luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

L’ànima immune/The immune soul/El alma inmune

 

Gea-3Davant d’una amenaça física, podem sentir temor. Tot i que sentim temor, por, etc., de fet, com a ànimes no ens poden fer mal; és el cos físic que reb l’impacte físic. El cos de llum passa a través de la matèria.

PUNTS 20/7/20: *Diuen que les ànimes són immunes a l’efecte de l’acció, que no importa el que mengeu o beveu o com us divertiu, és el vostre cos qui experimentarà l’efecte d’això i que es purificarà banyant-lo al Ganges, i que, per tant, podeu menjar el que vulgueu!*

A la Índia és el Ganges.., aquí a l’occident, era la Butlla, dic “era” perquè avui dia la gent jove ni tan sols deu saber què significa (un document que signava el Papa que alliberava de certes obligacions religioses o concedia drets especials. S’usava moltes vegades en èpoques de Setmana Santa per poder menjar carn, tenir relacions sexuals, etc).

Tot i així.., l’ànima no és immune a les accions o pensaments que fa mitjançant el seu cos, ja que el karma s’ha de resoldre en un naixement o altre, no pot quedar balder el compte, s’ha de liquidar en un o altre moment, i pot ser en el següent naixement, doncs l’ànima s’emporta els impactes de tot el que ha viscut quan deixa el cos. Per tant, menjar coses que han causat sofriment, beure alcohol, consumir drogues, etc.., que són accions que fa l’ànima a través del cos, ja que ella dóna la ordre de fer-ho, a part de perjudicar la matèria (el cos), crearan un karma perniciós que s’haurà de “rentar” més endavant. Ningú se’n lliura, ni amb una Butlla, ni amb el Ganges.

Però sí que hi ha una cosa que podem fer per minorar l’efecte de coses que ja s’han fet: Una forma és, intentar contrarestar-ho amb un canvi d’hàbits.., al menys ja no seguirem incrementant el compte kàrmic. També, si es tracta d’una acció feta contra una persona, anar a ella i esmenar l’acció si encara és possible. I a més de tot això.., la forma més eficaç és estudiar Raja Ioga on aprendrem a conèixer-nos com a ànimes, a conèixer Déu i així aprendre una forma de meditació que ens sintonitzarà amb les ondes amoroses d’Ell, i, contra més ens connectem amb Ell més s’aniran esvaint les accions passades que han perjudicat l’ànima, i, ens anirem tornant més lleugers, preparats per quan hàgim “d’alçar el vol”, el darrer vol.

The immune soul

Ash_WednesdayIn the face of a physical threat, we can feel fear. Although we feel fear, awe, etc., in fact, as souls they cannot harm us; it is the physical body that receives the physical impact. The light body passes through matter.

POINTS 07/20/20: * They say that souls are immune to the effect of the action, that no matter what you eat or drink or how you have fun, it is your body that will experience the effect of this and, that the body will be purified by bathing it in the Ganges, and then, therefore, you can eat what you want!*

In India it is the Ganges.., here in the West, it was the Bulla, I say “it was” because nowadays young people will not even know what it means (a document signed by the Pope that absolves certain religious obligations or concede rights. It was used many times during Easter to eat meat, have sex, etc).

Even so.., the soul is not immune to the actions or thoughts it performs through its body, since karma must be resolved at one birth or another, the account cannot be loose, it must be settled at one time or another, and It may be in the next birth, since the soul carrie the impacts of everything that has lived when it leaves the body. Therefore, eating things that have caused suffering, drinking alcohol, consuming drugs, etc., which are actions that the soul does through the body, since it gives the order to do it, apart from damaging matter (the body), they will create pernicious karma that must be “cleaned” later. No one is spared, not with a Bull, nor with the Ganges.

But there is something we can do to lessen the effect of things that have already been done: One way is to try to counteract it with a change in habits… at least we will not continue increasing the karmic count. Also, if it is an action against a person, go to it and amend the action if it is still possible. And in addition to all this.., the most effective way is to study Raja Yoga where we will learn to know ourselves as souls, to know God and thus learn a form of meditation that will tune into the loving waves of Him, and, the more we connect with The more past actions that have harmed the soul will fade away, and we will become lighter, prepared for when we have to “elevate the flight”, the last flight.

El alma inmunejnieves_bulacuaresmaAnte una amenaza física, podemos sentir temor. Aunque sentimos temor, miedo, etc., de hecho, como almas no nos pueden dañar; es el cuerpo físico que recibe el impacto físico. El cuerpo de luz pasa a través de la materia.

PUNTOS 20/7/20: *Dicen que las almas son inmunes al efecto de la acción, que no importa lo que comáis o bebáis o como os divirtáis, es vuestro cuerpo quien experimentará el efecto de esto y que se purificará bañándolo en el Ganges, y que, por tanto, ¡podéis comer lo que queráis! *

En la India es el Ganges.., aquí en el occidente, era la Bula, digo “era” porque hoy en día la gente joven ni siquiera sabrá qué significa (un documento que firmaba el Papa que liberaba de ciertas obligaciones religiosas o concedía derechos especiales. Se usaba muchas veces en épocas de Semana Santa para poder comer carne, tener relaciones sexuales, etc).

Aún así.., el alma no es inmune a las acciones o pensamientos que realiza mediante su cuerpo, ya que el karma debe resolverse en un nacimiento u otro, no puede quedar holgada la cuenta, se debe liquidar en uno u otro momento, y puede ser en el siguiente nacimiento, pues el alma lleva los impactos de todo lo que ha vivido cuando deja el cuerpo. Por lo tanto, comer cosas que han causado sufrimiento, beber alcohol, consumir drogas, et .., que son acciones que hace el alma a través del cuerpo, ya que ella da la orden de hacerlo, aparte de perjudicar la materia (el cuerpo), crearán un karma pernicioso que se deberá “limpiar” más adelante. Nadie se libra, ni con una Bula, ni con el Ganges.

Pero sí hay algo que podemos hacer para aminorar el efecto de cosas que ya se han hecho: Una forma es, intentar contrarrestarlo con un cambio de hábitos.., al menos ya no seguiremos incrementando la cuenta kármica. También, si se trata de una acción hecha contra una persona, ir a ella y enmendar la acción si todavía es posible. Y además de todo esto.., la forma más eficaz es estudiar Raja Yoga donde aprenderemos a conocernos como almas, a conocer a Dios y así aprender una forma de meditación que sintonizará con las ondas amorosas de Él, y, contra más nos conectamos con Él más se irán desvaneciendo las acciones pasadas que han perjudicado el alma, y ​​nos iremos volviendo más ligeros, preparados para cuando tengamos que “alzar el vuelo”, el último vuelo.

qui-socminimini 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: