luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

La fortuna de la felicitat//The fortune of happiness//La fortuna de la felicidad.

1501226479081.jpg

Versions invalorables de Mateshwari

DOS PUNTS:

  1. Déu no és inacabable. Déu no és omnipresent. Hem de mantenir aquest coneixement al nostre intelecte, y aquesta és la raó per la que el nostre coneixement és diferent d’altres. Déu diu: només de Mí podèu rebre el Meu coneixement, així com rebeu coneixement d’un advocat per a convertir-vos en un advocat i coneixement d’un doctor per a convertir-vos en un doctor. Hi han molts advocats i si no podeu estudiar amb un, podreu estudiar amb un altre. Si un doctor no us pot ensenyar, un altre doctor podrà. Tanmateix, a part de l’únic Déu, cap ésser humà, sigui un sant o una gran ànima, pot ensenyar-vos aquest coneixement diví. Així que, com podríem creure que en ells hi ha el coneixement de Déu?cat
  2. Quina és la base de tornar-se afortunat i desgraciat? Quina és la base de les dues paraules: ser desgraciat i afortunat? Nosaltres sabem que Déu és quí ens dona la fortuna de la felicitat i que els éssers humans són els que es fan desgraciats a ells mateixos. Déu ens dóna la fortuna de la felicitat, però crear la vostra fortuna o fer-la malbé, es basa en el vostre karma. Tot això depèn dels sankars dels éssers humans. A mida que aneu desenvolupant sanskars de pecat y caritat, així es crea la vostra fortuna, però, degut a no conèixer aquest secret, la gent difama a Déu per tot. La gent han inventat tantes formes diferents de Maya (diversions) per a mantenir-se feliços, i, després alguns es consideren feliços amb aquella mateixa Maya i d’altres hi renuncíen. Després, degut a renunciar a aquella mateixa Maya, es consideren feliços. Intenten tantes maneres diferents de estar feliços, però inclús després d’haver inventat tantes maneres diferents, el resultat va cap el pesar. Quan hi ha extrem pesar al món, en aquell moment Déu ve d’una forma incògnita i estableix el món diví, Déu dóna a totes les ànimes humanes la fortuna de la felicitat, amb el poder del ioga (conexió). Achcha. Om shanti.

Invaluable versions of Mateshwari

TWO POINTS:

  1. God is not endless. God is not omnipresent. We have to keep this knowledge to our intellect, and that is why our knowledge is different from others. God says: Only of Me can you receive My Knowledge, as well as get knowledge with a lawyer to become a lawyer and a doctor’s knowledge to become a doctor. There are many lawyers and if you can not study with one, you can study with another. If a doctor can not teach you, another doctor will be able to. However, apart from the only God, no human being, be a saint or a great soul, can teach you this divine knowledge. So, how could we believe that there is knowledge of God in them.cat
  2. What is the base to become lucky and unfortunate? What is the basis of the two words: to be unfortunate and lucky? We know that God is the one who gives us the fortune of happiness and that human beings are those who become unfortunate to themselves. God gives us the fortune of happiness, but creating your fortune or spoiling it is based on your karma. All this depends on the sankars of human beings. As you develop sanskars of sin and charity, your fortune is created, but, because you do not know this secret, people defame God for everything. People have invented so many different forms of Maya (diversions) to stay happy, and then some are considered happy with that Mayan and others are relinquish. Then, due to renounce that same Maya, they are considered happy. They try so many different ways to be happy, but even after having invented so many different ways, the result goes towards suffering. When there is an extreme pain in the world, at that moment God comes in an incognito way and establishes the divine world, God gives all human souls the fortune of happiness, with the power of yoga (connection). Achcha Om shanti.

Versiones invalorables de Mateshwari

DOS PUNTOS:

  1. Dios no es infinito. Dios no es omnipresente. Tenemos que mantener este conocimiento en nuestro intelecto, y es por eso que nuestro conocimiento es diferente de los demás. Dios dice: Solo de Mí puedes recibir Mi Conocimiento, así como obtener el conocimiento de un abogado para convertirte en un abogado y en un doctor para convertirte en médico. Hay muchos abogados y si no puedes estudiar con uno, puedes estudiar con otro. Si un médico no puede enseñarte, otro médico podrá hacerlo. Sin embargo, aparte del único Dios, ningún ser humano, ser un santo o una gran alma, puede enseñarte este conocimiento divino. Entonces, ¿cómo podríamos creer que hay conocimiento de Dios en ellos?

cat2. ¿Cuál es la base para ser afortunado y desafortunado? ¿Cuál es la base de las dos palabras: ser desafortunado y afortunado? Sabemos que Dios es quien nos da la fortuna de la felicidad y que los seres humanos son aquellos que se vuelven desafortunados. Dios nos da la fortuna de la felicidad, pero crear tu fortuna o arruinarla se basa en tu karma. Todo esto depende de los sankares de los seres humanos. A medida que desarrolla sanskares de pecado y caridad, su fortuna se crea, pero, como usted no conoce este secreto, la gente difama a Dios por todo. La gente ha inventado tantas formas diferentes de Maya (diversiones) para mantenerse feliz, y luego algunos se consideran felices con ese maya y otros renuncian. Luego, debido a la renuncia de ese mismo Maya, se los considera felices. Intentan muchas formas diferentes de ser feliz, pero incluso después de haber inventado tantas formas diferentes, el resultado se dirige hacia el sufrimiento. Cuando hay un dolor extremo en el mundo, en ese momento Dios viene de una manera incógnita y establece el mundo divino, Dios le da a todas las almas humanas la fortuna de la felicidad, con el poder del yoga (conexión). Achcha Om shanti.om-shanti-e1514104411913 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: