luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Quan l’ésser es descobreix a si mateix/When the being discovers itself/Cuando el ser se descubre a sí mismo

Reflexió de la Setmana  12 de juliol de 2020   unnamedQuan l’ésser es descobreix a si mateix

A mesura que ens fem conscients de l’ésser, anem desenvolupant de manera progressiva el respecte per nosaltres mateixos, basat en la consciència espiritual, el que ens permet veure el món de manera diferent a través d’una visió divina de germanor. Aquest estat conscient s’aconsegueix per l’auto-coneixement, la unió divina, la pura expressió i el servei humà. Un cop plens amb aquestes facultats, coneixement i virtuts, es diu que l’ésser es troba en el seu estat més elevat.
Quan treballes a l’uníson amb el coneixement i les virtuts espirituals, l’ésser es torna ple i aconsegueix la puresa, és a dir, és estable, madur i gentil, és compassiu i desprès, i roman constantment en pau consignació mateix. Amb desafecció, però sensible i amorós, l’ésser combina el perfecte equilibri entre la fermesa i la flexibilitat, alhora que es retreu de la pertorbació que significa el desànim o la negativitat. És comprensiu i benvolent, mentre tracta a tothom amb respecte i humilitat.
Aquest tipus d’ésser no se sent afectat mentre maneja el problema, no entra en l’expansió i roman lluminós i content, càlid i accessible. No tem enfrontar algun dels reptes de la vida, reconeix el seu propi valor i coopera amb el servei de l’aclariment humà. Discerneix amb precisió i s’entrega, lliurement. L’ésser, en la seva puresa, emet judicis clars i expressa una autoritat natural, sense esforços. És un ésser ric, complet, que sap tolerar.
En el camí de la realització, en última instància encalcem totes les facultats i ens tornem lliures de la consciència corporal i queden visibles només les nostres virtuts. L’ésser torna a l’amor i es converteix en una imatge de l’amor.

Extracte de el llibre:
Missió d’amor,
Viatge espiritual d’un metge,
Ed. Kier
Roger Cole

Week reflection  july  12,    2020   unnamedWhen the being discovers itself

As we become aware of being, we progressively develop respect for ourselves, based on spiritual awareness, which allows us to see the world differently through a divine vision of brotherhood. This conscious state is achieved by self-knowledge, divine union, pure expression, and human service. Once full with these faculties, knowledge and virtues, the being is said to be in its highest state.
When you work in unison with knowledge and spiritual virtues, the being becomes full and reaches purity, that is, he is stable, mature and gentle, he is compassionate and detached, and he constantly remains at peace with himself. With detachment, but sensitive and loving, the being combines the perfect balance between firmness and flexibility, while withdrawing from the disturbance that discouragement or negativity means. He is understanding and benevolent, while treating everyone with respect and humility.
This type of being is unaffected while handling the problem, does not go into expansion, and remains bright and content, warm and approachable. It is not afraid to face any of life’s challenges, it recognizes its own value and cooperates with the service of human enlightenment. Discerns accurately and he delivers itselves, freely. The being, in its purity, makes clear judgments and expresses a natural authority, without effort. He is a rich, complete being, who knows how to tolerate.
On the path of fulfillment, ultimately we reach all faculties and become free from bodily consciousness and only our virtues are visible. The being returns to love and becomes an image of love.

Excerpt from the book:
Mission of love,
Spiritual journey of a doctor,
Ed Kier
Roger cole

Reflexión de la Semana  12 de julio 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-socminimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: