luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

El poder de discernir/The power to discern/El poder de discernir

Reflexió de la Setmana  17 d’abril 2022   

Week Reflection april 17 ,  2022   

Reflexión de la Semana  17 de abril 2022   

El poder de discernir

El discerniment té lloc a l’estat reflexiu de la introspecció. En aquest estat ens veiem a nosaltres mateixos i al món tal com en realitat som, cosa que ens habilita per prendre les decisions millors i més beneficioses, tant per a nosaltres com per a aquells amb qui ens relacionem. Sense el discerniment correm el perill de repetir els mateixos errors i de tornar als antics problemes; no som capaços de veure la realitat de la situació i crear solucions viables als reptes que ens planteja o bé de donar resposta a les oportunitats que ens brinda.
El veritable discerniment consisteix en la capacitat d’allunyar-nos de nosaltres mateixos, d’una situació i de la influència dels altres, i, un cop aclarit el panorama, decidir actuar de la millor manera possible. No vol dir jutjar i encasellar clarament alguna cosa o algú, és a dir, cenyir-se a l’etiqueta que convingui i llavors sentir-se segur perquè s’han posat les coses en ordre. Si hem de discernir adequadament, primer hem d’assolir un estat de pau i ser capaços de mantenir l’ésser neutral. Si no, la qualitat del nostre discerniment es veurà danyada per les habituals emocions i reaccions.
L’objectiu és reconèixer i superar qualsevol obstacle o problema de manera sàvia i ferma. Per mantenir-nos emocionalment i mentalment sans, hem de ser capaços de veure a través de la il·lusió. El Poder de discernir ens protegeix de veure’ns embolicats en les il·lusions generades per nosaltres i per la societat en què vivim.
El discerniment és benvingut ara, perquè és molt fàcil ser enganyat al món actual, amb aquesta sofisticada presentació dels valors materialistes. Es considera bo i normal apreciar els béns i les coses pròpies, com a indici de seguretat. Amb el temps, però, es comprova que la seguretat no prové d’aquests sinó de les intencions honestes i de les accions respectuoses.

Extracte del llibre:
LA CERCA DEL BENESTAR,
Utilitza els teus vuit poders,
Anthony Strano

The power to discern

Discernment takes place in the reflective state of introspection. In this state we see ourselves and the world as we really are, which enables us to make the best and most beneficial decisions, both for ourselves and for those with whom we interact. Without discernment we are in danger of repeating the same mistakes and returning to the old problems; we are not able to see the reality of the situation and create viable solutions to the challenges it poses or respond to the opportunities it offers us.
True discernment consists of the ability to distance ourselves from ourselves, from a situation and from the influence of others, and, once the panorama is clear, decide to act in the best possible way. It does not mean clearly judging and pigeonholing something or someone, that is, sticking to the appropriate label and then feeling safe because things have been put in order. If we are to discern properly, we must first reach a state of peace and be able to maintain being neutral. Otherwise, the quality of our discernment will be damaged by habitual emotions and reactions.
The goal is to recognize and overcome any obstacles or problems wisely and firmly. To stay emotionally and mentally healthy, we must be able to see through the illusion. The Power to discern protects us from being caught up in the illusions generated by us and by the society in which we live.
Discernment is welcome now, because it is very easy to be deceived in today’s world, with its sophisticated presentation of materialistic values. It is considered good and normal to appreciate one’s own goods and things, as a sign of security. However, over time it is proven that security does not come from these but from honest intentions and respectful actions.

Excerpt from the book:
THE SEARCH FOR WELL-BEING,
Use your eight powers,
Anthony Strano

El poder de discernir

El discernimiento tiene lugar en el estado reflexivo de la introspección. En este estado nos vemos a nosotros mismos y al mundo tal como en realidad somos, lo cual nos habilita para tomar las decisiones mejores y más beneficiosas, tanto para nosotros como para aquellos con quienes nos relacionamos. Sin el discernimiento corremos el peligro de repetir los mismos errores y de volver a los antiguos problemas; no somos capaces de ver la realidad de la situación y de crear soluciones viables a los retos que nos plantea o bien de dar respuesta a las oportunidades que nos brinda.
El verdadero discernimiento consiste en la capacidad de alejarnos de nosotros mismos, de una situación y de la influencia de los demás, y, una vez aclarado el panorama, decidir actuar de la mejor manera posible. No significa juzgar y encasillar claramente algo o a alguien, es decir, ceñirse a la etiqueta que convenga y entonces sentirse seguro porque se han puesto las cosas en orden. Si tenemos que discernir adecuadamente, primero debemos alcanzar un estado de paz y ser capaces de mantener el ser neutral. De lo contrario, la calidad de nuestro discernimiento se verá dañada por las habituales emociones y reacciones.
El objetivo es reconocer y superar cualquier obstáculo o problema de forma sabia y firme. Para mantenernos emocional y mentalmente sanos, hemos de ser capaces de ver a través de la ilusión. El Poder de discernir nos protege de vernos envueltos en las ilusiones generadas por nosotros y por la sociedad en la que vivimos.
El discernimiento es bienvenido ahora, porque es muy fácil ser engañado en el mundo actual, con esa sofisticada presentación de los valores materialistas. Se considera bueno y normal apreciar los bienes y las cosas propias, como indicio de seguridad. Sin embargo, con el tiempo se comprueba que la seguridad no proviene de estos sino de las intenciones honestas y de las acciones respetuosas.

Extracto del libro:
LA BÚSQUEDA DEL BIENESTAR,
Utiliza tus ocho poderes,
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
C/Porta 9, Barcelona 08016
T. 34 93 4877667 –Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: