luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

La baula perduda//The missing link//El eslabón perdido.

Reflexión de la Semana    12 de agosto 2018
    

Trobar la baula perduda

Estàs feliç? … ¿Som feliços? …
¿Som tan feliços com desitgem? … La resposta honesta és ‘no’. Què estrany, … oi? L’arrel de tots els problemes està dins de la ment humana. La saviesa sobre l’ésser interior i el món interior és la baula perduda.

L’essència del Raja Ioga diu que la salut, felicitat i abundància és l’estat natural de cadascú. Quan la teva consciència, la teva visió, la teva actitud, els teus pensaments i les teves accions estan en sintonia amb les lleis eternes; llavors, la pau, la compassió i l’alegria seran les teves vivències naturals.

La humanitat s’ha allunyat d’aquest estat natural més elevat, perdent la consciència i la saviesa espiritual. Com a conseqüència d’aquesta pèrdua, vénen inseguretats, dependències i una falta de sentit i propòsit de vida. Això es podria anomenar: La malaltia de l’ànima.

Però no necessites acceptar aquestes emocions i situacions desagradables, com una cosa normal de la vida. Són senyals que necessites ajustar el teu model de vida. Són indicacions que la teva perspectiva i la teva actitud davant de situacions quotidianes, han de canviar.

El propòsit de la meditació és retornar al teu estat de consciència original, el que significa comprendre i experimentar la teva personalitat espiritual. La meditació genera aquest canvi de consciència, ampliant la teva perspectiva. La meditació també aprofundeix la teva comprensió de la vida i de les lleis més subtils que governen la qualitat dels teus pensaments, sentiments i accions.

Gaudeix aquest viatge d’experiència, submergeix-te en la profunda saviesa, alegria i pau que et proporciona la meditació.

Extracte del llibre:
Vivenciar la Meditació
Per assolir profunda saviesa, alegria i pau
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Find the missing link

Are you happy? … Are we happy? …
Are we as happy as we want? … The honest answer is ‘no’. How strange, … right? The root of all problems is inside the human mind. The wisdom about the inner being and the inner world is the missing link.

The essence of Raja Yoga says that health, happiness and abundance is the natural state of each one. When your conscience, your vision, your attitude, your thoughts and your actions are in tune with the eternal laws; then, peace, compassion and joy will be your natural experiences.

Humanity has moved away from this higher natural state, losing consciousness and spiritual wisdom. As a consequence of this loss, there are insecurities, dependencies and a lack of meaning and purpose of life. This could be called: Sickness of the soul.

But you do not need to accept these unpleasant emotions and situations, as something normal in life. They are signs that you need to adjust your life model. They are indications that your perspective and attitude towards everyday situations have to change.

The purpose of meditation is to return to your original state of consciousness, which means understanding and experiencing your spiritual personality. Meditation generates this change of consciousness, broadening your perspective. Meditation also deepens your understanding of life and the more subtle laws that govern the quality of your thoughts, feelings and actions.

Enjoy this journey of experience, immerse yourself in the profound wisdom, joy and peace that meditation provides.

Excerpt from the book:
Experience Meditation
To achieve profound wisdom, joy and peace
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz
missing link

Encontrar el eslabón perdido

 ¿Estás feliz?… ¿Somos felices?…¿Somos tan felices como deseamos?…La respuesta honesta es ‘no’. Qué raro,… ¿verdad?La raíz de todos los problemas está dentro de la mente humana. La sabiduría  sobre el ser interior y el mundo interior es el eslabón perdido.

La esencia del Raja Yoga dice que la salud, felicidad y abundancia es el estado natural de cada uno. Cuando tu conciencia, tu visión, tu actitud, tus pensamientos y tus acciones están en sintonía con las leyes eternas; entonces, la paz, la compasión y la alegría serán tus vivencias naturales.

La humanidad se ha alejado de este estado natural más elevado, perdiendo la conciencia y la sabiduría espiritual. Como consecuencia de esta pérdida, vienen inseguridades, dependencias y una falta de sentido y propósito de vida. Esto se podría llamar: La enfermedad del alma.

Pero no necesitas aceptar estas emociones y situaciones desagradables, como algo normal de la vida. Son señales de que necesitas ajustar tu modelo de vida. Son indicaciones de que tu perspectiva y tu actitud frente a situaciones cotidianas, tienen que cambiar.

El propósito de la meditación es retornar a tu estado de conciencia original, lo que significa comprender y experimentar tu personalidad espiritual. La meditación genera este cambio de conciencia, ampliando tu perspectiva. La meditación también profundiza tu comprensión de la vida y de las leyes más sutiles que gobiernan la calidad de tus pensamientos, sentimientos y acciones.

Disfruta este viaje de experiencia, sumérgete en la profunda sabiduría, alegría y paz que te proporciona la meditación.

Extracto del libro:
Vivenciar la Meditación
Para alcanzar profunda sabiduría, alegría y paz
Ed. Brahma Kumaris
Rona Schweitz

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: