luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Des de la distància, amb calma i claredat/From a distance, calmly and clearly/Desde la distancia, con calma y claridad

Reflexió de la Setmana  4 d’octubre  de 2020   

Des de la distància, amb calma i claredat

Moltes persones manifesten no ignorar que són éssers espirituals que estan tenint una experiència física. No obstant això, la veritat subjacent és que a molt pocs els resulta fàcil experimentar-se com a tals éssers.
Ha passat molt temps des que vam tenir la consciència de ser éssers espirituals. El nostre hàbit més profund ha estat el de identificar-nos amb tot, començant pel nostre propi cos, i quan ens identifiquem erròniament amb alguna cosa, ens transformem en els seus esclaus emocionals.
Arribar a l’estat en què som conscients de nosaltres com a éssers espirituals requereix, per tant, que ens des-apeguem i des-identifiquem. La desafecció no és una idea que trobi fàcil acceptació en la nostra moderna cultura d’adquisició i acumulació. No obstant això, en el nivell més simple, des-aferrament, senzillament vol dir allunyar-se i mirar la vida des d’una perspectiva més llunyana.
Així, lluny de l’acció, observant des de la distància podem abastar un panorama més gran i, si no emetem un judici sobre el que veiem, serem capaços d’interpretar-ho amb més calma i claredat, existint un sentiment que, mentre participem en ple de la vida, també la contemplem a ella i a nosaltres des de la posició d’un testimoni. Això és desafecció.
La desafecció és essencial si volem ser lliures per estimar i tenir cura dels altres, així com per ser capaços de discernir i decidir quina forma hauria d’assumir aquest amor, sense aquesta llavor que genera por a la pèrdua, al dany o al canvi, i que després condueix a altres emocions i actituds que consumeixen la vida; ira, enveja, gelosia, orgull, etc., perquè, quan qualsevol d’aquestes emocions és present, no és possible sentir amor pels altres o tenir una naturalesa humanitària.

Extracte de el llibre:
A la llum de la meditació,
Una guia per a meditar, assolir el desenvolupament espiritual,
Ed. Kier
Mike George

Week Reflection october 4, 2020

From a distance, calmly and clearly

Many people say they are not ignorant that they are spiritual beings who are having a physical experience. However, the underlying truth is that very few find it easy to experience themselves as such.
It has been a long time since we had the consciousness of being spiritual beings. Our deepest habit has been to identify with everything, starting with our own body, and when we misidentify ourselves with something, we become its emotional slaves.
Reaching the state where we are aware of ourselves as spiritual beings requires, therefore, that we detach and disidentify. Detachment is not an idea that finds easy acceptance in our modern culture of acquisition and accumulation. However, at the simplest level, detachment, it simply means walking away and looking at life from a more distant perspective.
Thus, far from the action, observing from a distance we can encompass a larger panorama and, if we do not make a judgment about what we see, we will be able to interpret it more calmly and clearly, with a feeling that, while we participate fully in the life, we also contemplate her and ourselves from the position of a witness. That is detachment.
Detachment is essential if we want to be free to love and care for others, as well as to be able to discern and decide what form that love should assume, without that seed that generates fear of loss, damage or change, and that then it leads to other life-consuming emotions and attitudes; anger, envy, jealousy, pride, etc., because when any of these emotions is present it is not possible to feel love for others or have a humanitarian nature.

Excerpt from the book:
In the light of meditation,
A guide to meditate, achieve spiritual development,
Ed. Kier
Mike george

Reflexión de la Semana  4 de octubre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona T. 34 93 4877667 / 93 6764819Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: