luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Entenent la vida o, què deurien pensar els pares de Hitler/Understanding life or, what Hitler’s parents must have thought/Entendiendo la vida o, qué debieron pensar los padres de Hitler

Entenent la vida o què deurien pensar els pares de Hitler

Alguns pares pot ser que es preguntin: com és que m’ha sortit un fill així? Imagineu què es deurien preguntar, ells mateixos, els pares de Hitler i d’altres personatges nefands de la història de la humanitat..? I pensar que tots havien estat aquells tendres nadons!
Hi han dos temes que s’han de tenir en compte: l’un és el karma, l’altre és el destí del «drama».
És quelcom complex d’entendre, però té certa lògica.
💫El Karma afecta tant als pares d’un fill com al fill d’uns pares. (l’efecte de les accions d’aquest naixement i dels anteriors queden eternament gravats a l’ànima i tota acció tard o d’hora retorna)
💫El «drama» és el guió de la obra que tots seguim involuntàriament dins del lliure albir, i això vol dir que el seguim fil per randa sense saber-ho. Qualsevol cosa que passa ja està destinat.., fins i tot aquella mosca molesta que se’ns posa damunt del nas. I Déu no hi té res a veure en això; forma part tot plegat de la naturalesa del món dels humans, animals, vegetals, etc.

Si una ànima que no té cap compte pendent, una ànima que acaba de baixar del Paramdham està arribant «neta», no podria pas baixar «néixer» en una família maldestre o cruel, oi? Quines accions hauria fet allà dalt que hagués de pagar per elles? Una ànima que ja ha renascut moltes vegades ha anat acumulant comptes pendents de les seves accions, naixerà en la família adequada per «rentar» part d’aquest karma. I per descomptat, una parella que cadascun d’ells té comptes pendents per separat i conjuntament, també rebrà al si de la seva paternitat una ànima dins del cos que estan gestant d’acord al seu karma de pares.
Potser semblarà molt injust que uns pares modèlics al final els «toqui» un fill que té destinat per Karma o per «drama» ser un energumen; però s’ha d’entendre que el karma es resol no pas immediatament, pot trigar fins i tot alguns renaixements a aflorar.
El mateix pot passar pel que fa a un fill modèlic que ha «aterrat» en una família despòtica.., també el karma del fill d’anteriors renaixements, s’està «saldant» en part en renéixer dintre la família d’uns pares cruels.

Understanding life or what Hitler’s parents must have thought

Some parents may ask themselves: how did I have a child like this? Imagine what the parents of Hitler and other nefarious characters in the history of mankind must ask themselves..? And to think that they had all been those tender babies!
There are two issues to consider: one is karma, the other is the fate of the “drama”.
It is something complex to understand, but it has a certain logic.
💫 Karma affects both the parents of a child and the child of parents. (the effect of the actions of this birth and the previous ones are eternally engraved in the soul and every action sooner or later returns)
💫 The “drama” is the script of the play that we all follow involuntarily within our free will, and this means that we follow it line by line without knowing it. Everything that happens is already destined.., even that annoying fly that gets on our nose. And God has nothing to do with it; it is all part of the nature of the world of humans, animals, plants, etc.

If a soul with no pending account, a soul that has just descended from the Paramdham is arriving ‘clean’, it could not descend to be ‘born’ in a clumsy or cruel family, could it? What actions would he have done up there that he had to pay for? A soul that has already been reborn many times has been accumulating pending accounts for its actions, will be born in the right family to “wash” part of this karma. And of course, a couple that each of them has pending accounts separately and jointly, will also receive in the bosom of their paternity a soul within the body that they are gestating according to their karma of parents.
Perhaps it seems very unfair that some model parents in the end “touch” them a son destined by Karma or “drama” to be a madman; but it must be understood that karma is not resolved immediately, it may even take a few rebirths to surface.
The same can happen with respect to a model child who has “landed” in a despotic family…, also the child’s karma from previous rebirths, is “paying off” by being reborn in a family of cruel parents.

Entendiendo la vida o, qué debieron pensar los padres de Hitler

Algunos padres pueden preguntarse: ¿cómo pude tener un hijo así? ¿Imagina lo que se deben preguntar los padres de Hitler y otros personajes nefastos de la historia de la humanidad..? ¡Y pensar que todos habían sido esos tiernos bebés!
Hay dos cuestiones a considerar: una es el karma, la otra es el destino del “drama”.
Es algo complejo de entender, pero tiene cierta lógica.
💫 El karma afecta tanto a los padres de un niño como al hijo de los padres. (el efecto de las acciones de este nacimiento y de los anteriores quedan grabados eternamente en el alma y toda acción tarde o temprano regresa)
💫 El “drama” es el guion de la obra que todos seguimos involuntariamente dentro de nuestro libre albedrío, y esto significa que lo seguimos línea por línea sin saberlo. Todo lo que pasa ya está destinado.., hasta esa molesta mosca que se nos mete en la nariz. Y Dios no tiene nada que ver con eso; todo es parte de la naturaleza del mundo de los humanos, animales, plantas, etc.

Si un alma sin cuenta pendiente, un alma que acaba de descender del Paramdham está llegando ‘limpia’, no podría descender para ‘nacer’ en una familia torpe o cruel, ¿o sí? ¿Qué acciones habría hecho allí arriba por las que hubiera tenido que pagar? Un alma que ya ha renacido muchas veces ha ido acumulando cuentas pendientes por sus actos, nacerá en la familia adecuada para “lavar” parte de este karma. Y por supuesto, una pareja que cada uno de ellos tiene cuentas pendientes por separado y conjuntamente, recibirá también en el seno de su paternidad un alma dentro del cuerpo que van gestando según su karma de padres.
Quizá les parezca muy injusto que a unos padres modelo al final les “toque” un hijo destinado por Karma o “drama” a ser un energúmeno; pero debe entenderse que el karma no se resuelve de inmediato, incluso le puede tomar algunos renacimientos aflorar.
Lo mismo puede ocurrir con respecto a un niño modelo que ha “aterrizado” en una familia despótica…, también el karma del niño de renacimientos anteriores, se está “saldando” en parte al renacer en una familia de padres crueles.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: