luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

L’immortalitat i la transmigració a animal?//The inmortality and the transmigration to animal?//¿La inmortalidad y la transmigración a animal?

The-soul-and-reincarnation.png

VERSIONS INVALORABLES DE MATESHWARIJI

Quan diem: Déu, porta’ns a l’altra costat, què significa?. Hi ha la creència que anar a l’altra costat significa ser lliure del cicle de naixement i mort, és a dir, alliberar-se; però, l’Únic diu: Fills, al lloc on hi ha felicitat i pau verdaderes, que és lluny del patiment i l’intranquilitat, no se’l pot anomenar món. Quan es vol felicitat, això ha de ser en aquest naixement. Aquell món de felicitat era el món de les deitats de l’edad d’or, on sempre teníen una vida de felicitat complerta. Es deia que eren immortals, però “immortal” no significa que les deitats tinguéssin una vida tan llarga que mai moríssin; dir-ho és incorrecte, no era així. Les seves vides no van ser tan llargues com les edats d’or i plata (2500 anys), ja que elles tingueren molts naixements en ambdues edats; 21 naixements, i, després en tinguéren 63 , des de l’edat de coure fins el final de la edat de ferro (2500 anys). En total van tenir 21 naixements en l’etapa d’ascendir i 63 en l’etapa de descendir.cat

En total, els éssers humans ténen 84 naixements. Quan la gent creu que els éssers humans passen per 8’4 milions d’espècies, això és un error. Si els éssers humans experimenten felicitat i patiment en les seves vides humanes, aleshores, quina necessitat hi hauría de que sofrissin com a espècies animals? Sense cap dubte que en aquest món hi deuen haver 8’4 milions d’espècies d’animals, aus, etc. Existeix la creació de molts tipus, y, els éssers humans experimenten dins d’això, el seu pecat y la seva caritat en el naixement humà, i, els animals ho experimenten en el seu pròpi naixement. Els éssers humans no poden néixer com animals i els animals no poden néixer com éssers humans. Els éssers humans ho han d’experimentar tot en les seves vides humanes, y, així, hi ha el sentiment de felicitat o pesar. Així mateix, els animals també han d’experimentar felicitat y patiment en les seves pròpies espècies; tanmateix, no ténen l’intelecte per a entendre quina acció provocà que patissin. Els éssers humans senten els seus sofriments (el dels animals) perquè els éssers humans són inteligents, però no és que neixin en 8’4 milions d’espècies.

Es diu que els àrbres són no-vivents y ténen la seva pròpia espècie; això és senzill i és una questió de sentit comú l’entendre quínes accions o accions neutres prodría haver dut a terme un àrbre, per crear comptes kàrmics. Per exemple mireu les versions elevades que va parlar el Gurú Nanak: “Qualsevulla que recordi al seu fill, qui mori amb aquella preocupació en els seus moments finals, renaixería com un senglar” Malgrat tot, dir això no significa que un ésser humà neixi com un senglar, sinó que un senglar significa que les acciones del éssers humans són com les dels animals; no és que els éssers humans es converteixin en animals. Aquestes ensenyances es dónen per a que la gent tinguin bon capteniment per por de… Achcha. Om shanti.

======================================================

When we say: God, take us children across to the other side, what does “to the other side” mean? People believe that to go to the other side means to become free from the cycle of birth and death, that is, to be liberated. This is what people say, but that One says: Children, the place where there is true happiness and peace, which is far away from sorrow and peacelessness, cannot be called a world. When people want happiness, that should be in this birth. That was the golden-aged world of deities where they always had a life of total happiness. Those deities were said to be immortal. “Immortal” also has no meaning. It doesn’t mean that the deities had such long lifespan that they never died. Their saying this is wrong because it is not like that. Their lifespan was not as long as the golden and silver ages, for the deities had many births in the golden and silver ages. They ruled the kingdom very well for 21 births and then they took 63 births from the copper age to the end of the iron age.cat

In all, they had 21 births in the stage of ascent and 63 births in the descending stage. In total, human beings take 84 births. When people think that human beings go through 8.4 million species, that is a mistake. If human beings experience both happiness and sorrow in their human lives, then what would be the need for them to suffer as animal species? People do not have this knowledge. Human beings take 84 births, but there must definitely be 8.4 million species of animals, birds, etc.in this world. There is the creation of many types, and human beings experience within that their sin and charity in the human birth and animals experience it in their birth. Human beings cannot take birth as animals and animals cannot take birth as human beings. Human beings have to experience everything in their human lives, and so there is the feeling of happiness or sorrow. In the same way, animals also have to experience happiness and sorrow in their own species. However, they do not have the intellect to understand which action caused them to suffer. Human beings feel their suffering (of the animals) because human beings are intelligent, but it isn’t that human beings take birth in 8.4 million species.

The tree is said to be non-living and it has its own species. This is easy and it is a matter of common sense to understand what actions or neutral actions a non-living tree would have performed for it to create karmic accounts. For instance, look at the elevated versions that Guru Nanak spoke: Whoever remembers their son, whoever dies with that worry in their final moments would take rebirth as a boar. However, saying this does not mean that a human being would take birth as a boar, but a boar means that the actions of human beings are like that of animals; it isn’t that human beings become animals. Achcha. Om shanti.

======================================================

Cuando decimos: Dios, llévanos a la otra lado, qué significa ?. Existe la creencia que ir a la otra lado significa ser libre del ciclo de nacimiento y muerte, es decir, liberarse; pero, el Único dice: Hijos, en el lugar donde hay felicidad y paz verdaderas, que está lejos del sufrimiento y la intranquilidad, no se le puede llamar mundo. Cuando se quiere felicidad, esto debe ser en este nacimiento. Aquel mundo de felicidad era el mundo de las deidades de la edad de oro, donde siempre tenían una vida de felicidad completa. Se decía que eran inmortales, pero “inmortal” no significa que las deidades tuvieran una vida tan larga que nunca muriesen; decirlo es incorrecto, no era así. Sus vidas no fueron tan largas como las edades de oro y plata (2500 años), ya que ellas tuvieron muchos nacimientos en ambas edades; 21 nacimientos, y, después tuvieron 63, desde la edad de cobre hasta el final de la edad de hierro (2500 años). En total tuvieron 21 nacimientos en la etapa de ascenso y 63 en la etapa de descenso.cat

En total, los seres humanos tienen 84 nacimientos. Cuando la gente cree que los seres humanos pasan por 8’4 millones de especies, esto es un error. Si los seres humanos experimentan felicidad y sufrimiento en sus vidas humanas, entonces, ¿qué necesidad habría de que sufrieran como especies animales? Sin lugar a dudas en este mundo deben haber 8’4 millones de especies de animales, aves, etc. Existe la creación de muchos tipos, y, los seres humanos experimentan dentro de ello, su pecado y su caridad en el nacimiento humano, y, los animales lo experimentan en su propio nacimiento. Los seres humanos no pueden nacer como animales y los animales no pueden nacer como seres humanos. Los seres humanos lo han de experimentar todo en sus vidas humanas, y, así, existe el sentimiento de felicidad o pesar. Asimismo, los animales también deben experimentar felicidad y sufrimiento en sus propias especies; sin embargo, no tienen el intelecto para entender qué acción provocó que sufrieran. Los seres humanos sienten sus sufrimientos (el de los animales) porque los seres humanos son inteligentes, pero no es que nazcan en 8’4 millones de especies.

Se dice que los árboles son no-vivientes y tienen su propia especie; esto es sencillo y es una cuestión de sentido común entender qué acciones o acciones neutras podría haber llevado a cabo un árbol, para crear cuentas kármicas. Por ejemplo mirad las versiones elevadas que habló el Gurú Nanak: “Cualquiera que recuerde a su hijo, quien muera con aquella preocupación en sus momentos finales, renacería como un jabalí” A pesar de todo, decir esto no significa que un ser humano nazca como un jabalí, sino que un jabalí significa que las acciones de los seres humanos son como las de los animales; no es que los seres humanos se conviertan en animales. Estas enseñanzas se dan para que la gente tenga buen comportamiento por miedo de … Achcha. Om shanti.om shanti 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: