luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Codi de barres//Barcode//Código de barras.

 

 

codigo-de-barra-codigo-qr

En termes d’espiritualitat hi ha una cosa meravellosa que ens pot donar moltes experiències saludables, i és tan senzill com plantejar en la ment, un dubte, reticència o qualsevol cosa que no entenguem de nosaltres, o dels demés o del món, i llançar-ho a Déu, a l’univers, o, a l’èter; això sí.., a la nit, tot just abans d’anar a dormir. De segur que si hi han veritables ganes de treure’n l’entrellat, n’obtindrem una resposta via somni que ens farà entendre-ho tot si aprofitem el relat d’aquella historia i l’anem desgranant, preferentment així que ens despertem, i, millor si és a la matinada, en el temps que a la Índia en diuen d’amrit vela (entre 3 i 5 de la matinada).

L’experiència d’avui en aquest temps, prové d’aquesta petició a Déu (en el meu cas). I sí, hi ha hagut resposta. El tema que Li vaig llançar, és una qüestió molt personal que no te relació amb el que vull explicar. D’aquí he entès més profundament com s’arriba a “mitigar” en l’ànima els costums arrelats (sanskars). Em calia entendre la puresa de l’ànima en un principi, i com s’esdevenia la seva degradació al final del cicle del món; com actuaven els sanskars en ella i com se submergien o com s’eliminaven. La resposta ha estat molt senzilla: no s’eliminen sinó que es mitiguen. No es poden eliminar perquè formen part de l’ADN de l’ànima; és com el codi de barres dels productes en els quals hi ha la informació específica de totes les seves característiques.

El que succeeix és, per dir-ho d’una forma explícita i per no estendre’m massa, quan l’ànima “baixa” del seu “magatzem” al principi del cicle i s’instal·la en un cos humà, ve neta dels costums fixats en les anteriors vivències d’altres vides i els sanskars naturals d’ella (virtuts) tenen tota la força d’expressió en aquell moment inicial. Hi ha consciència de ser una ànima en un cos, no de tenir una ànima.

A mida d’anar renaixent (durant els primers 2500 anys del cicle del món) el trànsit d’un cos a l’altre es repeteix unes 21 vegades. O sigui que entre naixement i renaixement hi ha una pauta de vida aprox. de 150 anys més o menys. Després del primer naixement en el món renovat, en aquesta mateixa Terra, l’ànima oblida una mica quasi gens que és una ànima en un cos, per tant va mantenint totes les virtuts, gairebé no es degrada; però al final de la meitat del cicle ja han transcorregut 2500 anys i 21 vegades de renéixer, és a dir, la persona ja no és tan conscient de ser una ànima en un cos i els sanskars anteriors s’han anat mitigant deixant pas lliure d’una manera més ràpida (diuen que el vici és fàcil) als costums que l’ànima havia “suavitzat” del període final de l’anterior cicle, o sigui, que els sanskars més negatius es van refermant (odi, gelosia, enveja, ego, avarícia, ira, etc.)

El que he entès avui, és que quan l’ànima es neteja al final del cicle del món, només pot fer menys importants, fins quasi fer desaparèixer, tots aquells costums que l’han fet patir (vicis) durant els 2500 anys restants del cicle i després d’haver renascut 63 vegades (aleshores ja en esperança de vida més curta, 75 anys més o menys); però les “marques” de tot allò s’hi queden, és com una ferida guarida que sempre hi serà, com també sempre hi seran les “marques” d’allò que l’ha fet ser una ànima pura (virtuts). És a dir, l’ànima s’alinea amb el temps que li toca viure.


In terms of spirituality there is something wonderful that can give us many healthy experiences, and it is as simple as raising in the mind, a doubt, reticence or anything that we do not understand about ourselves, or about others or about the world, and throwing it to God. , to the universe, or, to the ether; yes, at night, just before going to sleep. Surely if there is a real desire to get the intricacies of it, we will get a response via dream that will make us understand everything if we take advantage of the story of that story and we unravel it, preferably just when we wake up, and, better if it is at dawn, the time in India called amrit candle (between 3 and 5 in the morning).

Today’s experience in this time comes from this petition to God (in my case). And yes, there has been an answer. The theme that I launched, is a very personal issue that has no relation to what I want to explain. From there I have understood more deeply how one gets to “mitigate” in the soul the ingrained customs (sanskars). I needed to understand the purity of the soul at first, and how its degradation occurred at the end of the world cycle; how the sanskares acted on her and how they submerged or how they were eliminated. The answer has been very simple: they are not eliminated but they are mitigated. They can not be eliminated because they are part of the DNA of the soul; It is like the bar code of the products in which the information is specific to all its characteristics.

What happens is, to put it in an explicit way and not to extend too much, when the soul “comes down” from its “store” at the beginning of the cycle and is installed in a human body, comes clean of the customs set in previous experiences of other lives and the natural sanskars of it (virtues) have all the force of expression in that initial moment. There is awareness of being a soul in a body, not of having a soul.

As it is reborn (during the first 2500 years of the world cycle) the transit from one body to another is repeated about 21 times. So between birth and rebirth there is a life pattern approx. 150 years old or so. After the first birth in the renewed world, in this same Earth, the soul forgets a little, almost nothing, that is a soul in a body, therefore it keeps all the virtues, almost does not degrade; but at the end of the middle of the cycle, 2500 years have passed and 21 times of rebirth, that is, the person is no longer so conscious of being a soul in a body and the previous sanskars have been mitigated by letting go faster (they say that vice is easy) to the customs that the soul had “softened” the final period of the previous cycle, that is, that the most negative sanskares are taking hold (hatred, jealousy, envy, ego, greed, anger , etc.)

What I understood today, is that when the soul is cleaned at the end of the world cycle, it can only make less important, until almost disappear, all those customs that have made it suffer (vices) during the remaining 2500 years of the cycle and after having been reborn 63 times (then already with a shorter life expectancy, 75 years or so); but the “marks” of all that remain, is like a healed wound that will always be there, as will be the “marks” of what has made him a pure soul (virtues). That is to say, the soul is aligned with the time that it is their turn to live.


En términos de espiritualidad hay algo maravilloso que nos puede dar muchas experiencias saludables, y es tan sencillo como plantear en la mente, una duda, reticencia o cualquier cosa que no entendamos de nosotros, o de los demás o del mundo, y lanzarlo a Dios, al universo, o, al éter; eso sí .., por la noche, justo antes de ir a dormir. Seguro que si hay verdaderas ganas de sacar el intríngulis de ello, obtendremos una respuesta vía sueño que nos hará entender todo si aprovechamos el relato de aquella historia y la vamos desgranando, preferentemente justo al despertarnos, y, mejor si es en la madrugada, en el tiempo que en la India llaman de amrit vela (entre 3 y 5 de la madrugada).

La experiencia de hoy en este tiempo, proviene de esta petición a Dios (en mi caso). Y sí, ha habido respuesta. El tema que Le lancé, es una cuestión muy personal que no tiene relación con lo que quiero explicar. De ahí he entendido más profundamente cómo se llega a “mitigar” en el alma las costumbres arraigadas (sanskares). Necesitaba entender la pureza del alma en un principio, y como ocurría su degradación al final del ciclo del mundo; como actuaban los sanskares en ella y como se sumergían o como se eliminaban. La respuesta ha sido muy sencilla: no se eliminan sino que se mitigan. No se pueden eliminar porque forman parte del ADN del alma; es como el código de barras de los productos en los que está la información específica de todas sus características.

Lo que sucede es, por decirlo de una forma explícita y para no extenderme demasiado, cuando el alma “baja” de su “almacén” al principio del ciclo y se instala en un cuerpo humano, viene limpia de las costumbres fijadas en las anteriores vivencias de otras vidas y los sanskares naturales de ella (virtudes) tienen toda la fuerza de expresión en ese momento inicial. Hay conciencia de ser un alma en un cuerpo, no de tener un alma.

A medida de ir renaciendo (durante los primeros 2500 años del ciclo del mundo) el tránsito de un cuerpo a otro se repite unas 21 veces. O sea que entre nacimiento y renacimiento hay una pauta de vida aprox. de 150 años más o menos. Tras el primer nacimiento en el mundo renovado, en esta misma Tierra, el alma olvida un poco, casi nada, que es un alma en un cuerpo, por lo tanto va manteniendo todas las virtudes, casi no se degrada; pero al final de la mitad del ciclo ya han transcurrido 2500 años y 21 veces de renacer, es decir, la persona ya no es tan consciente de ser un alma en un cuerpo y los sanskares anteriores se han ido mitigando dejando paso libre de una manera más rápida (dicen que el vicio es fácil) a las costumbres que el alma había “suavizado” del periodo final del anterior ciclo, o sea, que los sanskares más negativos se van afianzando (odio, celos, envidia, ego, avaricia, ira, etc.)

Lo que he entendido hoy, es que cuando el alma se limpia al final del ciclo del mundo, sólo puede hacer menos importantes, hasta casi hacer desaparecer, todos aquellas costumbres que la han hecho sufrir (vicios) durante los 2500 años restantes del ciclo y después de haber renacido 63 veces (entonces ya con esperanza de vida más corta, 75 años más o menos); pero las “marcas” de todo aquello se quedan, es como una herida curada que siempre estará ahí, como también estarán las “marcas” de lo que le ha hecho ser un alma pura (virtudes). Es decir, el alma se alinea con el tiempo que le toca vivir.



OM SHANTI MÍNIM



 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: