luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

Anar-se’n/Leave/Irse

Desplaçar-se d’un lloc a l’altre. Deixar d’estar en un lloc per ser en un altre. Desaparèixer d’allà per aparèixer en un altra banda.

PUNTS 4/12/20: *Es diu: “la mort se l’endugué.*

Se li han dit tants noms a la mort com a ens.., tot per poder entendre-ho, però ho hem confós encara més. És la nostra condició, hem de personalitzar les coses que temem per poder enfrontar-nos -hi d’una manera racional. Déu ens parla i ens diu que “tal cosa com la mort no existeix”; en tot cas un cos arriba a un estat en que no és possible la vida i l’ànima, la regent i resident d’aquell cos, l’abandona, llavors el cos deixa de tenir l’energia que li donava l’ànima, l’espurna de la vitalitat i resta com a matèria inert que es desintegrarà al seu temps. I l’esperit, l’ànima, pren el vol i torna a residir en un altre cosset, aquest en formació al ventre d’una dona mare futura. I, quan torni a obrir els ulls en aquest món.., tal com passa amb els somnis.., s’esborrarà el record de l’anterior vida. Però l’ànima en el fetus durant la construcció del cos definitiu, haurà tingut prou temps per rumiar tota la seva vida anterior que ha deixat i replantejar-se i perjurar que mai tornarà a fer els mateixos errors.., però al néixer.., ah l’oblit! en tornarà a fer uns altres i de vegades tindrà –déjà-vu

Malgrat tot.., els que ens quedem som els que ens desconsolem perquè (aquell o aquella) una part de la nostra vida se l’ha endut el “vent”; però, sempre ens quedarà el record!

Leave

Move from one place to another. Stop being in one place to be in another. Disappear from there to appear elsewhere.

POINTS 12/04/20: * It is said: “death took him. *

Death has been given as many names as entity.., all in order to understand this, but we have confused it even more. It is our condition, we must personalize the things we fear in order to face it in a rational way. God speaks to us and tells us that “such a thing as death does not exist”; in any case, a body reaches a state in which life is not possible and the soul, the ruler and resident of that body, abandons it, then the body stops having the energy that the soul gave it, the spark of vitality and it remains as inert matter that will disintegrate in time. And the spirit, the soul, takes flight and resides again in another little body, this one in formation in the womb of a future mother woman. And when he open your eyes again in this world.., just like dreams.., the memory of the previous life will be erased. But the soul in the fetus during the construction of the definitive body, will have had enough time to ruminate all its previous life that it has left, and rethink and perjure that it will never make the same mistakes again.., but, at birth.., ah oblivion! will commit others again and sometimes will have –déjà-vu

In spite of everything.., those of us who remain are the ones who become disconsolate because (he or she) a part of our life, has been blown away by the “wind”; but, we will always have the memory!

Irse

Desplazarse de un lugar a otro. Dejar de estar en un lugar para estar en otro. Desaparecer de allí para aparecer en otra parte.

PUNTOS 04/12/20: * Se dice: “la muerte se lo llevó. *

Se le han dado tantos nombres a la muerte como ente.., todo para poder entenderlo, pero lo hemos confundido aún más. Es nuestra condición, debemos personalizar las cosas que tememos para poder enfrentarnos a ello de una manera racional. Dios nos habla y nos dice que “tal cosa como la muerte no existe”; en todo caso un cuerpo llega a un estado en que no es posible la vida y el alma, la regente y residente de ese cuerpo, lo abandona, entonces el cuerpo deja de tener la energía que le daba el alma, la chispa de la vitalidad y resta como materia inerte que se desintegrará a su tiempo. Y el espíritu, el alma, toma el vuelo y vuelve a residir en otro cuerpecito, este en formación en el vientre de una mujer madre futura. Y, cuando vuelva a abrir los ojos en este mundo.., tal como ocurre con los sueños.., se borrará el recuerdo de la anterior vida. Pero el alma en el feto durante la construcción del cuerpo definitivo, habrá tenido suficiente tiempo para rumiar toda su vida anterior que ha dejado y replantearse y perjurar que nunca volverá a hacer los mismos errores.., pero al nacer.., ¡ah el olvido! volverá a cometer otros y a veces tendrá –déjà-vu

A pesar de todo.., los que nos quedamos somos los que nos desconsolamos porque (aquel o aquella) una parte de nuestra vida se la ha llevado el “viento”; pero, ¡siempre nos quedará el recuerdo!Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: