luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

La faula del no pensament/The fable of no thought/La fábula del no pensamiento

La faula de no tenir pensaments

Mentre estem vius, desenvolupem pensaments en tot moment. Hi han estudis que han arribat a determinar que l’ésser humà és capaç de crear 60.000 pensaments en un sol dia, que el 95% son automàtics. També és diu que la majoria d’ells (80%) son pensaments negatius i que afecten en un alt grau la salut. (semFYC).

Mentre estigueu aquí (al món), definitivament tindreu pensaments.

Cap ésser humà pot quedar-se ni un moment sense tenir un pensament.

Els pensaments sobre i per Déu es classificarien com a pensaments neutres;

es denominaria l’etapa en la que no tens cap pensament.

Quan tornis a «casa» tindràs l’etapa d’estar més enllà de la felicitat i la tristesa,

ja que llavors no tindràs cap pensament;

serà l’etapa lliure de l’acció.

Mentre estem meditant, l’únic que es pot fer és alentir el tràfic de pensaments i enfocar-los a pensar en Déu, o, en intentar que no vagin cap als aspectes mundans. Allò que se’n diu «el diagrama pla» pel que fa als pensaments, no és possible. En podem tenir menys i ben enfocats a que siguin neutres, però no que no n’hi hagin.., i sí!, alguns diuen que no tenen pensaments mentre mediten.., però potser no son conscients de que els tenen. Així que no cal desesperar-se per aquest tema. Venen pensaments.., però els podem alentir i dirigir el tema de què volem que tractin.

The fable of not having thoughts

While we are alive, we develop thoughts at all times. There are studies that have come to determine that the human being is capable of creating 60,000 thoughts in a single day, that 95% are automatic. It is also said that most of them (80%) are negative thoughts and that they affect health to a high degree. (semFYC).

As long as you are here (in the world), you will definitely have thoughts.

No human being can remain even for a moment without having a thought.

Thoughts about and by God would be classified as neutral thoughts;

it would be called the stage where you have no thoughts.

When you return «home» you will have the stage of being beyond happiness and sadness,

since then you will not have any thoughts;

it will be the free stage of the action.

While we are meditating, the only thing that can be done is to slow down the traffic of thoughts and focus them on thinking about God, or on trying not to go towards mundane aspects. What is called «the flat diagram» with respect to thoughts is not possible. We can have less and well focused to that they are neutral, but not that there are not…, and yes!, some say that they do not have thoughts while meditating…, but perhaps they are not aware that they have them. So there is no need to despair about this topic. Thoughts come… but we can slow them down and direct the subject that we want them to deal with.

La fábula de no tener pensamientos

Mientras estamos vivos, desarrollamos pensamientos en todo momento. Hay estudios que han llegado a determinar que el ser humano es capaz de crear 60.000 pensamientos en un solo día, que un 95% son automáticos. También se dice que la mayoría de ellos (80%) son pensamientos negativos y que afectan en un alto grado a la salud. (semFYC).

Mientras estéis aquí (en el mundo), definitivamente tendréis pensamientos.

Ningún ser humano puede permanecer ni un momento sin tener un pensamiento.

Los pensamientos sobre y por Dios se clasificarían como pensamientos neutros;

se denominaría la etapa en la que no tienes ningún pensamiento.

Cuando vuelvas a «casa» tendrás la etapa de estar más allá de la felicidad y la tristeza,

ya que entonces no tendrás ningún pensamiento;

será la etapa libre de la acción.

Mientras estamos meditando, lo único que se puede hacer es ralentizar el tráfico de pensamientos y enfocarlos a pensar en Dios, o en intentar que no vayan hacia los aspectos mundanos. Lo que se llama «el diagrama plano» con respecto a los pensamientos, no es posible. Podemos tener menos y bien enfocados a que sean neutros, pero no que no hayan.., ¡y sí!, algunos dicen que no tienen pensamientos mientras meditan.., pero quizás no son conscientes de que los tienen. Así que no es necesario desesperarse por este tema. Vienen pensamientos.., pero podemos ralentizarlos y dirigir el tema de qué queremos que traten.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: