luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Dissolent errors//Dissolving errors//Disolviendo errores.

altres vides

Recordem tot el que hem fet i no hem fet en aquesta vida nostra?… Imagineu doncs, el que no recordem de les passades vides nostres..!

PUNTS 23/7/18:  *El Pare (Déu) us allibera de les cadenes de Ravan (vicis). Al recordar a aquest Pare, els vostres pecats (errors) es dissoldran.* Hi ha una càrrega de pecats de molts naixements damunt del vostre cap. L’aigua del Ganges (o l’aigua beneïda), no poden purificar a ningú. És aquest record del Pare el que us fa purs. No és pas que hageu de seure-vos en meditació en algun lloc concret. Sí, és bo fer-ho, però podeu recordar-Me mentre camineu, us moveu per tot arreu i fent-ho tot.

No es tracta de sentir remordiment, auto flagel·lar-nos, mortificar-nos, ni de picar al pit culpant-nos del nostres errors ni de dir que som el pitjor del pitjor; No, tot el que s’ha fet ja reencarnacion-min_origestà fet. Tant si hem sigut conscients de fer-ho com si no, està afegit al compte particular del karma de cadascú. Si es pot reparar el dany d’alguna acció, s’ha de fer sense perdre temps, sinó.., tenim el mètode de recordar constantment a Déu. Ell ens l’ha donat; deu ser per alguna cosa, no?

Tan senzill… i tan costerut…

  1. Senzill:   perquè no cal postrar-nos en meditació intensa hores i hores..
  2. Costerut:   perquè oblidem fer-ho una i altra vegada mentre anem fent la nostra vida; oblidem (mentre estem en el tren de la vida) fer una ullada instantània a Aquell que ens dóna el mètode infal·lible; si no el sap Ell.., quí en sabrà el mètode? Ara el sabem.., que no passi després, al arribar el moment final, que tinguem recança de no haver fet res per nosaltres i pel món.

Do we remember everything we have done and have not done in this life of ours? … Imagine then, what we do not remember of our past lives ..!

POINTS 23/07/18: * The Father (God) frees you from the chains of Ravan (vices). As you remember this Father, your sins (errors) will dissolve.* There is a load of sins of many births over your head. The water of the Ganges (or holy water) can not purify anyone. It is this memory of the Father that makes you pure. It is not that you have to sit in meditation somewhere. Yes, it’s good to do it, but you can remember Me as you walk, you move around and do everything.

It is not about feeling remorse, self-flagellating, mortifying, or hitting the chest blaming us for our mistakes or saying that we are the worst of the worst; No, everything that has been done is already done. Whether we have been regresion-hipnotica-vidasaware of it or not, it is added to the particular account of each one’s karma. If the damage of some action can be repaired, it must be done without wasting time, but …, we have the method of constantly remembering God. He has given it to us; It must be for something, right?

So simple … and so steep …

  1. Simple:  because you do not have to prostrate yourself for hours and hours of intense meditation…
  2. Steep:     because we forget to do it again and again while we are making our life; we forget (while we are in the train of life) to take an instant look at Him who gives us the infallible method; if He does not know… who will know the method? Now we know… that it does not happen later, when the final moment arrives, that we have regret that we did not do anything for ourselves or for the world.

¿Recordamos todo lo que hemos hecho y no hemos hecho en esta vida nuestra? … Imaginaos pues, lo que no recordamos de las pasadas vidas nuestras ..!

PUNTOS 23/07/18: * El Padre (Dios) os libera de las cadenas de Ravan (vicios). Al recordar a este Padre, vuestros pecados (errores) se disolverán.* Hay una carga de pecados de muchos nacimientos encima de vuestra cabeza. El agua del Ganges (o el agua bendita), no pueden purificar a nadie. Es este recuerdo del Padre el que os hace puros. No es que tengáis que sentaros en meditación en algún lugar concreto. Sí, es bueno hacerlo, pero podéis recordarMe mientras camináis, os movéis por todas partes y haciéndolo todo.

No se trata de sentir remordimiento, auto flagelarnos, mortificarnos, ni de golpear el pecho culpándonos de nuestros errores ni que decir que somos lo peor de lo peor; No, todo lo que se ha hecho ya está hecho. Tanto si hemos sido conscientes de ello como si no, está vidaspasadas-1024x536añadido a la cuenta particular del karma de cada uno. Si se puede reparar el daño de alguna acción, se debe hacer sin perder tiempo, sino .., tenemos el método de recordar constantemente a Dios. Él nos lo ha dado; debe ser por algo, no?

Tan sencillo… y tan empinado…

  1. Sencillo:       porque no hay que postrarse meditación intensa horas y horas…
  2. Empinado:  porque olvidamos hacerlo una y otra vez mientras vamos haciendo nuestra vida; olvidamos (mientras estamos en el tren de la vida) echar un vistazo instantáneo a Aquel que nos da el método infalible; si no lo sabe Él .., quién sabrá el método? Ahora lo conocemos.., que no pase después, al llegar el momento final, que tengamos pesadumbre de no haber hecho nada por nosotros ni por el mundo.


OM SHANTI MÍNIM 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: