luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

L’últim segon//The last second//El último segundo.

14230914911422278766_gregoire_a_meyer_02_reverse

Hi ha un exemple interessant que ens mostra com actuen els sanskars:  Quan un soldat mor en combat s’endu aquestes últimes impressions amb ell (la petja en l’ànima). 

Creieu en el renaixement de l’ésser humà? Si és així s’entendrà que quan aquesta ànima torna a néixer i creix.., s’enrolarà en l’exèrcit. És així com actuen les petges que s’imprimeixen en l’ànima; l’experiència en el moment de morir és l’empremta més gran.També hi ha el karma mesclat en això: “tal faràs.., tal trobaràs!”, però és un altre tema.

L’important, el que marca la personalitat d’algú, són aquestes impressions repetides que van aprofundint rases en l’ànima. Contra més es repeteix alguna acció, més costarà eradicar-la (d’aquí vénen les addiccions). Qui digui o pensi que no es pot canviar la personalitat.., s’equivoca. Aquests sanskars els hem creant nosaltres mateixos amb les nostres accions repetides. S’ha de ser molt conscient d’això, perquè només així serem capaços de re-inventar-nos; afortunadament tenim la virtut de la mal·leabilitat.

Cada cop que rectifiquem una acció (enfadar-se) i decidim no fer-la, aquella rasa a l’ànima es fa menys profunda fins arribar a esborrar-se. (Ja no serà tan fàcil enfadar-se.) Això pel que fa a transformar-se, a canviar; però pel que fa a l’última experiència vital.., tots els sanskars que hagem pogut transformar en vida ens ajudaran en aquest últim instant únic. Tanmateix, la traça més important és allò que s’experimenti al moment de morir; possiblement aquell instant determini el nostre destí.

********************************************************

There is an interesting example that shows us how the sanskars act: When a soldier dies in combat he takes these last impressions with him (the imprint on the soul).

Do you believe in the rebirth of the human being? If this is the case, it will be understood that when this soul is reborn and grows, it will be enlisted in the army. This is how the imprints that are imprinted on the soul act; the experience at the moment of dying is the biggest trace. There is also the karma mixed in this: “Such you will do, such you will find!”, but it is another topic.

The important thing, what marks the personality of someone, are these repeated impressions that deepen ditches in the soul. The more an action is repeated, the more it will cost to eradicate it (hence the addictions). Who says or thinks that it can not change the personality .., is wrong. We have created these sanskars ourselves with our repeated actions. We have to be very aware of it, because only then will we be able to re-invent ourselves; Fortunately we have the virtue of malleability.

Every time we rectify an action (get angry) and decide not to do it, that ditch in the soul becomes less profound until it is erased. (It will no longer be so easy to get angry.) This in terms of transforming, changing; but with respect to the last vital experience .., all the sanskars that we have been able to transform in life will help us in this last single moment. However, the most important trace is what is experienced at the moment of death; possibly that instant determines our destiny.

********************************************************

Hay un ejemplo interesante que nos muestra cómo actúan los sanskares: Cuando un soldado muere en combate se lleva estas últimas impresiones con él (la huella en el alma).

¿Creéis en el renacimiento del ser humano? Si es así se entenderá que cuando esta alma vuelve a nacer y crece .., se enrolará en el ejército. Es así como actúan las huellas que se imprimen en el alma; la experiencia en el momento de morir es la huella más grande.También existe el karma mezclado en esto: “donde las dan .., las toman!”, pero es otro tema.

Lo importante, lo que marca la personalidad de alguien, son estas impresiones repetidas que van profundizando zanjas en el alma. Contra más se repite alguna acción, más costará erradicarla (de ahí las adicciones). Quien diga o piense que no se puede cambiar la personalidad .., se equivoca. Estos sanskares los hemos creando nosotros mismos con nuestras acciones repetidas. Hay que ser muy consciente de ello, porque sólo así seremos capaces de re-inventarnos; afortunadamente tenemos la virtud de la maleabilidad.

Cada vez que rectificamos una acción (enfadarse) y decidimos no hacerla, aquella zanja en el alma se hace menos profunda hasta llegar a borrarse. (Ya no será tan fácil enfadarse.) Esto en cuanto a transformarse, a cambiar; pero con respecto a la última experiencia vital .., todos los sanskares que hayamos podido transformar en vida nos ayudarán en este último instante único. Sin embargo, la traza más importante es lo que se experimente en el momento de morir; posiblemente ese instante determine nuestro destino.OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: