luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Confiar i ser forts/Trust and be strong/Confiar y ser fuertes

Confiar i ser forts

Tingueu fe plena en vosaltres mateixos.

BENEDICCIÓ 3/9/20: *Que el vostre intel·lecte tingui fe plena i calmi qualsevol problema temible.*
Així com teniu fe en el Pare (el Pare de l’ànima, Déu), de la mateixa manera tingueu fe plena en vosaltres mateixos i també en el drama (la vida). Si sorgeixen pensaments dèbils, crearan sanskars (empremtes al subconscient) de debilitat. Encara que potser l’ambient sigui un que us sacsegi, encara que els problemes siguin temibles, sempre sigueu victoriosos al tenir fe ferma al vostre intel·lecte i els problemes temibles es calmaran.

Això no passa així com així; cal una preparació, tal com per ser un bon metge cal un estudi. Tampoc és gaire difícil, és una qüestió de voler-ho fer, de voler preparar-se per ser fort. Adquirir aquesta fortalesa es triga un temps, diferent per a cadascú. Mentre escric aquestes línies recordo quan vaig iniciar aquest estudi espiritual del Raja Ioga; estava molt bloquejada pel que fa a pensar que jo tenia prou energia per ser autosuficient. Encara que durant tota la vida m’havia esforçat per ser-ho, de vegades ho aconseguia i d’altres no; perquè m’enfocava únicament en la part física. Lentament, dia a dia, la ment es va anar obrint, l’intel·lecte va anar comprenent i ampliant-se mentre, escoltava i estudiava, i segueixo estudiant, aquest estudi espiritual meravellós que m’empodera per dins, empodera l’anima que sóc perquè he arribat a comprendre que realment és el que sóc, una ànima; aquest és el punt primordial a integrar per a tenir èxit; tot seguit ja estic en situació per comprendre a Déu, que també és igual que jo, una ànima.

No us puc explicar com Déu ensenya Raja Ioga en quatre línies. És quelcom que s’ha de comprendre profunda i lliurement amb l’intel·lecte i amb el cor. Perquè això pugui donar-se, anteriorment s’havia de fer el curs de Pensament Positiu i Meditació Raja Ioga en un Centre, però, la pandèmia ha trastocat les coses i ara es fa necessari i possible cursar-ho on-line. Són les coses del drama, de la vida, que va fent el seu camí. Déu ens vol lliures i autosuficients perquè Ell sap que ho som, només que no ens ho creiem. Ell ens obre la ment i amplia el nostre intel·lecte perquè ho arribem a comprendre. És tan meravellós quan s’entén!

Aquí us deixo uns enllaços per poder fer el curs ja enregistrat impartit per una meravellosa persona, un molt bon comunicador que us engrescarà de veritat. També deixo uns enllaços d’activitats on line que ja s’han dut a terme on es poden seguir els vídeos. Espero que us ANIMEU!

Trust and be strong

Have full faith in yourself.

BLESSING 09/03/20: *May your intellect have full faith and calm any fearful problems.*
Just as you have faith in the Father (the Father of the soul, God), in the same way have full faith in yourself and also in the drama (life). If weak thoughts arise, they will create sanskars (traces in the subconscious) of weakness. Although perhaps the environment is one that shakes you, even if the problems are fearful, always be victorious by having firm faith in your intellect and the fearful problems will calm down.

This does not happen just like that, so simple; there must be a preparation, just as to be a good doctor there must be a study. It is not very difficult either, it is a matter of wanting to do it, of wanting to prepare to be strong. Acquiring this strength takes time, different for everyone. As I write these lines I remember when I started this spiritual study of Raja Yoga; I was very blocked in think if that I had enough energy to be self-sufficient. Although all my life I had tried to be it, sometimes I succeeded and sometimes I did not; because I was only focusing on the physical part. Slowly, day by day, the mind was opening, the intellect was understanding and expanding while, I listened and studied, and I continue studying, this wonderful spiritual study that empowers me inside, empowers the soul that I am because I have come to understand that really It is what I am, a soul; this is the main point to integrate to be successful; then I am already in a position to understand God, who is also just like me, a soul.

I cannot explain to you how God teaches Raja Yoga in four lines. It is something to be understood deeply and freely with the intellect and with the heart. For this to happen, previously the course on Positive Thinking and Raja Yoga Meditation had to be done in a Center, however, the pandemic has turned things upside down and now it is necessary and possible to take it online. They are the things of drama, of life, which is making its way. God wants us free and self-sufficient because He knows we are, just happen that we don’t believe it. He opens our minds and expands our intellect so that we can understand Him. It is so wonderful when it is understood!

Here are some links to take the already recorded course taught by a wonderful person, a very good communicator who will really encourage you. I also leave some links to online activities that have already been carried out where you can follow the videos. I hope ENCOURAGE you!

Confiar y ser fuertes

Tened fe plena en vosotros mismos.

BENDICIÓN 03/09/20: *Que vuestro intelecto tenga fe plena y calme cualquier problema temible.*
Así como tenéis fe en el Padre (el Padre del alma, Dios), del mismo modo tened fe plena en vosotros mismos y también en el drama (la vida). Si surgen pensamientos débiles, crearán sanskares (huellas en el subconsciente) de debilidad. Aunque quizás el ambiente sea uno que os sacuda, aunque los problemas sean temibles, siempre sed victoriosos al tener fe firme en vuestro intelecto y los problemas temibles se calmarán.

Esto no ocurre así como así; ha de haber una preparación, tal como para ser un buen médico ha de haber un estudio. Tampoco es muy difícil, es una cuestión de querer hacerlo, de querer prepararse para ser fuerte. Adquirir esta fortaleza se tarda un tiempo, diferente para cada uno. Mientras escribo estas líneas recuerdo cuando inicié este estudio espiritual del Raja Yoga; estaba muy bloqueada en cuanto a pensar que yo tenía suficiente energía para ser autosuficiente. Aunque durante toda la vida me había esforzado por serlo, a veces lo conseguía y otras no; porque me enfocaba únicamente en la parte física. Lentamente, día a día, la mente se fue abriendo, el intelecto fue comprendiendo y ampliándose mientras, escuchaba y estudiaba, y sigo estudiando, este estudio espiritual maravilloso que me enpodera por dentro, enpodera el alma que soy porque he llegado a comprender que realmente es lo que soy, un alma; este es el punto primordial a integrar para tener éxito; a continuación ya estoy en situación para comprender a Dios, que también es igual que yo, un alma.

No os puedo explicar cómo Dios enseña Raja Yoga en cuatro líneas. Es algo que se debe comprender profunda y libremente con el intelecto y con el corazón. Para que esto pueda darse, anteriormente se tenía que hacer el curso de Pensamiento Positivo y Meditación Raja Yoga en un Centro, sin embargo, la pandemia ha trastornado las cosas y ahora se hace necesario y posible cursarlo on-line. Son las cosas del drama, de la vida, que va haciendo su camino. Dios nos quiere libres y autosuficientes porque Él sabe que lo somos, sólo que no nos lo creemos. Él nos abre la mente y amplía nuestro intelecto para que lo lleguemos a comprender. ¡Es tan maravilloso cuando se entiende!

Aquí os dejo unos enlaces para poder hacer el curso ya grabado impartido por una maravillosa persona, un muy buen comunicador que os animará de verdad. También dejo unos enlaces de actividades on line que ya se han llevado a cabo donde se pueden seguir los vídeos. ¡Espero que os ANIMÉIS!

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: