luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Sortir de la gàbia daurada//Exit the golden cage//Salir de la jaula dorada.

Reflexión de la Semana    24 de junio 2018
    

Sortir de la gàbia daurada

Quan les persones són dependents són com ocells en una gàbia daurada, pulcra i ordenada, en què el seu mutu suport els manté atrapats, encara confortablement.

Com mai dirigeixen la mirada cap a si mateixos, no s’adonen mai del seu propi potencial per superar els límits que s’han imposat, per ser lliures. No veuen que són ells mateix els que potencien les situacions negatives i que fan d’altres persones i situacions seus amos.

Volen una i altra vegada a la seva gàbia circular de limitacions, sentint de vegades la frustració d’aquests límits i queixant-se per ells, però poques vegades són conscients que han creat les seves pròpies gàbies. Després de tot, una gàbia pot ser molt convenient i còmoda i, sobretot, familiar.

Com menys miren cap a l’interior, més miren cap a fora i projecta la responsabilitat cap a altres, i cada projecció li posa un barrot més a la gàbia.

La clau de la gàbia està sempre a l’abast, ja que està a l’interior. Quan algú reconeix el seu propi potencial per assolir la llibertat, troba i utilitza la clau per abandonar la gàbia. Això és il · luminació. La il·luminació no és sinó donar-se compte d’on està la clau.

Tenir fe en la clau i fer-la servir requereix d’ajuda. L’única ajuda veritablement altruista la dóna Déu. A mesura que anem cap a l’interior, Ell ens dóna el poder per ser lliures; el que hem de fer és mantenir constantment present el pensament de la llibertat i ser veritables amb nosaltres mateixos.

Girem la clau i vam sortir de la gàbia. Volar és tenir una nova visió de la nostra vida i de nosaltres; és tenir noves actituds que no ens lliguin a petiteses confortables. Déu atorga a l’ànima les ales per volar més enllà de la gravetat dels vells patrons.

Extracte del llibre:
El punt Alfa.
Una mirada a Déu
Ed. Brahma Kumaris
Anthony StranoExit the golden cage

When people are dependent they are like birds in a golden cage, neat and tidy, in which their mutual support keeps them trapped, although comfortably.

As they never look at themselves, they never realize their own potential to overcome the limits that have been imposed, to be free. They do not see that they are the ones who promote negative situations and who make other people and situations their masters.

They fly again and again in their circular cage of limitations, sometimes feeling the frustration of those limits and complaining about them, but they are rarely aware that they have created their own cages. After all, a cage can be very convenient and comfortable and, above all, familiar.

The less they look inward, the more they look outward and project responsibility towards others, and each projection puts one more bar into the cage.

The key of the cage is always within reach, since it is inside. When someone recognizes their own potential to achieve freedom, they find and use the key to leave the cage. This is illumination. Enlightenment is nothing but realizing where the key is.

Having faith in the key and using it requires help. The only truly altruistic help is given by God. As we go inward, He gives us the power to be free; what we have to do is keep the thought of freedom constantly present and be true with ourselves.

We turn the key and leave the cage. To fly is to have a new vision of our life and of us; is to have new attitudes that do not tie us to comfortable little things. God grants the soul the wings to fly beyond the gravity of the old patterns.

Excerpt from the book:
The Alpha point.
A look at God
Ed. Brahma Kumaris
Anthony StranoSalir de la jaula dorada

Cuando las personas son dependientes son como pájaros en una jaula dorada,   pulcra y ordenada, en la que su mutuo apoyo les mantiene atrapados, aunque confortablemente.

Como nunca dirigen la mirada hacia sí mismos, no se dan cuenta jamás de su propio potencial para superar los límites que se han impuesto, para ser libres. No ven que son ellos mismo los que potencian las situaciones negativas y que hacen de otras personas y situaciones sus amos.

Vuelan una y otra vez en su jaula circular de limitaciones, sintiendo a veces la frustración de dichos límites y quejándose por ellos, pero rara vez son conscientes de que han creado sus propias jaulas. Después de todo, una jaula puede ser muy conveniente y cómoda y, sobre todo, familiar.

Cuanto menos miran hacia el interior, más miran hacia afuera y proyectan la responsabilidad hacia otros, y cada proyección le pone un barrote más a la jaula.

La llave de la jaula está siempre al alcance, ya que está en el interior. Cuando alguien reconoce su propio potencial para alcanzar la libertad, encuentra y utiliza la llave para abandonar la jaula. Esto es iluminación. La iluminación no es sino darse cuenta de dónde está la llave.

Tener fe en la llave y usarla requiere de ayuda. La única ayuda verdaderamente altruista la da Dios. A medida que vamos hacia el interior, Él nos da el poder para ser libres; lo que tenemos que hacer es mantener constantemente presente el   pensamiento de la libertad y ser verdaderos con nosotros mismos.

Giramos la llave y salimos de la jaula. Volar es tener una nueva visión de nuestra vida y de nosotros; es tener nuevas actitudes que no nos aten a pequeñeces confortables. Dios otorga al alma las alas para volar más allá de la gravedad de los viejos patrones.

Extracto del libro:
El punto Alfa.
Una mirada a Dios
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, pral.- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667
Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: