luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Reconeixement, comprensió, transformació/Recognition, understanding, transformation/Reconocimiento, comprensión, transformación

Reflexión de la Semana  26 de febrero 2023

Reconeixement, comprensió, transformació

Mira-ho així. Si creus que ets el teu nom/forma, quan algú insulti el teu nom/forma et disgustaràs i això equival a un moment de malaltia de l’ànima. Si creus que ets el que fas, quan algú critiqui el que fas t’entristiràs o t’enfadaràs, o potser totes dues coses, i això equival a una malaltia de l’ànima. Si creus que ets la teva religió, quan algú ridiculitzi les teves creences religioses t’ho prendràs com una cosa personal i discutiràs, i això equival a friccions i potser ira, que alhora equival a malaltia de l’ànima.

Totes les malalties de l´ànima parteixen d´un sentit erroni de qui i què sóc. Per això el nostre principal hàbit, el més profund i freqüent, és de bon tros el de perdre el nostre sentit de qui i què som.

Per a molts, sobretot els que ja han iniciat un “camí espiritual”, tot això pot semblar elemental. Ara bé, les subtils capes d’il·lusió pel que fa al nostre jo s’enfonsen en el més profund de la nostra consciència. Quan “reacciones” emocionalment a qualsevol persona o cosa, saps que encara hi ha una altra capa, un altre hàbit d’aferrament i identificació errònia que has de dissoldre.

Fins que no comences a “adonar-te’n” i, per tant, descobrir aquestes subtils capes per tu mateix, dins teu, no es pot iniciar la part més profunda del viatge des del reconeixement fins a la comprensió i, posteriorment, la transformació. Transformació, aquí, no significa canviar sinó transcendir de les subtils “formes mentals” amb què has estat identificant erròniament al teu jo.

Ningú ni res no és l’ésser que tu ets!

Extracte del llibre:
EL SISTEMA IMMUNITARI DE L’ÀNIMA,
Com alliberar el teu ésser de tot tipus de malalties,
Ed. GAVISUS
Mike George

Week Reflection February 26,  2023

Recognition, understanding, transformation

Look at it this way. If you think you are your name/form, when someone insults your name/form you will be upset, and that amounts to a moment of soul sickness. If you believe that you are what you do, when someone criticizes what you do, you will be sad or angry, or perhaps both, and that amounts to a disease of the soul. If you believe you are your religion, when someone ridicules your religious beliefs you will take it personally and argue, and that equals friction and perhaps anger, which equals sickness of the soul.

All diseases of the soul start from a wrong sense of who and what I AM. This is why our main habit, by far the deepest and most frequent, is to lose our sense of who and what we are.

For many, especially those who have already started a “spiritual path”, all this may seem elementary. Now, the subtle layers of illusion about our self sink into the depths of our consciousness. When you emotionally “react” to anyone or anything, you know there is yet another layer, another habit of attachment and misidentification that you have to dissolve.

Until you begin to “notice” and therefore discover these subtle layers for yourself, within yourself, the deepest part of the journey from recognition to understanding to transformation can begin. Transformation, here, does not mean changing but transcending the subtle “thought forms” with which you have been misidentifying your self.

Nobody and nothing is the being that you are!

Extract from the book:
THE IMMUNE SYSTEM OF THE SOUL,
How to free your being from all kinds of diseases,
Ed. GAVISUS
Mike George

Reflexión de la Semana  26 de febrero 2023

Reconocimiento, comprensión, transformación

Míralo de este modo. Si crees que eres tu nombre/forma, cuando alguien insulte tu nombre/forma te disgustarás, y eso equivale a un momento de enfermedad del alma. Si crees que eres lo que haces, cuando alguien critique lo que haces te entristecerás o te enfadarás, o quizás ambas cosas, y eso equivale a una enfermedad del alma. Si crees que eres tu religión, cuando alguien ridiculice tus creencias religiosas te lo tomarás como algo personal y discutirás, y eso equivale a fricciones y quizás ira, que a su vez equivale a enfermedad del alma.

Todas las enfermedades del alma parten de un sentido erróneo de quién y qué SOY. Por eso nuestro principal hábito, el más profundo y frecuente, es con mucho el de perder nuestro sentido de quién y qué somos.

Para muchos, sobre todo quienes ya han iniciado un “camino espiritual”, todo esto puede parecer elemental. Ahora bien, las sutiles capas de ilusión sobre nuesto yo se hunden en lo más profundo de nuestra consciencia. Cuando “reaccionas” emocionalmente a cualquier persona o cosa, sabes que aún hay otra capa, otro hábito de apego e identificación errónea que tienes que disolver.

Hasta que no empiezas a “darte cuenta” y, por tanto, descubrir estas sutiles capas por ti mismo, dentro de ti, no puede iniciarse la parte más profunda del viaje desde el reconocimiento hasta la comprensión y, posteriormente, la trasformación. Transformación, aquí, no significa cambiar sino trascender de las sutiles “formas mentales” con las que has estado identificando erróneamente a tu yo.

¡Nadie ni nada es el ser que tú eres!

Extracto del libro:
EL SISTEMA INMUNITARIO DEL ALMA,
Cómo liberar tu ser de todo tipo de enfermedades,
Ed. GAVISUS
Mike George

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: