luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Construir nous patrons de conducta/Build new patterns of behavior/Construir nuevos patrones de conducta

Reflexió de la Setmana  31 d’octubre de  2020    

Construir nous patrons de conducta

La consciència humana té aquesta particularitat: per funcionar de la millor manera ha de ser lleugera. Perdonar-se a si mateix i perdonar els altres és la manera de desfer-se del que ens pesa i que ens impedeix experimentar la veritable felicitat.
Per aconseguir perdonar-se, cal estimar-se prou com per voler entendre’s, reconèixer els nostres errors i corregir-los. Per estimar-se també cal reconèixer la bellesa en nosaltres; aquesta part espiritual que brilla més allà dels defectes i de les debilitats. Si no sóc capaç de reconèixer les meves qualitats profundes, l’ésser es tanca sobre si mateix i no permet l’accés al que he de canviar en mi.
Només si aconseguim reforçar la consciència de la nostra identitat positiva i intrínsecament pura, el subconscient s’obrirà prou per permetre que puguem veure i entendre els diferents estrats de la nostra naturalesa i personalitat; corregir i curar en mi les raons i les creences que van crear les condicions que ens van portar a cometre errors, i que estan impregnades en la nostra personalitat, les nostres reaccions, la nostra actitud o la nostra manera de ser.
No obstant això, quan busquem comprendre el nostre comportament, els nostres errors o les nostres debilitats caiem, sense adonar-nos, en un parany que ens impedeix dur a terme aquest procés. Creiem que els nostres errors es fonamenten en la nostra educació i en les experiències acumulades al llarg de la vida, quan en realitat som nosaltres els que reproduïm tal o qual esquema de pensaments o de comportaments negatius, o bé culpem als altres: als pares i al sistema.
Només si aconseguim assumir plena responsabilitat del nostre comportament podem canviar. El que empeny a l’ésser humà a buscar, a sentir-se millor, és la necessitat de sentir-se lliure, però és impossible arribar a aquesta solució si sentim pena per nosaltres mateixos, pel nostre destí. Cal construir nous patrons de conducta que ens facin sentir millor.

Extracte de el llibre:
Meditar per ser feliç,
L’art de manejar les emocions,
Ed. Brahma Kumaris
V. Bernard i M. Lizana

Week Reflection   october 31,  2020    

Build new patterns of behavior

Human consciousness has this peculiarity: to function in the best way it has to be light. Forgiving yourself and forgiving others is the way to get rid of what weighs on us and that prevents us from experiencing true happiness.
To be able to forgive yourself, you need to love yourself enough to want to understand yourself, recognize your mistakes and correct them. To love ourselves it is also necessary to recognize the beauty in ourselves; this spiritual part that shines beyond flaws and weaknesses. If I am not able to recognize my deep qualities, the being closes in on itself and does not allow access to what I must change in myself.
Only if we can reinforce the awareness of our positive and intrinsically pure identity, the subconscious will open enough to allow us to see and understand the different layers of our nature and personality; correct and heal in me the reasons and beliefs that created the conditions that led us to make mistakes, and that are permeated in our personality, our reactions, our attitude or our way of being.
However, when we seek to understand our behavior, our mistakes or our weaknesses, we fall, without realizing it, into a trap that prevents us from completing this process. We believe that our mistakes are based on our education and on the experiences accumulated throughout life, when in reality we are the ones who reproduce this or that pattern of negative thoughts or behaviors, or else we blame others: parents and to the system.
Only if we can take full responsibility for our behavior can we change. What pushes the human being to seek, to feel better, is the need to feel free, but it is impossible to reach this solution if we feel sorry for ourselves, for our destiny. It is necessary to build new patterns of behavior that make us feel better.

Excerpt from the book:
Meditate to be happy,
The art of managing emotions,
Ed. Brahma Kumaris
V. Bernard and M. Lizana

Reflexión de la Semana  31 de octubre 2020    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelonaDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: