luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Protegits de la ira/Protected from anger/Protegidos de la ira.

Protegits de la ira,  Una classe magistral de St. Sudesh

 1. El vestit de bomber:  la protecció
 2. La mànega d’aigua:  connectat a la Font
 3. El foc no s’apaga amb foc:   la ira el foc
 4. La faula del bou:  caigut en un forat no en podia sortir i li aboquen terra per enterrar-lo
 5. El vehicle de la ment:  el poder de ser conscient i d’enfocar-se en el correcte, “el viman”
 6. La tempesta o la prova: “toofan” ens posa l’examen d’estar a punt
 7. La Deessa de la calma:  “Sheetla”
 8. El respecte de si mateix:  “Swaman”
 9. La humilitat no és humiliació: “Nirman”

Tots aquests “imputs” aplanen el camí de la vida i de la espiritualitat.  Sense esperit no hi ha vida/sense vida l’esperit no experimenta viure.

1) El vestit de bomber està format de swaman, de sheetla, de nirman.
2) No n’hi ha prou amb el vestit, cal la Font d’aigua (Déu) per tenir l’equip complert d’apaga-focs.
3) La ira és el foc que et crema per dins i crema als de fora.
4) La faula ensenya com de l’insult o de l’afront ens podem elevar com el bou, gràcies a la terra que li llancen per acabar-lo d’enterrar que va anar omplint el forat i el fa arribar a la superfície. Allò que se’ns recrimina potser és allò que troben a faltar que abans teníem i ara no. Aleshores no és un insult, un tirar-nos “terra” al damunt, sinó un senyal de que m’haig de revisar.
5) El víman ens porta on vulguem amb un sol senyal de la ment, és a dir, sortir del moment o de l’atabalament i mirar-ho pel damunt i així ser més objectiu.
6) Toofan, els reptes que ens fan veure si tenim o no les regnes de la nostra vida en les nostres mans.
7) La calma en tota situació ens dóna la saviesa de fer el correcte, no en va  li han donat un nom de deessa, Sheetla.
8) El teixit “swaman” imprescindible per seguir endavant, si no em tinc respecte ningú em respectarà, ni jo respectaré res. Allò que no tinc, no ho puc donar.
9) La humilitat “nirman” em fa pujar al “viman” no em fa inclinar sinó que m’eleva de caure en l’arrogància.

La clau de tot plegat és la consciència. Ser conscient en tot moment, estar alerta de tot el que succeeix al meu voltant i dins meu, i saber que tinc tots el recursos per ser “amo” de la meva vida.

Protected from anger, A master class from Str. Sudesh

 1. The firefighter suit: protection
 2. The water hose: connected to the Fountain
 3. Fire is not extinguished with fire: anger is fire
 4. The fable of the bull: fallen into a hole could not get out and they pour earth to bury him
 5. The vehicle of the mind: the power to be aware and focus on the right, “the viman”
 6. The storm or the test: “toofan” gives us the examination of being ready
 7. The Goddess of calm: “Sheetla”
 8. Self-respect: “Swaman”
 9. Humility is not humiliation: “Nirman”

All these “inputs” pave the way of life and spirituality. Without spirit there is no life / without life the spirit does not experience living.1) The firefighter suit is made of swaman, sheetla, nirman.

1) The firefighter suit is made of swaman, sheetla, nirman.
2) The suit is not enough, you need the Water Fountain (God) to have the complete fire extinguisher kit.
3) Anger is the fire that burns you inside and burns those outside.
4) The fable teaches how from insult or outrage we can rise like the ox, thanks to the earth that is thrown at it to finish burying it, which has filled the hole and makes it reach the surface. What is reproached to us is perhaps what they miss that we had before and now we don’t. So it is not an insult, a throw “dirt” on us, but a sign that I have to check myself.
5) The víman takes us where we want with a single signal from the mind, that is, to get out of the moment or of the overwhelm and look at it from above and thus be more objective.
6) Toofan, the challenges that make us see whether or not we have the reins of our life in our hands.
7) Calm in all situations gives us the wisdom to do the right thing, not in vain they have given her a goddess name, Sheetla.
8) The essential “swaman” fabric to move forward, if I don’t respect myself, no one will respect me, nor will I respect anything. What I do not have, I cannot give.
9) The humility “nirman” makes me rise to the “viman”, it does not make me bow but it elevates me from falling into arrogance.

The key to everything is awareness. To be aware at all times, to be aware of everything that happens around me and within me, and to know that I have all the resources to be “owner” of my life.

Protegidos de la ira, Una clase magistral de St. Sudesh

 1. El traje de bombero: la protección
 2. La manguera de agua: conectada a la Fuente
 3. El fuego no se apaga con fuego: la ira el fuego
 4. La fábula del toro: caído en un agujero no podía salir y le vierten tierra para enterrarlo
 5. El vehículo de la mente: el poder de ser consciente y enfocarse en lo correcto, “el viman”
 6. La tormenta o la prueba: “toofan” nos pone el examen de estar a punto
 7. La Diosa de la calma: “Sheetla”
 8. El respeto de sí mismo: “Swaman”
 9. La humildad no es humillación: “Nirman”

Todos estos “imputs” allanan el camino de la vida y de la espiritualidad. Sin espíritu no hay vida/sin vida el espíritu no experimenta vivir.

1) El traje de bombero está formado de swaman, de sheetla, de nirman.
2) No es suficiente con el traje, se necesita la Fuente de agua (Dios) para tener el equipo completo de apaga-fuegos.
3) La ira es el fuego que te quema por dentro y quema a los de afuera.
4) La fábula enseña como del insulto o de la afrenta nos podemos elevar como el buey, gracias a la tierra que le lanzan para acabarlo de enterrar que fue llenando el agujero y le hace llegar a la superficie. Lo que se nos recrimina quizás es lo que echan de menos que antes teníamos y ahora no. Entonces no es un insulto, un echarnos “tierra” encima, sino una señal de que tengo que revisarme.
5) El víman nos lleva donde queramos con una sola señal de la mente, es decir, salir del momento o del agobio y mirarlo por encima y así ser más objetivo.
6) Toofan, los retos que nos hacen ver si tenemos o no las riendas de nuestra vida en nuestras manos.
7) La calma en toda situación nos da la sabiduría de hacer lo correcto, no en vano le han dado un nombre de diosa, Sheetla.
8) El tejido “swaman” imprescindible para seguir adelante, si no me tengo respeto nadie me respetará, ni yo respetaré nada. Lo que no tengo, no lo puedo dar.
9) La humildad “nirman” me hace subir al “viman”, no me hace inclinar sino que me eleva de caer en la arrogancia.La clave de todo es la conciencia. Ser consciente en todo momento, estar alerta de todo lo que sucede a mi alrededor y dentro de mí, y saber que tengo todos los recursos para ser “dueño” de mi vida.

 

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: