luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Sentiments profunds de felicitat interior/Deep feelings of inner happiness/Sentimientos profundos de felicidad interior

Reflexió de la Setmana  21 de marzo de 2021   

Sentiments profunds de felicitat interior

Ser honest significa ser autèntic. També significa ser fidel i digne de confiança. Et consideres honest? Una manera d’avaluar-és valorar de quant coratge disposes per parlar amb Déu. Si no ets autèntic i honest, què podries dir? Així que, endavant. Fes-ho! Ara mateix, en un minut; vés-hi i digues-li alguna cosa a Déu. Ho has fet? Li has dit alguna cosa? Què li has dit? Li has demanar alguna cosa?

Si el teu cor és honest i autèntic, disminueix enormement la necessitat de demanar-li alguna cosa a Déu. Després de tot, ¿no és Déu el que millor ens coneix? És potser que, no sabia Ell el que necessitem, fins i tot abans de demanar-ho? Un cor honest està tan obert i net que pot prendre de Déu qualsevol cosa que necessiti, fins i tot abans de poder demanar-ho.

Quan els teus pensaments, paraules i accions comencen a revelar més de la teva veritat interior, la teva consciència comença a aclarir-se. Quan ets honest interiorment, no has de preocupar-te per dir el que vols dir. No necessites pensar cadascun dels teus moviments, tractant d’endevinar si seràs acceptat. Només dius el que tens al cap.

Amb honestedat, és com si s’hagués netejat un mirall interior, que reflecteix el teu ésser perfecte. Comprens qui ets, a qui pertanys i què hauries de fer. Davant d’això, l’ego, la còlera i la resta de les qualitats negatives acumulades en l’ànima, són derrotades; res queda d’elles. L’honestedat produeix aquest nivell d’èxit. Crea una classe de felicitat molt especial, una felicitat interior que elimina totes les teves penes. La felicitat de l’honestedat crea sentiments molt profunds de seguretat interior.

Extracte de el llibre:
Les ales de l’esperit,
Alliberar la identitat espiritual,
Ed. Health Communications, Inc.
Dadi Janki

Week Reflection march 21,  2021   

Deep feelings of inner happiness

Being honest means being authentic. It also means being faithful and trustworthy. Do you consider yourself honest? One way to evaluate it is to assess how much courage you have to talk to God. If you are not authentic and honest, what could you say? So go ahead. Do it! Right now, in a minute; go and say something to God. You’ve done it? Did you say something to him? What did you say to him? Did you ask him for something?

If your heart is honest and authentic, it greatly diminishes the need to ask God for something. After all, isn’t God the one who knows us best? Wouldn’t He know what we need, even before we ask? An honest heart is so open and clean that it can take from God whatever it needs, even before it can ask for it.

When your thoughts, words, and actions begin to reveal more of your inner truth, your consciousness begins to clear. When you are honest inside, you don’t have to worry about saying what you want to say. You don’t need to think about your every move, trying to guess if you will be accepted. You only say what you have in mind.

Honestly, it is as if an inner mirror has been cleaned, reflecting your perfect self. You understand who you are, who you belong to, and what you should do. Against this, the ego, anger and the rest of the negative qualities accumulated in the soul are defeated; nothing remains of them. Honesty produces this level of success. Create a very special kind of happiness, an inner happiness that removes all your sorrows. The happiness of honesty creates very deep feelings of inner security.

Excerpt from the book:
The wings of the spirit,
Release the spiritual identity,
Ed. Health Communications, Inc.
Dadi janki

Reflexión de la Semana  21 de marzo 2021   

Sentimientos profundos de felicidad interior

Ser honesto significa ser auténtico. También significa ser fiel y digno de confianza. ¿Te consideras honesto? Una manera de evaluarlo es valorar de cuánto coraje dispones para hablar con Dios. Si no eres auténtico y honesto, ¿qué podrías decir? Así que, adelante. ¡Hazlo! Ahora mismo, en un minuto; ve y dile algo a Dios. ¿Lo has hecho? ¿Le dijiste algo? ¿Qué le dijiste? ¿Le pediste algo?

Si tu corazón es honesto y auténtico, disminuye enormemente la necesidad de pedirle algo a Dios. Después de todo, ¿no es Dios el que mejor nos conoce? ¿A caso no iba a saber Él lo que necesitamos, incluso antes de pedírselo? Un corazón honesto está tan abierto y limpio que puede tomar de Dios cualquier cosa que necesite, incluso antes de poder pedirlo.

Cuando tus pensamientos, palabras y acciones empiezan a revelar más de tu verdad interior, tu conciencia empieza a despejarse. Cuando eres honesto interiormente, no tienes que preocuparte por decir lo que quieres decir. No necesitas pensar cada uno de tus movimientos, tratando de adivinar si serás aceptado. Solo dices lo que tienes en la cabeza.

Con honestidad, es como si se hubiese limpiado un espejo interior, que refleja tu ser perfecto. Comprendes quién eres, a quién perteneces y qué deberías hacer. Frente a eso, el ego, la cólera y el resto de las cualidades negativas acumuladas en el alma, son derrotadas; nada queda de ellas. La honestidad produce este nivel de éxito. Crea una clase de felicidad muy especial, una felicidad interior que elimina todas tus penas. La felicidad de la honestidad crea sentimientos muy profundos de seguridad interior.

Extracto del libro:
Las alas del espíritu,
Liberar la identidad espiritual,
Ed. Health Communications, Inc.
Dadi Janki

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: