luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Principis eterns: femení-masculí/Eternal principles: feminine-masculine/Principios eternos: femenino-masculino

Reflexió de la Setmana  4 d’abril de 2021 

Principis eterns: femení-masculí

Déu no és només energia; és un ésser vivent conscient, i el que és conscient i vivent té personalitat. La personalitat inclou la capacitat per crear sentiments, encetar relacions i tenir un paper en l’escenari de la vida.
Una de les relacions clau que Déu té amb La seva creació és la Mare i Pare eterns. En aquesta relació es combinen els principis eterns masculí i femení que donen vida i sosteniment.
El Pare etern, per amor, crea nova vida. Ell té el poder de renovar i reordenar l’Univers. A través de la Veritat, Ell estableix harmonia i benestar. A l’igual que el Sol físic, el principi masculí es troba estàtic, fix, ple de llum que irradia poder. Aquesta llum constant és l’energia que crea la vida.
Com a Mare eterna, Déu protegeix i nodreix pacientment amb estímul i amor desinteressat. L’etern femení, a l’igual que la Terra física, està sempre donant, renovant i nodrint. Déu, com a Punt etern de referència, té una forma, posició i paper fixos, i La Seva energia ens desperta i manté de manera suau i poderosa. De fet, totes les ànimes humanes tenen en si els principis eterns del femení i el masculí, però, d’acord al temps, un dels dos s’emfatitza més que l’altre.
Déu, l’Ànima eternament incorporal, també té en si aquests principis, però Ell mai adopta una forma física. Déu expressa les qualitats femenines i masculines a través de l’energia subtil. Quan la ment i el cor estan concentrats en Déu, llavors l’ésser humà pot percebre Paternitat i Maternitat de Déu, és a dir, amor, poder i nutrició. Déu és el Pare i la Mare universal de tots.

Extracte del llibre:
El punt Alfa,
Una mirada a Déu,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflexión april 4 , 2021 

Eternal principles: feminine-masculine

God is not just energy; he is a conscious living being, and what is conscious and living has personality. Personality includes the ability to create feelings, form relationships, and play a role on the stage of life.
One of the key relationships that God has with his creation is the eternal Mother and Father. In this relationship the eternal principles of the masculine and feminine that give life and sustenance are combined.
The eternal Father, out of love, creates new life. He has the power to renew and reorder the Universe. Through Truth, He establishes harmony and well-being. Like the physical Sun, the masculine principle is static, fixed, full of light that radiates power. This constant light is the energy that creates life.
As an eternal Mother, God patiently protects and nurtures with encouragement and selfless love. The eternal feminine, like the physical Earth, is always giving, renewing and nurturing. God, as an eternal Reference Point, has a fixed form, position and role, and his energy awakens and sustains us in a gentle and powerful way. In fact, all human souls have in themselves the eternal principles of the feminine and the masculine, but, according to time, one of the two is emphasized more than the other.
God, the eternally incorporeal Soul, also has these principles in Himself, but He never takes a physical form. God expresses the feminine and masculine qualities through subtle energy. When the mind and the heart are concentrated on God, then the human being can perceive the Fatherhood and Motherhood of God, that is, love, power and nourishment. God is the universal Father and Mother of all.

Excerpt from the book:
The Alpha point,
One look at God,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  4 de abril 2021    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: