luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Un milió de minuts per la Pau/A million minutes for Peace/Un millón de minutos para la paz

baixaA l’any 1986, hi va haver un event mundial que s’anomenava així com el títol d’avui.

És molt agosarat que es creï tanta pau, no?  Seria com si hi haguessin una mica més de 2 anys seguits de pensaments i vibracions invocant la pau. Es diu que els pensaments arriben tal com ho poden fer les vibracions elèctriques al cel·lulars que tenim a les nostres mans. És molt bo que entri a l’ànima, al nostre cor, els sentiments de pau quan ara, en el món, estem tots en mig de la incertesa. Després de 34 anys.., han passat tantes coses… Ni ens les podíem haver imaginat. Quantes més en passaran que tampoc ens les imaginem?

imagesAquí actualment, a Brahma kumaris, hi ha una iniciativa cada tercer diumenge de mes d’una meditació per la pau. Ara hi han moltes més iniciatives que invoquen la pau al món. Però la principal invocació, aquella que farà estable aquesta pau al món, és la que fem sorgir de dins nostre, doncs.., tant la pau, l’amor, la felicitat, la saviesa, com el poder (energia espiritual), rau dins nostre com una herència de Déu, del Pare. Ell és un Punt de Llum i nosaltres els Seus fills, som iguals en aquest aspecte: punts de llum farcits de totes aquelles mateixes virtuts divines de Déu.

Us imagineu què pot passar quant tantes persones com hi ha en el món comencin a sentir que aquesta afirmació és certa, que ho sentin des de la profunditat, des del cor? Ja sé que no tothom estarà per aquestes coses, que hi ha molta gent que estan per altres coses.., però tant li fa; només que hi hagi una quarta part de la humanitat que hi estigui sensibilitzada.., tot pot succeir! Es parla en el món científic del nombre crític per haver-hi un gir, una transformació, i, si ho recordeu.., el 2001 hi va haver un despertar mundial, el món es va sacsejar i ja res després va ser igual.

Només cal sentir la nostra pau interior cada vegada que faci falta, i pensar com s’escampen aquestes vibracions afavorint tot el món. OM SHANTI: jo sóc una ànima de pau.

A million minutes for Peacebrahma-kumaris-kolkata-meditation-centres-zhs9gdgoul
In 1986, there was a world event that it was called like that as today’s title.

It is very daring that so much peace is created, isn’t it? It would be as if there were just over 2 years in a row of thoughts and vibrations invoking peace. Thoughts are said to arrive just as electrical vibrations can do to cell phones we have in our hands. It is very good that the feelings of peace enter the soul, our heart when now, in the world, we are all in the midst of uncertainty. After 34 years… so many things have happened… We couldn’t have imagined them. How many more will pass that we do not imagine?

Here at present, in Brahma Kumaris, there is an mundial initiative every third IMG-20181119-WA0001-2Sunday of the month for a meditation for peace. At present there are many more initiatives that invoke peace in the world. But the main invocation, the one that will make this peace stable in the world, is the one that we make emerge from within us, because.., both peace, love, happiness, wisdom, and power (spiritual energy), it lies within us as an inheritance from God, from the Father. He is a Point of Light and we His children are equal in this respect: points of light filled with all those same divine virtues of God.

Can you imagine what can happen as many people as there are in the world begin to feel that this statement is true, that they feel it from the depth, from the heart? I know that not everyone will be for these things, that there are many people who are for other things.., but it doesn’t matter; only that there be a quarter of humanity that is sensitized… everything can happen! There is talk in the scientific world of the critical number to have a turn, a transformation, and, if we remember… in 2001 there was a global awakening, the world shake off and nothing was the same after that.

It is enough to feel our inner peace whenever it is necessary, and to think about how these vibrations are spread favoring the whole world. OM SHANTI: I am a soul of peace.

Un millón de minutos para la paz.doclibEn 1986, hubo un evento mundial que se llamó así como el título de hoy.

Es muy atrevido que se cree tanta paz, ¿no? Sería como si hubieran pasado más de 2 años seguidos de pensamientos y vibraciones invocando la paz. Se dice que los pensamientos llegan justo como las vibraciones eléctricas pueden afectar a los teléfonos celulares que tenemos en nuestras manos. Es muy bueno que los sentimientos de paz entren en el alma, en nuestro corazón cuando ahora, en el mundo, todos estamos en medio de la incertidumbre. Después de 34 años… han pasado tantas cosas… No podríamos haberlas imaginado. ¿Cuántas más pasarán que no imaginamos?

d55aa77d36ad7ca6b02c90d3b794bbd0Aquí en este momento, en Brahma Kumaris, hay una iniciativa mundial cada tercer domingo del mes para una meditación por la paz. En la actualidad hay muchas más iniciativas que invocan la paz en el mundo. Pero la invocación principal, la que hará que esta paz sea estable en el mundo, es la que hacemos emerger de nuestro interior, porque.., tanto la paz, el amor, la felicidad, la sabiduría y el poder (energía espiritual), yace dentro de nosotros como una herencia de Dios, del Padre. Él es un Punto de Luz y nosotros Sus hijos somos iguales a este respecto: puntos de luz llenos de todas esas mismas virtudes divinas de Dios.

¿Os imagináis lo que puede suceder que tantas personas como hay en el mundo comiencen a sentir que esta afirmación es cierta?, ¿que la sienten desde lo profundo, desde el corazón? Sé que no todos estarán por estas cosas, que hay muchas personas que están por otras cosas.., pero no importa; solo que haya una cuarta parte de la humanidad sensibilizada… ¡todo puede suceder! Se habla en el mundo científico del número crítico para tener un giro, una transformación y, si recordamos.., en 2001 hubo un despertar global, el mundo se sacudió y nada fue igual después de eso.

Es suficiente sentir nuestra paz interior siempre que sea necesario, y pensar cómo se propagan estas vibraciones favoreciendo al mundo entero. OM SHANTI: Soy un alma de paz.

qui-socminimini 

 

 

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: