luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Periode d’ascendir//Period of ascend//Periodo de ascender.

Female hand pressing elevator up button

Depèn de cadascú si agafa l’ascensor d’anar amunt, o segueix en l’ascensor d’anar avall.

PUNTS 27-6-18: *Aquesta edat de la confluència és l’edat més benevolent. Després comenceu a descendir.*

Personalment intueixo que en 1937, a l’actual Paquistà abans de la partició d’India, va ser on i quan es va materialitzar aquest “ascensor”, el Raja Ioga, de la mà de Dada OLYMPUS DIGITAL CAMERALekhraj amb la creació d’Om Mandali, l’actual Brahma Kumaris. La intuició, observant el cicle del món que dura 5000 anys i que torna a començar de zero, és que del periode d’ascendir encara ens en queden uns 19 anys, ja que es diu que aquesta edat de la confluència en dura uns 100, pel quí el vulgui agafar; sinó.., hi ha l’opció de seguir tal com s’està, anant avall, tal com està l’actual deriva del món en general.

Si algú deicideix plantar-se, dir prou, i, despertar, trobarà al seu davant la oportunitat de fer-ho i aturar la devallada plaent del món material i tot el confort del que es decora, per iniciar l’ascens al cim de l’estat elevat de l’ésser humà i descobrir-se a sí mateix; meravellar-se del que s’és capaç i adonar-se que és possible un altre món, el que tothom intueix dins del seu cor. Només hi ha aquesta oportunitat, ens queden segons la meva intuició.., uns 19 anys tal com he dit abans, després.., tot es transformarà i ja no tindrem temps per transformar-nos nosaltres i haurem perdut la preuada oportunitat d’aquesta curta edat confluent entre ara i el futur. És ara, o… mai.

Jo.., ja m’hi he posat. Vaig fer el curs de set dies, fa 9 anys, de Raja Ioga i Pensament positiu a Brahma Kumaris i segueixo estudiant. Ho faré fins el final perquè vaig oblidar que era una ànima i encara no m’he fet prou al concepte; cada dia descobreixo coses noves; mai no havía pensat que fora tan ignorant.., estic aprenent tant..! Avui meditatnt en el temps d’amrit vela, he après que les virtuts de l’ànima no han desaparegut pas, estàn esmorteïdes per conceptes similars però negatius, que li resten força; com, per exemple, l’amor: no en podem copsar la seva autèntica dimensió perquè l’hem confós amb la possessió; al tenir aquesta revelació, descobreixo allò que haig de fer per experimentar el verdader amor, i, poquet a poquet, aportar-ho al món. I així.., amb totes les altres virtuts inherents a l’èsser: la pau, la felicitat, la saviesa, la puresa.., totes apagades per sucedanis maldestres. Quan s’identifica l’enemic.., és fa possible vèncer-el.It depends on each one if you take the elevator to go up, or continue on the elevator to go down.

POINTS 27-6-18: * This age of confluence is the most benevolent age. Then you begin to descend. *

Personally, I intuit that in 1937, in present-day Pakistan before the partition of India, it was where and when this “elevator” materialized, Raja Yoga, by the hand of Dada imagesLekhraj with the creation of Om Mandali, the current Brahma Kumaris. Intuition, observing the world cycle that lasts 5000 years and starts again from scratch, is that we still have about 19 years left to ascend, since it is said that this age of confluence only lasts about 100, for it whom want to catch it; but.., there is the option to continue as one is, going down, as is the current drift of the world in general.

If someone decides to stand up, enough said!, and, wake up, he will find in front of him the opportunity to do so and stop the pleasurable descent of the material world and all the comfort of which it is decorated, to initiate the ascent to the top of the elevated state of the human being and discover yourself; to marvel at what one is capable of and to realize that another world is possible, the one that everyone intuits within his heart. There is only this opportunity, according to my intuition.., we only have 19 years left, as I said before, then.., everything will be transformed and we will not have time to transform ourselves and we will have lost the precious opportunity of this confluent young age between now and the future. It’s now or never.

I… I’ve already put on. I did the seven-day course, 9 years ago, of Raja Yoga and Positive Thinking in Brahma Kumaris and I’m still studying. I will do it until the end because I forgot that I was a soul and I still have not done enough to the concept; every day I discover new things; I had never thought I was so ignorant… I’m learning so much..! Today, meditating in the time of amrit vela, I have learned that the virtues of the soul have not disappeared at all, they are cushioned by similar but negative concepts, which detract from it; as, for example, love: we can not grasp its true dimension because we have confused it with possession; having this revelation, I discover what I have to do to experience true love, and, little by little, contribute to the world. And likewise…, with all the other inherent virtues of being: peace, happiness, wisdom, purity…, all muted by clumsy substitutes. When the enemy is identified…, it becomes possible to defeat it.Depende de cada uno si toma el ascensor de ir arriba, o sigue en el ascensor de ir abajo.

PUNTOS 27-6-18: * Esta edad de la confluencia es la edad más benevolente. Después comenzáis a descender. *

Personalmente intuyo que en 1937, en el actual Pakistán antes de la partición de India, fue donde y cuando se materializó este “ascensor”, el Raja Yoga, de la mano deimages Dada Lekhraj con la creación de Om Mandali, la actual Brahma Kumaris. La intuición, observando el ciclo del mundo que dura 5000 años y que vuelve a empezar de cero, es que del periodo de ascender aún nos quedan unos 19 años, ya que se dice que esta edad de la confluencia solo dura unos 100, para quién lo quiera tomar; sino.., existe la opción de seguir tal como uno está, yendo para abajo, tal como está la actual deriva del mundo en general.

Si alguien deicida plantarse, decir basta, y, despertar, encontrará delante suyo la oportunidad de hacerlo y detener el descenso placentero del mundo material y todo el confort del que se decora, para iniciar el ascenso a la cima de la estado elevado del ser humano y descubrirse a sí mismo; maravillarse de lo que se es capaz y darse cuenta de que es posible otro mundo, el que todos intuyen dentro de su corazón. Sólo hay esta oportunidad, nos quedan según mi intuición .., unos 19 años tal como he dicho antes, después .., todo se transformará y ya no tendremos tiempo para transformarnos nosotros mismos y habremos perdido la preciada oportunidad de esta corta edad confluente entre ahora y el futuro. Es ahora, o… nunca.

Yo.., ya me he puesto. Hice el curso de siete días, hace 9 años, de Raja Yoga y Pensamiento positivo en Brahma Kumaris y sigo estudiando. Lo haré hasta el final porque olvidé que era un alma y todavía no me he hecho bastante al concepto; cada día descubro cosas nuevas; nunca había pensado que fuera tan ignorante.., ¡estoy aprendiendo tanto..! Hoy meditando en el tiempo de amrit vela, he aprendido que las virtudes del alma no han desaparecido en absoluto, están amortiguadas por conceptos similares pero negativos, que le restan fuerza; como, por ejemplo, el amor: no podemos captar su verdadera dimensión porque lo hemos confundido con la posesión; al tener esta revelación, descubro lo que tengo que hacer para experimentar el verdadero amor, y, poco a poco, aportar al mundo. Y así mismo.., con todas las otras virtudes inherentes al ser: la paz, la felicidad, la sabiduría, la pureza.., todas apagadas por sucedáneos torpes. Cuando se identifica al enemigo.., se hace posible el derrotarlo.OM SHANTI MÍNIMDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: