luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

El perdó dels pecats/Forgiveness of sins/El perdón de los pecados

retfeb13

Per poca consciència que tinguem, sabem quan estem fent quelcom incorrecte, sempre hi haurà alguna cosa dins nostre que accioni la campaneta d’avís; una altra cosa és que la desoïm o no.

PUNTS 10/7/20: *El Pare explica: fills, feu-vos introvertits i perdoneu-vos vosaltres mateixos amb el poder del ioga.*

Hem sentit, de segur, la expressió “el perdó dels pecats”, i això s’ha atribuït a una tasca de Déu com a El que perdona els pecats si preguem que ho faci. En una altra reflexió s’ha explicat que la definició de “pecat” és “allò que fa patir a l’ànima, o allò que causa dany a l’ànima (allò que m’allunya de la veritat). Déu, el Pare de les ànimes, ara ens treu de l’error i ens diu que som nosaltres mateixos quí s’ha de perdonar amb el poder que obtenim del ioga, fent revisió dels actes i dels pensaments que fem durant el dia a dia. Ioga significa unió, cosa que aconseguim quan ens interioritzem al meditar; i és en aquests instants que aconseguim rehabilitar-nos a nosaltres mateixos quan repassem quins pensaments ronden per la nostra ment i els rectifiquem; també quan repassem els actes que hem fet producte d’aquells pensaments i ens adonem del dany que hagin pogut causar.

El perdó ve de l’adonar-se’n i fer-hi quelcom i de reparar els danys. Déu no té la feina de perdonar, la feina és nostra, doncs si no hi ha penediment no hi pot haver el nostre propi perdó perquè no en som conscients; com a conseqüència, aleshores s’ha de “pagar” pels errors comesos. Per això és tan necessari meditar i tenir ioga amb nosaltres mateixos i si podem.., amb Ell, doncs d’Ell obtenim prou energia per ser cada vegada més conscients del poder del “penediment”. Així ens anem descarregant del pes que suposen tots els actes o pensaments que es van dipositant a l’ànima. I, contra menys “pes” més alegria de viure.

Forgiveness of sins

tema 4

No matter how little conscience we have, we know when we are doing something wrong, there will always be something within us that activates the little warning bell; another thing is whether we ignore it or not.

POINTS 7/10/20: * The Father explains: children, become introverted and forgive yourself with the power of yoga.*

Surely we will have heard the expression “forgiveness of sins”, and this has been attributed to a task of God as He who forgives sins if we pray that He does so. In another reflection, it has been explained that the definition of “sin” is “what makes the soul suffer, or what causes damage to the soul (which distances me from the truth). God, the Father of souls, now brings us out of error and tells us that we are the ones who have to forgive ourselves with the power that we obtain from yoga, reviewing our thoughts, acts and what we do every day. Yoga means union, which we achieve when we internalize ourselves by meditating ; and it is in these moments that we manage to rehabilitate ourselves when we review what thoughts are in our minds and rectify them; also when we review the acts that we have done as a result of those thoughts and we realize the damage they may have caused.

Forgiveness comes from realizing and doing something for it and repairing the damage. God does not have the job of forgiving, the job is ours, because if there is no repentance there cannot be our own forgiveness because we are not conscious; as a consequence, then it’s must “pay” for the mistakes made. That is why it is so necessary to meditate and have yoga with ourselves and if we can.., with Him, because from Him we obtain enough energy to be increasingly aware of the power of “repentance”. Thus we are unloading the weight that all the acts or thoughts that are deposited in the soul suppose. And, against less “weight” more joy of living.

El perdón de los pecados

el-pecado-el-perdon-y-las-consecuencias

Por poca conciencia que tengamos, sabemos cuando estamos haciendo algo incorrecto, siempre habrá algo dentro de nosotros que accione la campanilla de aviso; otra cosa es que la desoigamos o no.

PUNTOS 10/7/20: * El Padre explica: hijos, haceos introvertidos y perdonaos vosotros mismos con el poder del yoga.*

Seguramente habremos oido la expresión “el perdón de los pecados”, y esto se ha atribuido a una tarea de Dios como El que perdona los pecados si rezamos para que lo haga. En otra reflexión se ha explicado que la definición de “pecado” es “lo que hace sufrir al alma, o lo que causa daño al alma (lo que me aleja de la verdad). Dios, el Padre de las almas, ahora nos saca del error y nos dice que somos nosotros mismos quienes se han de perdonar con el poder que obtenemos del yoga, haciendo revisión de los pensamientos los actos y que hacemos durante el día a día . Yoga significa unión, lo que conseguimos cuando nos interiorizamos al meditar; y es en estos instantes que conseguimos rehabilitarnos a nosotros mismos cuando repasamos qué pensamientos rondan por nuestra mente y los rectificamos; también cuando repasamos los actos que hemos hecho producto de aquellos pensamientos y nos damos cuenta del daño que hayan podido causar.

El perdón viene del darse cuenta y hacer algo para ello y de reparar los daños. Dios no tiene el trabajo de perdonar, el trabajo es nuestro, pues si no hay arrepentimiento no puede haber nuestro propio perdón porque no somos conscientes; como consecuencia, entonces debe “pagar” por los errores cometidos. Por eso es tan necesario meditar y tener yoga con nosotros mismos y si podemos.., con Él, pues de Él obtenemos suficiente energía para ser cada vez más conscientes del poder del “arrepentimiento”. Así nos vamos descargando del peso que suponen todos los actos o pensamientos que se van depositando en el alma. Y, contra menos “peso” más alegría de vivir.

qui-socminimini



 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: