luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

10% del cervell?/10% of the brain?/10% del cerebro?

És el cervell, la matèria grisa, la que funciona només un tant per cent?

PUNTS 20/1/21: *La bateria de l’ànima mai es descarrega del tot; sempre queda una mica d’energia. Queda una mica de poder; si s’acabés del tot, el cos no romandria.*

Es tracta del poder de l’ànima.., el cervell només és una “màquina”, un “ordinador”, l’ànima és l’energia que el fa funcionar i qui li dóna les ordres, talment com quan som al teclat de l’ordinador del nostre escriptori.
Hi ha un temps en la història humana, que l’ànima té tota l’energia que pot tenir, el 100%. Aquest temps s’anomena el món nou, perquè també el cos humà, el món, la Terra, tots els elements del que està tot format, tot és nou, tot funciona a la perfecció, inclosos els animals que aleshores la seva vida és complerta i encara no se’ls ha esclavitzat i convertit en matèria de consum, ni ells mateixos s’han convertit en feristeles silvestres més o menys agressives. I tot.., perquè nosaltres, els éssers humans d’aquella època tenim l’energia intacta i els nostres pensaments no estan inclinats inconscientment a l’autodestrucció.
Ara, encara queda una mica de poder; si s’hagués acabat del tot.., el cos no es podria mantenir viu. Des d’aquell temps fins ara, han transcorregut 5000 anys; hi ha qui diu que es tracta de cents de mils d’anys, però si fos així.., si ara tenint la mica de poder que tenim estem com estem.., les malalties ja ens haurien exterminat o ens hauríem convertit en feristeles, un tènue record d’un ésser humà.
És un cicle que es repeteix; una roda que va rodant pel temps interminable, una roda que triga 5000 anys en tornar al punt inicial en que, en aquell moment, la matèria es renova i tot hi està inclòs en la transformació, també els éssers humans. Encara que ens sembli impossible.., en veiem una petita representació d’això en tots els cicles que podem observar tant en la natura, les estacions de l’any, el cicle de les plantes.., etc.
La conclusió és: no és el cervell que funcioni en precari, és l’ànima que va al ralentí i que pot recarregar la seva bateria connectant-se expressament, amb tota la intenció, a la Gran Bateria que mai s’esgota; Ell ens diu: “Ara recordeu-Me a Mi i la vostra bateria de l’ànima s’anirà recarregant i us anireu omplint del poder”. El poder que hem anat deixant pel camí recorregut durant 5000 anys.

Is it the brain, the gray matter, the one that works only a few percent?

POINTS 01/20/21: *The soul’s battery never fully discharges; there is always a little energy left. A little power left; if it were completely finished, the body would not remain.*

It is about the power of the soul.., the brain is only a “machine”, a “computer”, the soul is the energy that makes it work and who gives it the orders, just like when we are on the keyboard of the computer of our desk.
There is a time in human history that the soul has all the energy it can have, 100%. This time is called the new world, because also the human body, the world, the Earth, all the elements of which everything is formed, everything is new, everything works perfectly, including the animals that, then, their life is complete and have not yet been enslaved and become a commodity, nor have they themselves become more or less aggressive wild vermin. And everything.., because we human beings of that time have intact energy and our thoughts are not unconsciously inclined to self-destruction.
Now, there is still a little power left; if it were completely over … the body could not be kept alive. From that time until now, 5000 years have passed; there are those who say that it is hundreds of thousands of years, but if it were so.., if now having the pinch of power that we have we are as we are.., the diseases would have already exterminated us or we would have become vermin, a dim memory of a human being.
It is a cycle that repeats itself; a wheel that is rolling through endless time, a wheel that takes 5000 years to return to the starting point where, at that moment, matter is renewed and everything is included in the transformation, including human beings. Although it may seem impossible.., we see a small representation of this in all the cycles that we can observe both in nature, the seasons of the year, the cycle of plants.., etc.
The conclusion is: it is not the brain that works in precarious condition, it is the soul that is idling and that can recharge its battery by connecting expressly, with all the intention, in the Great Battery that never runs out; He tells us: “Now remember Me to Me and your soul battery will recharge and you will fill with power.” The power that we have been leaving on the path for 5000 years.

¿Es el cerebro, la materia gris, la que funciona sólo un tanto por ciento?

PUNTOS 01/20/21: *La batería del alma nunca se descarga del todo; siempre queda un poco de energía. Queda un poco de poder; si se acabara del todo, el cuerpo no permanecería.*

Se trata del poder del alma.., el cerebro sólo es una “máquina”, un “ordenador”, el alma es la energía que lo hace funcionar y quien le da las órdenes, al igual que cuando estamos en teclado de el ordenador de nuestro escritorio.
Hay un tiempo en la historia humana, que el alma tiene toda la energía que puede tener, el 100%. Este tiempo se denomina el mundo nuevo, porque también el cuerpo humano, el mundo, la Tierra, todos los elementos de lo que está todo formado, todo es nuevo, todo funciona a la perfección, incluidos los animales que, entonces, su vida es completa y todavía no se les ha esclavizado y convertido en materia de consumo, ni ellos mismos se han convertido en alimañas silvestres más o menos agr,esivas. Y todo.., porque nosotros, los seres humanos de aquella época tenemos la energía intacta y nuestros pensamientos no están inclinados inconscientemente a la autodestrucción.
Ahora, todavía queda un poco de poder; si se hubiera acabado del todo.., el cuerpo no se podría mantener vivo. Desde aquel tiempo hasta ahora, han transcurrido 5000 años; hay quien dice que se trata de cientos de miles de años, pero si fuera así.., si ahora teniendo la pizca de poder que tenemos estamos como estamos.., las enfermedades ya nos habrían exterminado o nos habríamos convertido en alimañas, un tenue recuerdo de un ser humano.
Es un ciclo que se repite; una rueda que va rodando por el tiempo interminable, una rueda que tarda 5000 años en volver al punto inicial en que, en aquel, momento la materia se renueva y todo está incluido en la transformación, también los seres humanos. Aunque nos parezca imposible.., vemos una pequeña representación de esto en todos los ciclos que podemos observar tanto en la naturaleza, las estaciones del año, el ciclo de las plantas.., etc.
La conclusión es: no es el cerebro que funcione en precario, es el alma que va al ralentí y que puede recargar su batería conectándose expresamente, con toda la intención, en Gran Batería que nunca se agota; Él nos dice: “Ahora recordadme a Mí y vuestra batería del alma se irá recargando y os iréis llenando del poder”. El poder que hemos ido dejando por el camino recorrido durante 5000 años.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: