luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La vida prèvia/The previous life/La vida previa

La vida prèvia

Foto de Rainier Ridao en Unsplash

Intento no fer cap afirmació només pel fet d’afirmar; si anteriorment n’he fet em disculpo, però he d’esclarir que han estat fetes des de l’experimentació.

Avui reflexionava pel que fa a les vides anteriors. Sé que això sembla una altra afirmació més; però intento obrir una escletxa en el mur d’allò après i assumit, d’allò que ens han inculcat des que tenim memòria.
Doncs sí, la vida anterior a la que estem experimentant actualment dóna senyals de la seva increïble existència en la història d’aquesta experiència vital que estem tenint: -on hem nascut.., -com hem nascut.., -en quina família hem nascut.., -quina salut hem tingut.., -quins successos han esdevingut al llarg de la nostra vida.., -quines coses tan «injustes» o «sorprenents» ens han passat.., doncs tot això forma part d’un fil lligat al nostre currículum inconegut de la nostra vida prèvia a aquesta, tot i que n’hi poden haver moltes més, anteriors a ella mateixa, però és millor fixar-nos només en una: -la més immediata a la vida que vivim ara.-
Un es pot preguntar si fa falta saber aquestes coses, i, per què serveix tot plegat. Em sembla legítim arribar a aquesta conclusió; però he de dir que tot va començar a encaixar quan vaig aprendre el coneixement del Raja Ioga; tot va començar a tenir sentit. La vida va deixar de ser una successió de fets aleatoris o capritxosos estant jo al bell mig d’ells sense entendre res, pensant que era com una ruleta a mercè de la sort de la tirada.
No vull estendre’m més ara per ara; només afegiré que la vida prèvia va gravar impressions profundes en l’ànima, com els solcs que resten en un camp després de llaurar-lo, i això ens ho enduem a la propera vida. També les nostres accions bones o dolentes hi marquen una petja a l’ànima, i això és el que determina quin tipus de vida tindrem en la immediata vida a aquella.
Saber-ho serveix per obrir la consciència a poder determinar com volem que sigui la nostra propera vida; és com si agaféssim les regnes per fi i no ho deixéssim a l’atzar.

RAJA IOGA

The previous life

I try not to make any assertions just for the sake of asserting; if I have done it before, I apologize, but I have to clarify that they have been made from experimentation.

Today I was reflecting on previous lives. I know this sounds like yet another assertion; but I try to open a gap in the wall of what has been learned and assumed, of what has been instilled in us since we can remember.
Yes, the life prior to the one we are currently experiencing gives signs of its incredible existence in the history of that vital experience we are having: -where were we born…, -how were we born…, -in which family were we born. ., -how healthy we have been…, -what events have occurred throughout our lives…, -what “unfair” or “surprising” things have happened to us…, because all this is part of a thread linked to our unknown curriculum of our life prior to this one, although there may be many more, prior to itself, but it is better to focus only on one: -the most immediate to the life we ​​live now.-
One may wonder if it is necessary to know these things, and what is it all for. It seems legitimate to me to reach that conclusion; but I have to say that everything started to fall into place when I learned the knowledge of Raja Yoga; everything started to make sense. Life ceased to be a succession of random or capricious events while I was in the middle of them without understanding anything, thinking that it was like a roulette wheel at the mercy of the luck of the roll.
I don’t want to expand further for now; I will only add that the previous life left deep impressions on the soul, like the furrows that remain in a field after tilling it, and that we take with us to the next life. Also our good or bad actions leave a mark on the soul, and this is what determines what kind of life we ​​will have in the life immediately following it.
Knowing it serves to open the conscience in order to determine how we want our next life to be; it is as if we finally took control and did not leave it to chance.

RAJA YOGA

La vida previa

Travel Trailer Road Trip in Arizona. Looking Back and Saying Good Bye to the Famous Monuments Valley.

Intento no hacer ninguna afirmación sólo por el hecho de afirmar; si anteriormente lo he hecho me disculpo, pero tengo que aclarar que han sido hechas desde la experimentación.

Hoy reflexionaba sobre las vidas anteriores. Sé que esto parece otra afirmación más; pero intento abrir un resquicio en el muro de lo aprendido y asumido, de lo que nos han inculcado desde que tenemos memoria.
Pues sí, la vida anterior a la que estamos experimentando actualmente da señales de su increíble existencia en la historia de esa experiencia vital que estamos teniendo: -dónde hemos nacido.., -cómo hemos nacido.., -en qué familia hemos nacido.., -qué salud hemos tenido.., -qué sucesos han ocurrido a lo largo de nuestra vida.., -qué cosas tan «injustas» o «sorprendentes» nos han pasado.., pues todo esto forma parte de un hilo ligado a nuestro currículum inconocido de nuestra vida previa a ésta, aunque pueden haber muchas más, anteriores a sí misma, pero es mejor fijarnos sólo en una: -la más inmediata a la vida que vivimos ahora.-
Uno puede preguntarse si hace falta saber estas cosas, y, para qué sirve todo. Me parece legítimo llegar a esa conclusión; pero tengo que decir que todo empezó a encajar cuando aprendí el conocimiento del Raja Yoga; todo empezó a tener sentido. La vida dejó de ser una sucesión de hechos aleatorios o caprichosos estando yo en medio de ellos sin entender nada, pensando que era como una ruleta a merced de la suerte de la tirada.
No quiero extenderme más por ahora; sólo añadiré que la vida previa grabó impresiones profundas en el alma, como los surcos que permanecen en un campo después de labrarlo, y eso nos lo llevamos a la próxima vida. También nuestras acciones buenas o malas marcan una huella en el alma, y esto es lo que determina qué tipo de vida tendremos en la inmediata vida a aquélla.
Saberlo sirve para abrir la conciencia en poder determinar cómo queremos que sea nuestra próxima vida; es como si tomáramos las riendas por fin y no lo dejáramos al azar.

RAJA YOGA

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: