luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

L’ànima=l’Ànima Suprema?//The soul=Supreme Soul?//¿El alma=Alma Suprema?

doclib

Versions elevades de Mateshwari

La diferència entre les ànimes i l’Ànima Suprema:

Les ànimes i l’Ànima Suprema van romandre separades durant molt de temps i es va produir una bella trobada quan les ànimes van trobar al Satguru en la forma d’un agent. Quan parlem aquestes paraules, el seu significat precís és que les ànimes han estat separades de l’Ànima Suprema durant molt de temps. “Molt temps” vol dir que les ànimes es van separar de l’Ànima Suprema fa molt de temps, i així aquestes paraules proven que les ànimes i l’Ànima Supremamateshwariji són entitats separades. Hi ha una diferència bàsica entre els dos, però a causa de que les persones del món no El reconeixen, consideren que aquestes paraules signifiquen “Jo, l’ànima, sóc l’Ànima Suprema”. A causa de que les ànimes estan influenciades per Maya, han oblidat la seva forma original. Quan s’elimina la influència de Maya, les ànimes es tornen com l’Ànima Suprema. Ells consideren que les ànimes estan separades d’aquesta manera. Després, hi han altres persones que diuen “Jo, l’ànima, sóc Déu”, però com que les ànimes s’han oblidat de si mateixes, s’han tornat infelices. Quan una ànima es reconeix i es torna pura, llavors aquesta ànima s’ajunta amb l’Ànima Suprema i es torna “una”. Diuen que l’ànima està separada d’aquesta manera, però nosaltres sabem que cada ànima i l’Ànima Suprema són dues entitats diferents. Una ànima no es pot convertir en Déu ni es pot fondre amb l’Ànima Suprema. L’Ànima Suprema no pot ser influenciada (recoberta) de cap manera.

  • Al meu humil entendre, estic comprenent que Déu és una ànima única, no hi ha còpia d’ella, sinó, com hauríem arribat a descobrir que jo i el meu cos som diferents? Fins i tot els que practiquen espiritisme reben de Déu la seva recompensa d’establir “contacte” amb alguna suposada ànima que ha partit d’un cos. Què se suposa que faria una ànima que ja està en un altre cos ?, acudir a la crida, deixar el cos en el qual està i presentar-se en aquella reunió? És obvi que no; és Déu qui se’n ocupa.
  • Després .., puc entendre que Ell és diferent de nosaltres perquè mai té un cos propi, que sempre resideix en el brahman, això sí, en el mateix lloc on com ànimes residim quan no hem baixat encara i no hem entrat en el cicle de naixement i mort. Però allà nosaltres residim com una llavor, només amb la consciència d’existir, en canvi Déu, l’Ànima Suprema, allí està actiu la meitat del cicle del món humà (2500 anys) Està pendent de tots els devots, donant el fruit de la seva devoció intensa.

············

Elevated Versions of Mateshwari

The difference between soul s and the Supreme Soul:

Souls and the Supreme Soul remained separated for a long time and a beautiful meeting took place when souls found the Satguru in the form of an agent. When we speak these words, their accurate meaning is that souls have been separated from the Supreme Soul for a long time. “A long time” means that the souls became separated from the Supreme Soul a long time ago, and so these words prove that souls and the Supreme mateshwarijiSoul are separate entities. There is a basic difference between the two, but because people of the world do not recognise Him, they take these words to mean “I, the soul, am the Supreme Soul”. Because souls are influenced by Maya, they have forgotten their original form. When the influence of Maya is removed, souls become like the Supreme Soul. So, they consider souls to be separate in that way. Then, there are other people who say that “I, the soul, am God”, but because souls have forgotten themselves, they have become unhappy. When a soul recognises himself and becomes pure, that soul then merges into the Supreme Soul and becomes one. So, they say that the soul is separate in that way, but we know that each soul and the Supreme Soul are two separate entities. Neither can a soul become God nor can a soul merge with the Supreme Soul. The Supreme Soul cannot be influenced (covered) in any way.

  • In my humble understanding, I am understanding that God is a unique soul, there is no copy of it,if not,how would we have come to discover that I and my body are different? Even those who practice spiritualism receive from God their reward of establishing “contact” with some supposed soul, that has left the body. What is a soul that is already in another new body supposed to do? Go to the call, leave the body in which it is and present itself in that meeting? Obviously not; It is God Who deals this.
  • Then also… I can understand that He is different from us because he never has a body of his own, that always resides in brahman, yes, in the same place where as souls we reside when we have not yet come down and, we have not entered the cycle of rebirth and death. But there we reside as a seed, only with the consciousness of existing; instead, God, the Supreme Soul, there is active half of the cycle of the human world (2500 years) He is pending all the devotees, giving the fruit of his devotion intense.

············

Versiones elevadas de Mateshwari

La diferencia entre las almas y el Alma Suprema:

Las almas y el Alma Suprema permanecieron separadas durante mucho tiempo y se produjo un hermoso encuentro cuando las almas encontraron al Satguru en la forma de un agente. Cuando hablamos estas palabras, su significado preciso es que las almas han estado separadas del Alma Suprema durante mucho tiempo. “Mucho tiempo” significa que las almas se separaron del Alma Suprema hace mucho tiempo, y así estas palabras prueban que las almas y el Alma Suprema son entidades separadas. Hay una diferencia básica entre los dos, pero debido a que las mateshwarijipersonas del mundo no Le reconocen, consideran que estas palabras significan “Yo, el alma, soy el Alma Suprema”. Debido a que las almas están influenciadas por Maya, han olvidado su forma original. Cuando se elimina la influencia de Maya, las almas se vuelven como el Alma Suprema. Ellos consideran que las almas están separadas de esa manera. Luego, hay otras personas que dicen “Yo, el alma, soy Dios”, pero como las almas se han olvidado de sí mismas, se han vuelto infelices. Cuando un alma se reconoce y se vuelve pura, entonces esa alma se junta con el Alma Suprema y se vuelve “una”. Dicen que el alma está separada de esa manera, pero nosotros sabemos que cada alma y el Alma Suprema son dos entidades distintas. Un alma no se puede convertir en Dios ni se puede fundir con el Alma Suprema. El Alma Suprema no puede ser influenciada (recubierta) de ninguna manera.

  • A mi humilde entender, estoy comprendiendo que Dios es un alma única, no hay copia de ella, sino, ¿como hubiéramos llegado a descubrir que yo y mi cuerpo somos distintos? Incluso los que practican espiritismo reciben de Dios su recompensa de establecer “contacto” con alguna supuesta alma que ha partido de un cuerpo. ¿Qué se supone que haria una alma que ya está en otro cuerpo?, ¿acudir a la llamada, dejar el nuevo cuerpo en el que está y presentarse en aquella reunión? Es obvio que no; es Dios Quien se ocupa.
  • Luego.., puedo entender que Él es distinto de nosotros porque nunca tiene un cuerpo propio, que siempre reside en el brahman, eso sí, en el mismo lugar donde como almas residimos cuando no hemos bajado aún y no hemos entrado en el ciclo de renacimiento y muerte. Pero allí nosotros residimos como una semilla, solamente con la conciencia de existir, en cambio Dios, el Alma Suprema, allí está activo la mitad del ciclo del mundo humano (2500 años) Está pendiente de todos los devotos, dando el fruto de su devoción intensa.


OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: