luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

La pau com un poder protector/Peace as a protective power/La paz como un poder protector

Reflexió de la Setmana  2 de agost  de 2020unnamedLa pau com un poder protector

A la vida, hi ha dues parts del nostre ésser vulnerables als atacs: el cor i l’ésser. El cos és la disfressa física que portem i l’ésser, el que som. La majoria de nosaltres hem caigut en la il·lusió de ser el nostre cos, per això ens passem la major part de la vida tement que es faci malbé i fem tot el que sigui necessari per a protegir-lo de les malalties, de la deterioració i els atacs.
No obstant això, el simple fet de que la por sigui present en la nostra consciència vol dir que estem atacant el nostre cos, encara que pensem estar protegint-lo. Sabem que això és cert perquè n’hi ha prou amb crear pensaments de por per veure com el cor s’accelera i el cos s’omple d’adrenalina.
Si algú ens insulta i reaccionem d’una manera negativa, vol dir que no estem protegits i que poden fer-nos mal, encara que en realitat siguem nosaltres mateixos els que provoquem el nostre patiment. Però què vol dir estar protegit? ¿Què és un camp protector?
Cada un de nosaltres irradiem constantment energia a el món amb les nostres actituds. Si l’energia que irradiem és temorosa, enutjada o trista, és una energia dèbil i afavorirà que els altres sentin el desig de atacar-nos, perquè els que ens envolten senten el nostre estat emocional, és a dir, poden veure què és el que més ens irrita i saben on prémer per fer-nos reaccionar emocionalment.
Però, podem demostrar ser forts interiorment a l’emanar una energia que irradiï positivitat, confiança i estabilitat. I això només és possible quan estem connectats amb la font de la nostra fortalesa, la nostra pau interior. Quan la nostra energia radiant i la forma d’expressar-la són fortes i estables vol dir que sorgeixen de la pau que sempre està en el nostre cor i és així com es crea un camp d’energia protectora de pau per a nosaltres mateixos i per als que ens envolten.

Extracte de el llibre:
Transformar la ira en calma interior,
Claus per recuperar la teva equilibri emocional,
Ed. ONIRO
Mike George

Week Reflection    august 2,    2020unnamedPeace as a protective power

In life, there are two parts of our being vulnerable to attack: the heart and the being. The body is the physical disguise we wear and the being, what we are. Most of us have fallen into the illusion of being our body, which is why we spend most of our lives fearing it will break down and do whatever it takes to protect it from disease, deterioration and attack.
However, the simple fact that fear is present in our consciousness means that we are attacking our body, even though we think we are protecting it. We know that to be true because it is enough to create scary thoughts to see how the heart accelerates and the body fills with adrenaline.
If someone insults us and we react in a negative way, it means that we are not protected and that they can harm us, but we are actually the ones who cause our suffering. But what does it mean to be protected? What is a protective field?
Each of us constantly radiate energy to the world with our attitudes. If the energy we radiate is fearful, angry or sad, it is a weak energy and will favor others to feel the desire to attack us, because those around us feel our emotional state, that is, they can see what irritates us the most and they know where to press to make us react emotionally.
But, we can prove to be strong within by emanating an energy that radiates positivity, confidence, and stability. And this is only possible when we are connected to the source of our strength, our inner peace. When our radiant energy and the way of expressing it are strong and stable, it means that they arise from the peace that is always in our heart and that is how a protective energy field of peace is created for ourselves and for those around us.

Excerpt from the book:
Transform anger into inner calm,
Keys to recover your emotional balance,
Ed. ONIRO
Mike George

Reflexión de la Semana  2 de agosto 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

qui-socminimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: