luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Què fa Déu?/What does God do?/¿Qué hace Dios?

Què fa Déu?

No fa gaire vaig sentir com un amic li deia a un altre molt convençut: aquest món és l’infern i el paradís alhora! Estaven parlant de tot el que succeeix actualment al món i ho comparava amb la felicitat que de vegades hi ha entremig de l’enrenou.

PUNTS 12/9/20: *La gent creuen que perquè el Pare (Déu) és l’Autoritat Tot Poderosa, no hi ha res que Ell no pugui fer. Ell ha dit moltes vegades: vinc i purifico a tothom; què més faria Jo? La Meva tasca es canviar l’infern en el paradís.*

Com tenim la percepció de que aquest món és l’infern? Com la tenim de que a vegades és el paradís? Veiem els resultats, veiem les injustícies, veiem la impotència que hi ha en les nostres mans.., i, si reflexionem, ens adonarem que tot ve de la mà dels éssers humans, son els seus, els nostres, pensaments transformats en accions, i les accions donen aquests resultats nefands i d’altres vegades resultats feliços. Així com son els pensaments, així son les accions.., i Déu no hi té la Seva mà en res d’això.

La Seva tasca en la que s’involucra és la de canviar aquest infern, que hem creat, en el paradís; o sigui, un món on la ràbia, l’enveja, l’odi, la desmesura.., etc., no hi tingui cap racó en la nostra ment, en el nostre subconscient, en el nostre inconscient. Tota aquesta brutícia que ens fa cecs els ulls de l’ànima, l’està netejant fent que ens adonem que els nostres actes provenen dels nostres pensaments. Sí, podríem pensar que això sempre ho hem sabut i que hi ha molta gent que és bona i que tot ha estat, malgrat això, igual, que res ha canviat perquè hi hagin uns quants que siguin bons.

Però ara hi ha una diferència.., ja ha arribat el moment; ara Déu entra a la palestra, és el Seu paper en aquest moment i no en cap altra d’entrar en el joc directament. S’involucra com a Pare que estima, com a Professor que ensenya i com a Gurú que mostra el camí. Es serveix d’uns quants que escampen les Seves ensenyances noves, res a veure amb les antigues escrites. I aquesta llavor, si hi ha bona terra, germina i comença a canviar els hàbits nocius per hàbits beneficiosos. Meditar és el primer pas i ja es comença a veure per tot arreu. No hi ha dubte.., el canvi ha començat. Aquesta és la verdadera revolució imparable, perquè aquest món d’ara, ha de canviar en el paradís, però primer.., ha de canviar en la nostra ment. Aquesta és la Llavor de Déu. La vols fer fructificar?

What does God do?

Not long ago I heard a friend say to another very convinced: this world is hell and paradise at the same time! They were talking about everything that is currently happening in the world and he was comparing it to the happiness that sometimes exists in the middle of the hustle and bustle.

POINTS 9/12/20: * People believe that because the Father (God) is the All Powerful Authority, there is nothing He cannot do. He has said many times: I come and purify everyone; what else would I do? My task is to change hell into paradise. *

How do we have the perception that this world is hell? How do we have it that sometimes it is paradise? We see the results, we see the injustices, we see the powerlessness in our hands.., and, if we reflect, we will realize that everything comes from the hand of human beings, they are their, our, thoughts transformed into actions, and actions give these nefarious results and other times happy results. As are thoughts, so are actions.., and God does not have His hand in any of this.

His task in which he is involved is to change this hell, which we have created, into paradise; in other words, a world where anger, envy, hatred, excesses.., etc., do not find any corner in our mind, in our subconscious, in our unconscious. All this dirt that blinds our soul’s eyes is cleaning it up, making us realize that our actions come from our thoughts. Yes, we might think that we have always known this and that there are many people who are good and that everything has been, however, the same, that nothing has changed because there are a few who are good.

But now there is a difference.., the time has come; now God enters the stage, it is His role at this time and not another to enter in the game directly. He is involved as a loving Father, as a Teacher who teaches and as a Guru who shows the way. He makes use of a few who spread His new teachings, nothing to do with the old ones written. And this seed, if there is good soil, germinates and begins to change harmful habits for beneficial ones. Meditating is the first step and it is already beginning to be seen everywhere. There is no doubt.., the change has begun. This is the true unstoppable revolution, because this world of now must change in paradise, but first.., it must change in our mind. This is the Seed of God. Do you want to make it bear fruit?

¿Qué hace Dios?

No hace mucho oí como un amigo le decía a otro muy convencido: ¡este mundo es el infierno y el paraíso mismo tiempo! Estaban hablando de todo lo que sucede actualmente en el mundo y lo comparaba con la felicidad que a veces hay en medio del ajetreo.

PUNTOS 12/9/20: * La gente creen que porque el Padre (Dios) es la Autoridad Todo Poderosa, no hay nada que Él no pueda hacer. Él ha dicho muchas veces: vengo y purifico todos; ¿qué más haría Yo? Mi tarea es cambiar el infierno en el paraíso. *

¿Cómo tenemos la percepción de que este mundo es el infierno? ¿Cómo la tenemos de que a veces es el paraíso? Vemos los resultados, vemos las injusticias, vemos la impotencia que hay en nuestras manos.., y, si reflexionamos, nos daremos cuenta de que todo viene de la mano de los seres humanos, son sus, nuestros, pensamientos transformados en acciones, y las acciones dan estos resultados nefandos y otras veces resultados felices. Así como son los pensamientos, así son las acciones.., y Dios no tiene Su mano en nada de esto.

Su tarea en la que se involucra es la de cambiar este infierno, que hemos creado, en el paraíso; o sea, un mundo donde la rabia, la envidia, el odio, la desmesura.., etc., no encuentre ningún rincón en nuestra mente, en nuestro subconsciente, en nuestro inconsciente. Toda esta suciedad que nos hace ciegos los ojos del alma, lo está limpiando haciendo que nos demos cuenta que nuestros actos provienen de nuestros pensamientos. Sí, podríamos pensar que esto siempre lo hemos sabido y que hay mucha gente que es buena y que todo ha sido, sin embargo, igual, que nada ha cambiado porque haya unos cuantos que sean buenos.

Pero ahora hay una diferencia.., ya ha llegado el momento; ahora Dios entra en la palestra, es Su papel en este momento y no en otro de entrar en el juego directamente. Se involucra como Padre que ama, como Profesor que enseña y como Gurú que muestra el camino. Se sirve de unos cuantos que esparcen Sus enseñanzas nuevas, nada que ver con las antiguas escritas. Y esta semilla, si hay buena tierra, germina y comienza a cambiar los hábitos nocivos por hábitos beneficiosos. Meditar es el primer paso y ya se empieza a ver por todas partes. No hay duda.., el cambio ha comenzado. Esta es la verdadera revolución imparable, porque este mundo de ahora, debe cambiar en el paraíso, pero primero.., debe cambiar en nuestra mente. Esta es la Semilla de Dios. ¿La quieres hacer fructificar?


One comment on “Què fa Déu?/What does God do?/¿Qué hace Dios?

  1. Retroenllaç: ANTOLOGIA: Coneixent Déu/Knowing God/Conociendo a Dios | lumminiscències

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: