luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

El poder del silenci/The power of silence/El poder del silencio

El poder del silenci

printest

 

El silenci que coneixem no es gaire agradable: sempre s’ha sentit com un càstig o una acció de respecte, però sempre ha tingut connotacions d’imposició. Però quan esdevé una qualitat es veu com una alliberació.

SLOGAN 7/6/20: *El poder del silenci es la forma fàcil per servir amb la vostra ment. Allà on hi ha poder del silenci, hi ha acontentament.*

Aquest poder es desenvolupa amb la pràctica de la meditació i, més fàcilment, amb la meditació Raja Ioga. Els pensaments negatius, repetitius i de preocupació, es dissolen concentrant la ment en un punt; hi posem punt i final amb la força de la voluntat de saber que som creadors de tots aquells pensaments: allò que creem també ho podem descrear.

Les paraules moltes vegades creen confusió, degut a que en moments de desesperació i estres creat per situacions urgents, cal eficàcia i no pas distraccions. En aquell moment només hi valen els actes precisos enfocats en solucionar el conflicte; les paraules fan nosa i precisen de l’atenció que ara està posada en arranjar la situació; per això, el silenci a la ment en aquells instants, creen la concentració necessària per nosaltres mateixos i per als demés. A més.., en veure que el resultat del nostre silenci fa que tot flueixi amb facilitat i eficàcia.., l’acontentament interior es fa palès en nosaltres i influeix als altres implicats en aquells instants de confusió, guarint-los amb la calma.

The power of silence

The silence we know is not very pleasant: it has always been felt as a punishment or an act of respect, but it has always had connotations of imposition. But when it becomes a quality it is seen as a liberation.

SLOGAN 6/7/20: * The power of silence is the easy way to serve with your mind. Where there is the power of silence, there is contentment.*florssss

This power is developed with the practice of meditation and, more easily, with Raja Yoga meditation. Negative, repetitive, and worrying thoughts dissolve by concentrating the mind on one point; We put an end to it with the force of the will to know that we are creators of all those thoughts: what we create we can also dis-create.

Words often create confusion, because in times of desperation and stress created by urgent situations, it’s need efficiency and not distractions. At that time, only the precise acts focused on solving the conflict are valid; the words annoy and require the attention that is now put on fixing the situation; therefore, the silence in the mind in those moments, creates the necessary concentration for ourselves and for others. Furthermore.., seeing that the result of our silence that makes everything flow easily and effectively.., the inner contentment becomes evident in us and influences the others implicated in those moments of confusion, healing them with the calm.

El poder del silencio

El silencio que conocemos no es muy agradable: siempre se ha sentido como un castigo o una acción de respeto, pero siempre ha tenido connotaciones de imposición. Pero cuando se convierte en una cualidad se ve como una liberación.

SLOGAN 7/6/20: * El poder del silencio es la forma fácil para servir con vuestra mente. Allí donde hay poder del silencio, hay contentamiento.*

Este poder se desarrolla con la práctica de la meditación y, más fácilmente, con la meditación Raja Yoga. Los pensamientos negativos, repetitivos y de preocupación, se disuelven concentrando la mente en un punto; ponemos punto y final con la fuerza de la voluntad de saber que somos creadores de todos aquellos pensamientos: lo que creamos también lo podemos descrear.

Las palabras muchas veces crean confusión, debido a que en momentos de desesperación y estrés creado por situaciones urgentes, se necesita eficacia y no distracciones. En aquel momento sólo valen los actos precisos enfocados en solucionar el conflicto; las palabras molestan y precisan de la atención que ahora está puesta en arreglar la situación; por eso, el silencio en la mente en esos instantes, crean la concentración necesaria para nosotros mismos y para los demás. Además.., al ver que el resultado de nuestro silencio hace que todo fluya con facilidad y eficacia.., el contentamiento interior se hace patente en nosotros e influye a los otros implicados en esos instantes de confusión, curándolos con la calma.

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: