luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

5 lladres de felicitat//5 thieves of happiness//5 ladrones de felicidad.

61514203_1531612893640204_5608328631093821440_n

Ahir, mentre podava les branques mortes del roser, cada  punxa que em clavava em feia arrugar l’entrecella. Tot i que estava feliç perquè l’arbust anava recuperant un aspecte més vital, semblava que cada punxada em robava una mica més la felicitat. Quan vaig acabar i veient la quantitat de brossa que en va sortir.., es va plantejar un altre problema: com desfer-se de tot allò? Tot és ple de punxes esmolades! Aleshores.., vaig entendre la metàfora del que costa mantenir la felicitat.

En la nostra vida també tenim lladres de felicitat que punxen com ho fan les punxes del roser i cada vegada que ens fereixen ens fan arrugar el front, i a més.., no ens n’adonem; creiem que no son la causa de la manca de felicitat, perquè estem tan acostumats a conviure-hi que els hem fet nostres, i diem: és que jo sóc així.

 • Ego:           el jo, portat a l’extrem negatiu, ens fa egoistes.
 • Afecció:   l’excés d’enganxament a coses i a persones, ens fa depenents.
 • Ira:           el, jo vull, que no s’acompleix, treu el pitjor de cadascú.
 • Avarícia: el desig desmesurat d’acumular, causa desassossec.
 • Luxúria: com l’avarícia, no té aturador, cada vegada en som més esclaus.

Si hem pogut identificar en el nostre caràcter a aquests 5 lladres de felicitat.., ara passa com el roser.., com me’n desfaig? Aquesta és la més gran tasca que té ara la humanitat, perquè està tan arrelat en la societat, i està tan ben vist que algú sigui així.., que es tracta d’una lluita amb sí mateix. Si no creieu que aquesta sigui la causa de la manca de felicitat en el món.., reflexioneu -hi una mica. Què passaria en el món si cap punxa d’aquestes no estigués clavada dins de cadascú..?

El mètode per obtenir voluntat per desfer-se de tot aquest brossam, és el que ens dona el Pare: “Recordeu-Me només a Mi. Preneu consciència de que sou ànimes experimentant la vida física en un cos”  -En cada un de nosaltres existeixen 5 qualitats (pau, amor, felicitat, saviesa, poder espiritual) que es potencien quan connectem l’intel·lecte amb Déu, (la Mare/Pare de l’ànima) que contraresten les punxes que han vingut de l’exterior com a lladres de felicitat: Raja Ioga.

5 thieves of happiness

tumblr_pli5ocv3081viuar9o1_540Yesterday, while I pruned the dead branches of the rose bush, each spike that stuck me make me frown. Although I was happy because the bush was recovering a more vital aspect, it seemed that each puncture stole me a little more happiness. When I finished and seeing the amount of garbage that came out.., another problem arose: how to get rid of all that? Everything is full of sharp thorns! Then.., I understood the metaphor of what it costs to maintain happiness.

In our life we ​​also have happiness thieves who prick like the thorns of the rose bush and every time they hurt us they make us wrinkle our forehead, and besides.., we do not realize it; we believe that they are not the cause of the lack of happiness, because we are so accustomed to live with it that we have made them ours, and we say: it is that I am like that!

 • Ego:                the I, taken to the negative end, makes us selfish.
 • Attachment: the excess of attachment to things and people, makes us dependent.
 • Ira:                  the, I want, that is not fulfilled, brings out the worst of each one.
 • Greed:            the excessive desire to accumulate, causes restlessness.
 • Lust:               like the unstoppable greed, we are becoming more and more slaves of it.

If we have been able to identify in our character these 5 thieves of happiness .., now it happens like the rose bush.., how do I get rid of all this? This is the greatest task that humanity has now, because it is so rooted in society, and is so well considered that someone is like that.., that it is a struggle with itself. If you do not believe that this is the cause of the lack of happiness in the world.., reflect on it a bit. What would happen in the world if no thorns of these was not nailed inside each one?

The method to obtain the will to get rid of all this weeding is what the Father gives us: “Remember Me alone. Realize that you are souls experiencing physical life in a body” – In each of us there are 5 qualities ( peace, love, happiness, wisdom, spiritual power) that are enhanced when we connect the intellect with God, (the Mother/Father of the soul) that counteract the spikes that have come from the outside as thieves of happiness: Raja Yoga.

5 ladrones de felicidad

61909129_2366733253349501_7046308356381736960_n

Ayer, mientras podaba las ramas muertas del rosal, cada pincho que me clavaba me hacía fruncir el entrecejo. Aunque estaba feliz porque el arbusto iba recuperando un aspecto más vital, parecía que cada pinchazo me robaba un poco más la felicidad. Cuando terminé y viendo la cantidad de desbroce que salió.., se planteó otro problema: cómo deshacerse de todo aquello? ¡Todo está lleno de espinas afiladas! Entonces.., entendí la metáfora de lo que cuesta mantener la felicidad.

En nuestra vida también tenemos ladrones de felicidad que pinchan como lo hacen las espinas del rosal y cada vez que nos hieren nos hacen arrugar la frente, y además.., no nos damos cuenta; creemos que no son la causa de la falta de felicidad, porque estamos tan acostumbrados a convivir con ello que las hemos hecho nuestras, y decimos: es que yo soy así!

 • Ego:          el yo, llevado al extremo negativo, nos hace egoístas.
 • Apego:     el exceso de enganche a cosas y a personas, nos hace dependientes.
 • Ira:           el, yo quiero, que no se cumple, saca lo peor de cada uno.
 • Avaricia: el deseo desmedido de acumular, causa desasosiego.
 • Lujuria:   como la avaricia imparable, cada vez somos más esclavos de ella.

Si hemos podido identificar en nuestro carácter a estos 5 ladrones de felicidad.., ahora pasa como el rosal.., ¿cómo me deshago de todo esto? Esta es la mayor tarea que tiene ahora la humanidad, porque está tan enraizado en la sociedad, y está tan bien visto que alguien sea así.., que se trata de una lucha consigo mismo. Si no creeis que esta sea la causa de la falta de felicidad en el mundo.., reflexionad en ello un poco. ¿Qué pasaría en el mundo si ninguna espina de éstas no estuviera clavada dentro de cada uno..?

El método para obtener voluntad para deshacerse de todo este desbroce es lo que nos da el Padre: “Recordadme solo a Mi. Tomad conciencia de que sois almas experimentando la vida física en un cuerpo” -En cada uno de nosotros existen 5 cualidades (paz, amor, felicidad, sabiduría, poder espiritual) que se potencian cuando conectamos el intelecto con Dios, (la Madre/Padre del alma) que contrarrestan los pinchos que han venido del exterior como ladrones de felicidad: Raja Yoga.

qui-soc minimini 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: