luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Llibertat>sense por/Freedom>without fear/Libertad>sin miedo

classe de S. Maureen

Llibertat>sense por
💖In memoriam (fa un any que Dadi Janki volà al seu nou destí)

La verdadera llibertat és la manca de por(frase de D. Janki)
Hi han tres conceptes que Dadi Janki refermava per fer l’estat interior estable: “honestedat, netedat, senzillesa”.
HONESTEDAT: Ser transparent= Si haig d’amagar quelcom, és que hi ha algun error al meu interior
NETEDAT: Té a veure amb la intenció(bhavna)cap els demés= Els sentiments(bhav)canvien les intencions. Si son negatius les intencions seran negatives= aleshores, la intenció ja no és pura ni benvolent cap a aquella persona, no hi ha netedat.
SENZILLESA: Dadi sempre deia: “jo mai duc bossa, estic lliure, no em cal res”. Llavors Hansa(la cuidadora)reia i deia, -sí, per això la porto jo.- Ensenyaments de D.Janki de la senzillesa= No permetis mai que el sofriment entri al teu cor. Estigues a part, no pas separat de tot; no. Sinó, a part, amb la consciència del que jo sóc de veritat: *una ànima que està vivint i fent el paper que li toca fer, igual com els que m’envolten. * *No agafeu mai la natura com una cosa per suposada. La natura és intel·ligent. El respecte també ens du a l’abundància.(D.Janki)* Dadi Janki sempre tenia bons sentiments i vibracions positives per la natura. (classe de S. Maureen).

✔🟢La senzillesa no ens ha de fer por(recordeu que la por ens fa ser dependents). No ens ha de fer por que ens jutgin etiquetant-nos de simples. La senzillesa no és ser simple; la senzillesa ens aporta una naturalitat que s’agraeix profundament en general. Potser en la seva primera impressió creuran que som simples, però mica en mica s’agrairà la bellesa de la naturalitat sense màscares. Doncs això aporta llibertat a qui la practica igual com al qui la rep. (Bk Júlia)

S. Maureen class


Freedom>without fear
💖 In memoriam (a year ago Dadi Janki flew to his new destination)

True freedom is the lack of fear(phrase by D. Janki)
There are three concepts that Dadi Janki stressed to make the inner state stable: “honesty, cleanliness, simplicity.”
HONESTY: Being transparent= If I have to hide something, it is that there is some error inside me
CLEANING: It has to do with the intention (bhavna) towards others= The feelings (bhav) change the intentions. If they are negative, the intentions will be negative= then, the intention is no longer pure or benevolent towards that person, there is no cleaning.
SIMPLICITY: Dadi always said: “I never carry a bag, I’m free, I don’t need anything.” Then Hansa(the caregiver)she laughing said, -yes, that’s why I’m carry this bag.- D.Janki’s teachings of simplicity= Never allow suffering to enter your heart. Stay apart, not separate from everything; do not. If not, apart, with the awareness of what I really am: a soul that is living and doing the role that it has to do, just like those around me. *Never take nature for granted. Nature is smart. Respect also leads to abundance. (D.Janki) * Dadi Janki always had good feelings and positive vibes for nature. (S. Maureen class).

✔🟢 Simplicity should not scare us (remember that fear makes us dependent). We should not be afraid of being judged by labeling us simple. Simplicity is not simple-mindedness; simplicity gives us a naturalness that is deeply appreciated in general. Perhaps in their first impression they will believe that we are simple, but little by little the beauty of naturalness without masks will be appreciated. Since, that gives freedom to those who practice it as well as to the one who receives it. (Bk Julia)

clase de S. Maureen


Libertad>sin miedo
💖 In memoriam (hace un año que Dadi Janki voló a su nuevo destino)

La verdadera libertad es la falta de miedo(frase de D. Janki)
Hay tres conceptos que Dadi Janki arreciaba para hacer el estado interior estable: “honestidad, limpieza, sencillez”.
HONESTIDAD: Ser transparente = Si tengo que esconder algo, es que hay algún error en mi interior
LIMPIEZA: Tiene que ver con la intención(bhavna)hacia los demás= Los sentimientos(bhav)cambian las intenciones. Si son negativos las intenciones serán negativas= entonces, la intención ya no es pura ni benevolente hacia esa persona, no hay limpieza.
SENCILLEZ: Dadi siempre decía: “yo nunca llevo bolsa, estoy libre, no necesito nada”. Entonces Hansa(la cuidadora)reía y decía, -sí, por eso la llevo jo.- Enseñanzas de D.Janki de la sencillez= No permitas nunca que el sufrimiento entre en tu corazón. Mantente aparte, no separado de todo; no. Sino, aparte, con la conciencia de lo que yo soy de verdad: un alma que está viviendo y haciendo el papel que le toca hacer, al igual que los que me rodean. *No toméis nunca la naturaleza como algo dado por supuesto. La naturaleza es inteligente. El respeto también nos lleva a la abundancia.(D.Janki) * Dadi Janki siempre tenía buenos sentimientos y vibraciones positivas para la naturaleza.(clase de S. Maureen).

✔🟢 La sencillez no nos debe dar miedo (recordad que el miedo nos hace ser dependientes). No nos debe dar miedo que nos juzguen etiquetándonos de simples. La sencillez no es simpleza; la sencillez nos aporta una naturalidad que se agradece profundamente en general. Quizás en su primera impresión creerán que somos simples, pero poco a poco se agradecerá la belleza de la naturalidad sin máscaras. Pues eso aporta libertad a quien la practica igual como al que la recibe. (Bk Julia)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: