luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Abans i després de Crist/Before and after Christ/Abans i després de Crist

Abans i després de Crist

como-se-fijaron-las-fechas-antes-y-despues-de-cristo-o0iv88sfisdmfsebnfhn3zrbf341e27kye81puclp4

El sistema “antes y después de Cristo” no se inventó hasta el siglo VI y no se aceptó de manera general en Europa hasta el siglo XI.  Nuestro sistema de contar los años en  a. C y d. C lo debemos al monje Dionysius Exigius

Contra tot estudi/pronòstic, científic/religiós.., està a punt de fer 5000 anys que, verdaderament Bharat (Índia)era el Paradís.

Se li han donat a l’edat d’or (el paradís) una durada de cents de mils d’anys; si hagués estat així, com es podria recordar alguna cosa després de tants cents de mils d’anys? A la Índia hi han records bastant frescos de les deïtats que varen existir, com eren?, quina era la seva manera de viure?, què va passar després?.., però d’una manera mol entelada, entremig dels vels que van dipositant el pas dels anys a la història passada. Tot i així, en la religió cristiana s’admet que el paradís va existir 3000 anys abans de Crist. Tanmateix en l’àmbit científic parlen de la història de les civilitzacions trobades en els rastres arqueològics com quelcom molt remot, prehistòric, basant-se en la datació del carbono-14.

Només voldria deixar damunt la taula de la reflexió, un tema per intentar sentir-lo amb el cor, no pas amb la raó. Hi ha massa “ínputs” en escriptures de diferents religions, poblacions antigues, gravats en escriptures diferents trobades pels arqueòlegs i desxifrades, que parlen d’una civilització molt avançada desapareguda; també es parla d’una gran inundació que es va constatant en totes les civilitzacions que han passat per aquí la Terra. No puc ignorar això i també sé que els científics han hagut de rectificar moltes de les seves teories per seguir avançant; com sinó, s’hagués pogut arribar tan lluny de la nostra galàxia?

PUNTS 20/6/20: *Definitivament hi ha renaixement. Heu continuat descendint*

En les antigues escriptures de la Índia hi han gravats on s’hi mostren uns vehicles

20992785_288921838252774_1745018835462650541_n

les 4 edats del cicle del món

voladors anomenats Vímans; quan les van escriure només tenien cavalls, elefants o camells per desplaçar-se i estaven mostrant que una antiga civilització tenien vehicles que volaven.., ens estaven dient que abans que ells hi havia hagut una civilització molt més avançada que la civilització que plasmava aquell record? Com estàvem abans de Crist i després de Crist?, fins ara, no hi havien possibilitats de guarir moltes malalties i de sobte, en els últims 100 anys s’ha avançat fins el punt d’anar més enllà de la Lluna..,si no hagués estat així, potser ja no hi seríem; què els va passar a ells?, estem en el mateix punt nosaltres en aquest moment?

En el coneixement Raja Ioga que ensenya Déu, aprenem que el cicle del món té una durada només de 5000 anys i que després, tot torna a començar exactament tal com ho faria una cinta de vídeo que tornéssim a reproduir altre cop. Déu diu: “Jutgeu per vosaltres mateixos si el que Jo us dic és o no verdader”. Tornem a descendir pel cicle del món: des del punt més àlgid anem descendint al punt més baix i tornem a començar.., com una roda va girant.

DEIXO AQUÍ UNS ENLLAÇOS: 

Before and after Christ

geologicaltimespiral

Against all scientific / religious study / prognosis .., it is about 5000 years ago that, truly, Bharat (India) was Paradise.

The golden age (paradise) has been given it a duration of hundreds of thousands of years; if it had been so, how could something be remembered after so many hundreds of thousands of years? In India there are quite fresh memories of the deities that existed, what were they like?, what was their way of living?, what happened next?.., but in a very tarnished way, amidst the veils they are depositing the passing of the years in past history. However, in the Christian religion it is admitted that paradise existed 3000 years before Christ. Even so, in the scientific field they speak of the history of civilizations found in archaeological traces as something very remote, prehistoric, based on carbon-14 dating.

I would just like to leave on the table of reflection, a subject to try to feel it with the heart, not with the reason. There are too many “inputs” in scriptures from different religions, ancient populations, recorded in different scriptures found by archaeologists and deciphered, that speak of a highly advanced civilization gone; there is also talk of a great flood that is registred in all the civilizations that have passed here on Earth. I can’t ignore this, and I also know that scientists have had to rectify many of their theories to keep moving forward; how else, could we have gone so far from our galaxy?

POINTS 6/20/20: *There is definitely rebirth. You have continued to descend *

ba41b8f9e1065dffe3a5c73a9c18597f

vimanas flying vehicles in antiquity

In ancient Indian scriptures there are engravings showing flying vehicles called Vimans; when they wrote them, they only had horses, elephants or camels to move around and they were showing that an ancient civilization had vehicles that were flying.., were they saying us that before them there had been a civilization much more advanced than the civilization that portraied that memory? How were we before Christ and after Christ?, until now, there were no possibilities to cure many illnesses and suddenly, in the last 100 years, progress has been made to the point of going beyond the Moon.., if it had not been well, maybe we wouldn’t be here anymore; what happened to them?, are we at the same point at the moment?

In the Raja Yoga knowledge that God teaches, we learn that the cycle of the world lasts only 5000 years and that afterwards, everything starts again exactly as a video tape would do that we would replay again. God says: “Judge for yourselves if what I tell you is true or not.” We go back down by the cycle of the world: from the highest point we go down to the lowest point and start again .., like a wheel is spinning.

I LEAVE SOME LINKS HERE:

Antes y después de Cristo

causas-del-diluvio-universal

Contra todo estudio/pronóstico, científico/religioso.., está a punto de hacer 5000 años que, verdaderamente Bharat (India) era el Paraíso.

Se le han dado a la edad de oro (el paraíso) una duración de cientos de miles de años; si hubiera sido así, como se podría recordar algo después de tantos cientos de miles de años? En la India hay recuerdos bastante frescos de las deidades que existieron, ¿cómo eran ?, ¿cuál era su manera de vivir ?, ¿qué pasó después?.., pero de una manera muy empañada, en medio de los velos que van depositando el paso de los años en la historia pasada. Sin embargo, en la religión cristiana se admite que el paraíso existió 3000 años antes de Cristo. Sin embargo en el ámbito científico hablan de la historia de las civilizaciones encontradas en los rastros arqueológicos como algo muy remoto, prehistórico, basándose en la datación del carbono-14.

Sólo quisiera dejar sobre la mesa de la reflexión, un tema para intentar sentirlo con el corazón, no con la razón. Hay demasiados “inputs” en escrituras de diferentes religiones, poblaciones antiguas, grabados en escrituras diferentes encontradas por los arqueólogos y descifradas, que hablan de una civilización muy avanzada desaparecida; también se habla de una gran inundación que se va constatando en todas las civilizaciones que han pasado por aquí la Tierra. No puedo ignorar esto y también sé que los científicos han tenido que rectificar muchas de sus teorías para seguir avanzando; ¿cómo sino, se hubiera podido llegar tan lejos de nuestra galaxia?

PUNTOS 06/20/20: *Definitivamente hay renacimiento. Habéis continuado descendiendo *

tablillav

en las tablillas 4 a 6 del poema. El bosque, custodiado por el semidios Humbaba, es descrito como un lugar apacible.
tablilla-sumeria-con-un-texto-inedito-de-la-epopeya-de-gilgamesh/

En las antiguas escrituras de la India hay grabados donde se muestran unos vehículos voladores llamados Vímans; cuando las escribieron sólo tenían caballos, elefantes o camellos para desplazarse y estaban mostrando que una antigua civilización tenían vehículos que volaban.., ¿nos estaban diciendo que antes que ellos había habido una civilización mucho más avanzada que la civilización que plasmaba aquel recuerdo? Cómo estábamos antes de Cristo y después de Cristo?, hasta ahora, no habían posibilidades de curar muchas enfermedades y de repente, en los últimos 100 años se ha avanzado hasta el punto de ir más allá de la Luna.., si no hubiera sido así, tal vez ya no estaríamos aquí; ¿qué les pasó a ellos?, ¿estamos en el mismo punto nosotros en este momento?

 

En el conocimiento Raja Yoga que enseña Dios, aprendemos que el ciclo del mundo tiene una duración sólo de 5000 años y que después, todo vuelve a empezar exactamente tal como lo haría una cinta de vídeo que volviéramos a reproducir de nuevo. Dios dice: “Juzgad por vosotros mismos si lo que Yo os digo es o no verdadero”. Volvemos a descender por el ciclo del mundo: desde el punto más álgido vamos descendiendo al punto más bajo y vuelta a empezar.., como una rueda va girando.

DEJO AQUÍ UNOS ENLACES:

qui-soc minimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: