luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Poder del ioga//Power of yoga//Poder del yoga.

beneficios-indispensables-meditacion-para-ninos

La guerra interior s’esdevé quan una part nostra porta massa temps reprimint l’altra part que s’està queixant.

Quan en comptes d’analitzar un sentiment latent de l’interior, el silenciem a la força, aquella vibració queda ofegada, sense solució temporalment, però acabarà per sortir amb més impuls i esclatarà produint trastorns més grans que si haguéssim fet l’esforç d’intentar desgranar-lo d’un bon principi i arribar a l’origen d’aquell sentiment quan es va manifestar.

Un país pot desenvolupar una guerra civil, quan una part ofega a la força la veu de la part que manifesta inconformitat d’alguna cosa, ignorant-ho, no escoltant les reivindicacions  de l’altra part. El malestar latent, al final pot esclatar perquè allò  que no s’arregla d’una forma raonable, si no per la força i es reprimeix, allò s’engrandeix i arribarà un moment  que esdevindrà guerra civil; el pitjor que li pot passar a una societat. La força podrà guanyar temporalment d’un costat o de l’altre, però si se segueix desoint la causa del malestar, allò tornarà a créixer.

El que succeeix col·lectivament rau en el que passa individualment. Negar els sentiments que no agraden d’un mateix, perquè trasbalsen, en comptes d’afrontar-los i sanar-los correctament, ens afecten greument a la llarga, tal com succeeix a nivell social col·lectivament. Com es pot arreglar aquest meditacion niosdesajust de la personalitat? És ben clar. La meditació ens obre un espai de diàleg amb nosaltres mateixos on ens podem relacionar amb els nostres sentiments en aquest espai interior neutral i així guarir allò que causa inquietud.

Aleshores, és evident que si hi ha una societat, un país, que individualment és capaç de meditar per crear un diàleg interior, també com a país, grupalment, podrà escoltar de forma amigable les inquietuds de l’altra part, i així conviure en harmonia, trobant solucions en comptes de generar controvèrsia, enfrontament i dolor. Ja és hora de tenir en compte el poder del ioga de la ment i practicar la meditació de forma natural. Una gran iniciativa està sent la introducció de la meditació a les escoles començant pels més petits.


The internal war happens when a part of us has been repressing for too long the other part that is complaining.

When instead of analyzing a latent feeling of the interior, we silenced it by force, that vibration is drowned, without a temporary solution, but it ends up coming out with more impulse and it will burst producing bigger disturbances than if we had made the effort to try to thresh it from the beginning and get to the origin of that feeling when it manifested.

A country can develop a civil war, when one part forcibly suffocate the voice of the part that expresses dissatisfaction of something, ignoring it, not listening to the demands of the other party. Latent discomfort, in the end may explode because what is not arranged in a reasonable way, if not by force and repressed it, is enlarged and there will come a time that will become civil war; the worst thing that can happen to a society. The force may temporarily gain from one side or the other, but if the cause of the discomfort continues to be ignored, it will grow again.

What happens collectively lies in what happens individually. Denying feelings that do not like of self us, because they unsettle, instead of facing them and healing correctly, seriously affect us in the long run, as happensmeditacion_guiada_young_1 collectively at a social level. How can this personality mismatch be fixed? It’s clear. Meditation opens a place for dialogue with ourselves where we can relate to our feelings in this neutral inner space and thus cure what causes concern.

Then, it is evident that if there is a society, a country, that individually is capable of meditating to create an internal dialogue, also as country, in group, it will be able to listen in a friendly way to the restlessness of the other part, and thus live in harmony, finding solutions instead of generating controversy, confrontation and pain. It is time to consider the power of the yoga of the mind and practice meditation in a natural way. A great initiative is being the introduction of meditation in schools starting with the youngest ones.


La guerra interior ocurre cuando una parte nuestra lleva demasiado tiempo reprimiendo la otra parte que se está quejando.

Cuando en vez de analizar un sentimiento latente del interior, el silenciamos a la fuerza, aquella vibración queda ahogada, sin solución temporalmente, pero acabará por salir con más impulso y estallará produciendo trastornos mayores que si hubiéramos hecho el esfuerzo de intentar desgranarlo desde el principio y llegar al origen de ese sentimiento cuando se manifestó.

Un país puede desarrollar una guerra civil, cuando una parte ahoga a la fuerza la voz de la parte que manifiesta inconformidad de algo, ignorándolo, no escuchando las reivindicaciones de la otra parte. El malestar latente, al final puede estallar porque lo que no se arregla de una forma razonable, si no por la fuerza y ​​se reprime, se agranda y llegará un momento que devendrá guerra civil; lo peor que le puede pasar a una sociedad. La fuerza podrá ganar temporalmente de un lado o del otro, pero si se sigue desoyendo la causa del malestar, aquello volverá a crecer.

Lo que sucede colectivamente radica en lo que pasa individualmente. Negar los sentimientos que no gustan de uno mismo, Meditación-en-las-aulas-300x200porque trastornan, en vez de afrontarlos y sanar correctamente, nos afectan gravemente a la larga, tal como sucede a nivel social colectivamente. ¿Cómo se puede arreglar este desajuste de la personalidad? Está claro. La meditación nos abre un espacio de diálogo con nosotros mismos donde nos podemos relacionar con nuestros sentimientos en este espacio interior neutral y así curar aquello que causa inquietud.

Entonces, es evidente que si hay una sociedad, un país, que individualmente es capaz de meditar para crear un diálogo interior, también como país, grupalmente, podrá escuchar de forma amigable las inquietudes de la otra parte, y así convivir en armonía, encontrando soluciones en vez de generar controversia, enfrentamiento y dolor. Ya es hora de tener en cuenta el poder del yoga de la mente y practicar la meditación de forma natural. Una gran iniciativa está siendo la introducción de la meditación en las escuelas comenzando por los más pequeños.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: