luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

✨Més enllà dels dubtes✨Beyond the doubts✨Más allá de las dudas

Més enllà dels dubtes

Penso que només jo estic fent les coses bé?

🌺 «Jo m’enfado molt quan algú no diu la veritat; sinó, no m’enfado» Quan us enfadeu, penseu que això és correcte? Pot una persona que està equivocada corregir a un altra que està equivocada? Si seguiu igual, les mateixes coses seguiran davant vostre.
SLOGAN: Els que estan més enllà de totes les preguntes son feliços en el seu cor.

Està molt bé tenir autoestima, però no s’ha d’usar d’excusa per a rectificar als altres. Recordeu que quan assenyalem a algú amb un dit, n’hi han tres en la nostra mà que ens assenyalen a nosaltres.
Quan al cor hi tenim un sentiment de que sempre ens estem entrebancant amb els mateixos obstacles, i ens preguntem què passa?, per què sempre estem igual?, és evident que no estem canviant res de la nostra manera de fer. Allò que fem, allò generem. Els altres no en son responsables sinó la nostra manera de prendre’ns les coses. Quan ja no hi hagin preguntes surant a la nostra ment.., serà que ja haurem assolit la comprensió del Savi, Ell ho veu tot per damunt i amb amor.

Beyond the doubts

Do I think that only I am doing things right?

🌺 “I get very angry when someone doesn’t tell the truth; Otherwise, I don’t get angry» When you get angry, do you think this is correct? Can a person who is wrong correct another who is wrong? If you remain the same, the same things will continue before you.
SLOGAN: Those who are beyond all questions are happy in their hearts.

It is very good to have self-esteem, but it should not be used as an excuse to rectify others. Remember that when we point a finger at someone, there are three on our hand pointing at us.
When in our hearts we have a feeling that we are always encountering the same obstacles, and we ask ourselves, what is happening? Why happens we always the same? It is evident that we are not changing anything in our way of doing things. That’s it we do, that’s it we generate. Others are not responsible, but our way of interpret things inner. When there are no more questions floating in our mind…, it will be that we will have already reached the understanding of the Sage, He sees everything by above and with love.

Más allá de las dudas

¿Pienso que sólo yo estoy haciendo las cosas bien?

🌺 «Yo me enfado mucho cuando alguien no dice la verdad; sino, no me enfado» Cuando os enfadáis, ¿pensáis que esto es correcto? ¿Puede una persona que está equivocada, corregir a otra que está equivocada? Si seguís igual, las mismas cosas seguirán delante de vosotros.
SLOGAN: Los que están más allá de todas las preguntas son felices en su corazón.

Está muy bien tener autoestima, pero no debe usarse de excusa para rectificar a los demás. Recordad que cuando señalamos a alguien con un dedo, hay tres en nuestra mano que nos señalan a nosotros.
Cuando en el corazón tenemos un sentimiento de que siempre nos estamos tropezando con los mismos obstáculos, y nos preguntamos ¿qué pasa?, ¿por qué siempre estamos igual?, es evidente que no estamos cambiando nada de nuestra forma de hacer. Aquello que hacemos, aquello generamos. Los demás no son responsables sino nuestra forma de tomarnos las cosas. Cuando ya no haya preguntas flotando en nuestra mente.., será que ya habremos alcanzado la comprensión del Sabio, Él lo ve todo por encima y con amor.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: