luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Propina per l’ànima//Tip for the soul//Propina para el alma

Cinc consells de l’Esser Diví per enfortir l’ànima

 1. Qui per canviar ell mateix s’emmiralla amb els altres, o pensa que son els altres els que haurien de canviar, son derrotats.
 2. Sense arrogància poseu-vos al davant en fer quelcom i l’èxit rere èxit vindrà.
 3. Tingueu la meta de treballar en harmonia amb tothom.
 4. Els que saben com «amollar-se” ells mateixos, es tornen valuosos com l’or.
 5. Al igual que la llum està fosa als ulls vostres, feu que el record de l’Esser de Llum estigui fos al vostre intel·lecte.

El què es destil·la de tot plegat és que ens hem d’oblidar de l’ego. Oblidar-nos-en no vol pas dir deixar-lo que vagi fent, sinó relegar-lo al fons de l’oceà del nostre comportament perquè així no sorgeixi com fins ara saltant a cada moment i ferint a tort i a dret.

Qui ens dóna força o prou energia per tenir aquesta batalla amb nosaltres mateixos.., és Ell; per això és tan important establir un vincle amb aquest nostre Mare/Pare de l’ànima, Déu; recordar-Lo no només en els mals moments, sinó tenir-Lo present fins i tot en els moments més dolços. Ell és el portador de l’energia Divina.

Five advices from the Divine Being to strengthen the soul

 1. Those who, in order to change themselves, compare themselves to others, or think that it is others who should change, are defeated.
 2. Without arrogance put yourself adhead in doing something and success after success will come.
 3. Aim to work in harmony with everyone.
 4. Those who know how to “adapt” themselves, become as valuable as gold.
 5. As light is merged in your eyes, so make the rememberig of the Light Being melted in your intellect.

What is distilled down to all of this is that we must forget about the ego. Forgetting about it doesn’t mean letting it do its thing, but relegating it to the bottom of the ocean of our behavior so that it doesn’t emerge as it has up until now, jumping up at every moment and hurting left and right.

Who gives us strength or enough energy to have this battle with ourselves.., is He; that is why it is so important to establish a bond with this Mother/Father of our soul, God; to remember Him not only in the bad times, but to have Him present even in the sweetest moments. He is the bearer of Divine energy.

Cinco consejos del Ser Divino para fortalecer el alma

 1. Aquellos que para cambiarse a sí mismos se comparan con los demás, o piensan que son los demás los que deben cambiar, son derrotados.
 2. Sin arrogancia ponte por delante en hacer algo y vendrá el éxito tras el éxito.
 3. Trata de trabajar en armonía con todos.
 4. Los que saben “amoldarse”, se vuelven tan valiosos como el oro.
 5. Así como la luz se funde en vuestros ojos, haced que el recuerdo del Ser de Luz se funda en vuestro intelecto.

Lo que se destila en todo esto es que debemos olvidarnos del ego. Olvidarlo no significa dejarle hacer lo suyo, sino relegarlo al fondo del océano de nuestro comportamiento para que no emerja como hasta ahora, saltando a cada momento y haciendo daño a diestra y siniestra.

Quien nos da la fuerza o energía suficiente para tener esta batalla con nosotros mismos.., es Él; por eso es tan importante establecer un vínculo con este Madre/Padre de nuestra alma, Dios; recordarle no sólo en los malos momentos, sino tenerle presente hasta en los momentos más dulces. Él es el portador de la energía Divina.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: