luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Tornar al teu cor, al teva pau interior/Back to your heart, to your inner peace/Volver a tu corazón, a tu paz interior

Reflexió de la Setmana  28 de desembre  de 2020    

Tornar al teu cor, al teva pau interior

“Com puc entrar de nou en contacte amb la meva naturalesa original?” Després de tota una vida, el que sembla ser una existència plena de por, ira i tristesa, com puc veure’m, ara, com l’ésser serè que sempre he estat? Com puc saber que la meva veritable naturalesa és serena i que el meu cor espiritual és una font de pau?
A l’emprendre el viatge meditatiu deixo de concentrar-me en el món exterior durant un temps per mirar dins meu. Al submergir-me en la meva pròpia consciència, conscient del que passa en el meu interior, em trobaré amb algunes distraccions que intentaran impedir que progressi; records d’experiències passades, desitjos i preocupacions pel futur; veus de les moltes idees apreses en la infància; i altres més subtils, pensaments i sentiments configurats per la identificació amb objectes, persones i llocs, és a dir, amb tot allò que no sóc.
El secret per superar tots els obstacles és tornar al meu cor, a la meva pau interior. Probablement aquest sigui el secret més important per no apegar-me a cap d’aquests fenòmens; aprendre a no apegar-me als meus pensaments, a distanciar-me d’ells i limitar-me a observar-los. Igual que no puc buidar l’andana de viatgers només perquè jo vagi a pujar al tren, tampoc puc buidar la ment de tots els pensaments només perquè vulgui anar allà on resideix la meva pau interior.
He de recordar que no sóc els meus pensaments, ni els meus sentiments, ni els meus records, ni cap de les veus que sento al meu cap. Totes aquestes distraccions no són jo, només són els meus pròpies creacions. En realitat, representen l’andana ple de persones desconegudes. He de recordar que, en aquest moment, el futur no em produeix la menor preocupació ni por, ja que aquests fenòmens no són més que uns fantasmes que habiten en un imaginari futur; i jo no sóc un fantasma, sinó un ésser molt real que només viu en el present, en l’ara.
Així doncs, al començar a meditar, he preparar-me per no apegar-me a cap antic pensament o record que sorgeixi al meu cap, deixo que arribi i se’n vagi; puc dir-me, de tant en tant: “Ara vaig a tornar a l’estat de pau que jo sóc”. La meva ment s’anirà aquietant cada vegada més; com si a l’andana de la meva consciència hagués corregut la veu que no penso parar-me a xerrar amb ningú. Abans que me’n adoni, estaré en pau, en calma, m’hauré convertit en la pau que sóc.

Extracte de el llibre:
Transformar la ira en calma interior,
Claus per recuperar el teu equilibri emocional,
Ed. ONIRO
Mike George

Week Reflection december 28,  2020    

Back to your heart, to your inner peace

“How can I get in touch with my original nature again?” After a lifetime, what seems to be an existence filled with fear, anger and sadness, how can I see myself, now, as the serene being that I have always been? How can I know that my true nature is serene and that my spiritual heart is a source of peace?
As I embark on the meditative journey, I stop concentrating on the outside world for a while to look within. As I immerse myself in my own consciousness, aware of what is going on inside me, I will find some distractions that will try to prevent me from progressing; memories of past experiences, wishes and concerns for the future; voices of the many ideas learned in childhood; and other more subtle, thoughts and feelings configured by the identification with objects, people and places, that is, with everything that I am not.
The secret to overcome all obstacles is to return to my heart, to my inner peace. This is probably the most important secret to not getting attached to any of these phenomena; learn not to get attached to my thoughts, to distance myself from them and just observe them. Just as I cannot empty the passenger platform just because I am going to get on the train, I cannot empty the mind of all thoughts just because I want to go where my inner peace resides.
I have to remember that I am not my thoughts, nor my feelings, nor my memories, nor any of the voices that I hear in my head. All these distractions are not me, they are just my own creations. In reality, they represent the platform full of strangers. I have to remember that, at this moment, the future does not cause me the least concern or fear, since these phenomena are nothing more than ghosts that inhabit an imaginary future; and I am not a ghost, but a very real being that only lives in the present, in the now.
So, as I begin to meditate, I must prepare myself not to get attached to any old thought or memory that arises in my mind, I let it come and go; I can say to myself, from time to time: “Now I am going to return to the state of peace that I am.” My mind will become quieter and quieter; as if word had spread on the platform of my conscience that I am not going to stop to chat with anyone. Before I know it, I will be at peace, calm, I will have become the peace that I am.

Excerpt from the book:
Transform anger into inner calm,
Keys to regain your emotional balance,
Ed. ONIRO
Mike george

Reflexión de la Semana  28 de diciembre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelonaDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: