luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

“Tips” espirituals/Spiritual tips/”Tips” espirituales-clase magistral de Sudesh Didi (fe cega,posseir,oïdes,arrogància intel·lecte)

 • Quan tenim coneixement, la fe cega s’acaba.

  Sudesh Didi

 • El cos mateix és allò que s’ha de cuidar i la consciència de “meu” es fa molt forta perquè no el deixem ni de dia ni de nit, encara que dormim. És la “casa” i Déu ens diu que ara hi hem de renunciar conscientment com a propietat.
 • Les oïdes dels altres son també les meves oïdes i aleshores tot em pot influenciar si no reconec que hi pot haver aferrament a aquells que parlen.
 • El major “meu” nostre és invisible. L’arrogància de l’intel·lecte és allò que a que s’ha de renunciar per ser verdaderament lliures.
 1. La fe cega pot donar pas a creences que res tenen a veure amb nosaltres. La millor creença és tenir la experiència directe d’allò en que creus. Hi ha una dita en el món hindú que és: -quan el Satgurú dóna l’ungüent del coneixement, la foscor es dissipa-. Quan Déu (el Satgurú) és el teu únic Gurú, s’il·lumina el teu món interior. En sabem molt de la foscor de l’Edat Mitjana, no la recreem en nosaltres.
 2. La consciència de “meu” em fa esclau i servil als meus desigs, no visc darrera la “pastanaga” dels desigs que quan es compleixen en porta una cua d’ells al darrera i la insatisfacció es fa la reina.
 3. La veneració d’aquells que ens enlluernen amb el seu do de paraula, pot amagar moltes         falsedats i la primera serà amb nosaltres mateixos al ser vassalls dels pensaments d’altres sense reflexionar i donant-ho tot per bo. Déu ens diu: “Jutgeu per a vosaltres mateixos”.
 4. L’ego és el més difícil de reconèixer perquè forma part de tot el que creiem que som. Quan ens n’adonem, serà quan serem lliures, aquesta és la verdadera llibertat, no pas la de l’altra banda dels barrots físics. (BK Júlia)

 • When we have knowledge, blind faith runs out.

  Sudesh Didi

 • The body itself is what has to be taken care of and the consciousness of “mine” becomes very strong because we do not leave it day or night, even if we sleep. It is the “house” and God tells us that now we have to consciously renounce it as property.
 • The ears of others are also my ears and then everything can influence me if I do not recognize that there may be attachment to those who speak.
 • The biggest “mine” of ours is invisible. The arrogance of the intellect is what must be given up in order to be truly free.
 1. Blind faith can give way to beliefs that have nothing to do with us. The best belief is to have direct experience of what you believe in. There is a saying in the Hindu world which is: “When the Satguru gives the ointment of knowledge, the darkness dissipates.” When God (the Satguru) is your only Guru, illuminate your inner world. We know a lot about the darkness of the Middle Ages, we don’t recreate it in ourselves.
 2. The consciousness of “mine” makes me a slave and servile to my desires, I do not live after the “carrot” of desires that, when fulfilled, carries a tail of them behind and dissatisfaction becomes the queen.
 3. The veneration of those who dazzle us with their gift of the word, can hide many falsehoods and the first will be with ourselves as we are vassals of the thoughts of others without reflecting and taking everything for good. God tells us: “Judge for yourselves.”
 4. The ego is the most difficult to recognize because it is part of everything we think we are. When we realize it, it will be when we will be free, this is true freedom, not the one on the other side of the physical bars. (BK Júlia)

 • Cuando tenemos conocimiento, la fe ciega se acaba.

  Sudesh Didi

 • El cuerpo mismo es aquello que se ha cuidar y la conciencia de “mio” se hace muy fuerte porque no lo dejamos ni de día ni de noche, aunque durmamos. Es la “casa” y Dios nos dice que ahora tenemos que renunciar a él conscientemente como propiedad.
 • Los oídos de los demás son también mis oídos y entonces todo me puede influenciar si no reconozco que puede haber apego a aquellos que hablan.
 • El mayor “mio” nuestro es invisible. La arrogancia del intelecto es a lo que hay que renunciar para ser verdaderamente libres.
 1. La fe ciega puede dar paso a creencias que nada tienen que ver con nosotros. La mejor creencia es tener la experiencia directa de aquello en lo que crees. Hay un dicho en el mundo hindú que es: -cuando el Satgurú da el ungüento del conocimiento, la oscuridad se disipa-. Cuando Dios (el Satgurú) es tu único Gurú, ilumina tu mundo interior. Sabemos mucho de la oscuridad de la Edad Media, no la recreemos en nosotros.
 2. La conciencia de “mio” me hace esclavo y servil a mis deseos, no vivo tras la “zanahoria” de los deseos que cuando se cumplen lleva una cola de ellos detrás y la insatisfacción se hace la reina.
 3. La veneración de aquellos que nos deslumbran con su don de la palabra, puede esconder muchas falsedades y la primera será con nosotros mismos al ser vasallos de los pensamientos de otros sin reflexionar y dándolo todo por bueno. Dios nos dice: “Juzgad por vosotros mismos”.
 4. El ego es el más difícil de reconocer porque forma parte de todo lo que creemos que somos. Cuando nos demos cuenta, será cuando seremos libres, esta es la verdadera libertad, no la del otro lado de los barrotes físicos. (BK Júlia)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: