luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Ens coneixem?//We know us?//Nos conocemos?

aa85b5b32bf3a1a908f5a6e112a90648

De vegades ens sentim apàtics o tristos i no sabem per què ens hem posat així.

PUNTS 30/6/18:  *Quan dieu, “La meva ment està confusa” o “La meva ment està infeliz”, elimineu la paraula “ment”. Com hi pot haver felicitat si no recordeu a Baba? Us poseu infeliços perquè no us coneixeu vosaltres mateixos*. Per què useu la paraula “ment”? Dir que les ànimes són inmunes a l’efecte de l’acció és una mentida. Qualssevulla accions que una ànima realitza, reb el fruit d’això en conseqüència; hi ha la filosofia del karma. Heu de recordar internament; connecteu el vostre intel·lecte a Un i us fareu forts.

Quan algú se sent apàtic o trist, sense cap motiu, probablement és que hi ha buidor dins seu; la desconnexió amb ell mateix, el no recordar el què s’és.., fa que aquella part subtil que du inherent la pau, l’amor, la felicitat, l’alegria.., com a substància pròpia, quedi fosca, i per això hi ha la sensació de buidor i d’aquí l’apatía i la tristor. Si no recordem o no coneixèm quí o què som.., no és possible recordar Quí ens ha creat, segurament pensarem que som fruit de la naturaleza i prou, o, potser ni això; hi haurà el sentiment de ser òrfens, com fulles que el vent ha arrencat de l’arbre i voleien febles i perdudes en una falsa sensació de llibertat. Si assimilem que som ànimes tot canvia, s’il·lumina la part del poder de plenitut i recordem que l’ànima mai mor.


Sometimes we feel apathetic or sad and we do not know why we have put ourselves like that.

POINTS 30/6/18: * When you say, “My mind is confused” or “My mind is unhappy,” eliminate the word “mind.” How can there be happiness if you do not remember Baba? You get unhappy because you do not know yourselves *. Why do you use the word “mind”? To say that souls are immune to the effects of action is a lie. Whatever actions a soul performs, it receives the fruit of it accordingly; There is the philosophy of karma. You have to remember internally; connect your intellect to One and you will become strong.

When someone feels apathetic or sad, without any reason, it is probably that there is emptiness inside them; the disconnection with himself, not remembering what he is …, makes that subtle part that carries the inherent peace, love, happiness, joy …, as a substance, is dark, and that is why there is feeling of emptiness and hence apathy and sadness. If we do not remember or do not know who or what we are .., it is not possible to remember Who has created us, we will surely think that we are only a result of nature, or, perhaps not even that; there will be the feeling of being orphans, like leaves that the wind has torn from the tree and flutter weak and lost in a false sense of freedom. If we assimilate that we are souls everything changes, the part of the power of plenitude is illuminated and we remember that the soul never dies.


A veces nos sentimos apáticos o tristes y no sabemos por qué nos hemos puesto así.

PUNTOS 06/30/18: * Cuando decís, “Mi mente está confusa” o “Mi mente está infeliz”, eliminad la palabra “mente”. Como puede haber felicidad si no recordáis a Baba? Os ponéis infelices porque no os conocéis vosotros mismos *. Por que usáis la palabra “mente”? Decir que las almas son inmunes a los efectos de la acción es una mentira. Cualesquiera acciones que un alma realiza, recibe el fruto de ello en consecuencia; está la filosofía del karma. Tenéis que recordar internamente; conectad vuestro intelecto a Uno y os haréis fuertes.

Cuando alguien se siente apático o triste, sin ningún motivo, probablemente es que hay vacío en su interior; la desconexión con él mismo, el no recordar lo que se es .., hace que esa parte sutil que lleva inherente la paz, el amor, la felicidad, la alegría .., como sustancia propia, quede oscura, y por eso existe la sensación de vacío y de ahí la apatía y la tristeza. Si no recordamos o no conocemos quién o qué somos .., no es posible recordar a Quién nos ha creado, seguramente pensaremos que somos fruto de la naturaleza solo, o, tal vez ni eso; habrá el sentimiento de ser huérfanos, como hojas que el viento ha arrancado del árbol y revolotean débiles y perdidas en una falsa sensación de libertad. Si asimilamos que somos almas todo cambia, se ilumina la parte del poder de plenitud y recordamos que el alma nunca muere.om-shantiA %d bloguers els agrada això: