luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Renéixer com animal?🦅Reborn as an animal?🦅¿Renacer como animal?

Renéixer com animal?

Pensar que potser un dia podríem renéixer com un ocell.., pot fer-nos fer volar la imaginació, doncs sembla molt bonic ser un ocell que està per damunt de tot. Però.., i viure com un cuc, o com una aranya, o com una puça..? Aleshores pensem que inclús un ocell té els seus depredadors, així que no deu de ser tant bonic, oi?
Últimament aquesta idea s’està assentant a la ment de moltes persones d’aquí a l’occident, per tant s’hauria d’aclarir aquesta idea.
Si els éssers humans passem un calvari com a éssers humans.., quina necessitat hi ha de haver de passar el calvari de la vida dels animals? Es parla de 8’4 milions d’espècies d’animals diversos, ocells, etc. Ells han de experimentar felicitat i pesar en les seves pròpies espècies i els humans ens les nostres pròpies, que ja és suficient.

Mateshwariji

El Gurú Nanak va dir: «Qui sigui que recordi al seu fill, qui sigui que mori amb aquella preocupació en els seus moments finals, renaixerà com a un senglar» Això s’ha de llegir: significa que les accions dels éssers humans son com les dels animals, no és que els éssers humans es tornin animals. Aquelles ensenyances es donen per atemorir a la gent.

Altrament també hi ha gent que ha tingut visions molt espectaculars volant i veient-ho tot com un ocell. També hi ha molta llegenda entorn dels llops, entorn de les àligues, etc. Però tot son només visions provocades per les intenses ganes d’experimentar-ho, o també a través d’estupefaents.

Reborn as an animal?

Thinking that perhaps one day we could be reborn as a bird… can make our imagination fly, because it seems very nice to be a bird that is above everything. But… what about living like a worm, or like a spider, or like a flea…? So let’s think that even a bird has its predators, so it must not be so pretty, right?
Lately this idea is settling in the minds of many people here in the West, therefore this idea should be clarified.
If human beings go through an ordeal as human beings…, what need is there to have to go through the ordeal of the lives of animals? There is talk of 8.4 million species of diverse animals, birds, etc. They have to experience happiness and sorrow in their own species and humans in our own, which is enough.

Mateshwariji

Guru Nanak said: “Whoever remembers his son, whoever dies with that worry in his final moments, will be reborn as a boar.” This should be read: it means that the actions of human beings are like those of animals. It is not that human beings become animals. Those teachings are given to frighten people.

On the other hand, there are also people who have had very spectacular visions of flying and seeing everything like a bird. There is also a lot of legend around wolves, around eagles, etc. But everything is just visions caused by the intense desire to experience it, or also through drugs.

¿Renacer como animal?

Pensar que quizás un día podríamos renacer como un pájaro.., puede hacernos volar la imaginación, pues parece muy bonito ser un pájaro que está por encima de todo. Pero.., ¿y vivir como un gusano, o como una araña, o como una pulga..? Entonces pensemos que incluso un pájaro tiene a sus depredadores, así que no debe ser tan bonito, ¿no?
Últimamente esta idea se está asentando en la mente de muchas personas de aquí en occidente, por tanto debería aclararse esta idea.
Si los seres humanos pasamos un calvario como seres humanos.., ¿qué necesidad hay de tener que pasar el calvario de la vida de los animales? Se habla de 8,4 millones de especies de animales diversos, pájaros, etc. Ellos han de experimentar felicidad y pesar en sus propias especies y los humanos en nuestras propias, que ya es suficiente.

Mateshwariji

El Gurú Nanak dijo: «Quien sea que recuerde a su hijo, quien quiera que muera con aquella preocupación en sus momentos finales, renacerá como a un jabalí» Esto debe leerse: significa que las acciones de los seres humanos son como las de los animales, no es que los seres humanos se conviertan en animales. Aquellas enseñanzas se dan para atemorizar a la gente.

Por otro lado, también hay gente que ha tenido visiones muy espectaculares volando y viéndolo todo como un pájaro. También hay mucha leyenda en torno a los lobos, en torno a las águilas, etc. Pero todo son sólo visiones provocadas por las intensas ganas de experimentarlo, o también a través de estupefacientes.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: