luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Què és la veritat?/What is the truth?/¿Qué es la verdad?

La veritat seria l’expressió del que hi ha a l’interior. No obstant això, crec que cal que estigui connectat amb l’amor espiritual per Déu, ja que els pensaments negatius ja no serien tan autèntics, sinó influïts. La puresa és veritat, i, la veritat es manté amb amor espiritual.
Reflexionant sobre la veritat es pot entendre millor l’expressió: Déu és la Veritat; ja que Ell no conté res que no sigui autèntic en El seu interior ja que Ell és el que reté autenticitat i expressa això mateix mentre escampa les seves vibracions a el món.
No ens confonguem quan diguem que diem la veritat quan insultem o critiquem algú; no, això seria expressar la negativitat que portem dins i que ha influït la nostra manera de pensar i que ara influirà negativament als que ens escoltin. En canvi, si observem aquests pensaments negatius que jeuen en el nostre interior sobre alguna persona o alguna situació, ens adonarem que no ens pertanyen; han arribat a través d’una experiència negativa, la qual cosa ens produeix pesar si els seguim mantenint. La veritat neteja el nostre interior de racons foscos; és com si encenguéssim un focus per veure-ho tot; la netedat és puresa que seguirem mantenint subministrant-nos en el magatzem de Déu.

What is the truth?

The truth would be the expression of what exists inside. However, I believe that it must be connected with spiritual love for God, since negative thoughts would no longer be so authentic, but influenced. Purity is truth, and truth is maintained with spiritual love.
Reflecting on the truth it can be better the expression understood: God is the Truth; since He does not contain anything that is not authentic in His interior, inasmuch as He is the one who retains authenticity and expresses that same while spreading his vibrations to the world.
Let’s not get confused when we say that we are telling the truth when we insult or criticize someone; no, that would be expressing the negativity that we carry inside and that has influenced our way of thinking and that now is going to negatively influence those who listen to us. On the other hand, if we observe those negative thoughts that lie within us about some person or some situation, we will realize that they do not belong to us; they have arrive through a negative experience, which causes us regret if we continue to maintain them. The truth cleanses our interior of dark corners; it is as if we turn on a spotlight to see everything; cleanliness is purity that we will continue to maintain supplying ourselves in God’s store.

¿Qué es la verdad?

La verdad sería la expresión de lo que existe dentro. Sin embargo, creo que debe estar conectado con el amor espiritual a Dios, ya que los pensamientos negativos ya no serían tan auténticos, sino influidos. La pureza es verdad y la verdad se mantiene con amor espiritual.
Reflexionando sobre la verdad puede entenderse mejor la expresión: Dios es la Verdad; ya que Él no contiene nada que no sea auténtico en Su interior, en tanto que Él es quien conserva la autenticidad y la expresa mientras difunde sus vibraciones al mundo.
No nos confundamos cuando decimos que estamos diciendo la verdad cuando insultamos o criticamos a alguien; no, eso sería expresar la negatividad que llevamos dentro y que ha influido en nuestra forma de pensar y que ahora va a influir negativamente en quienes nos escuchan. Por otro lado, si observamos esos pensamientos negativos que yacen dentro de nosotros sobre alguna persona o alguna situación, nos daremos cuenta de que no nos pertenecen; han llegado a través de una experiencia negativa, lo que nos provoca pesar si seguimos manteniéndolos. La verdad limpia nuestro interior de rincones oscuros; es como si encendiéramos un foco para verlo todo; la limpieza es la pureza que continuaremos manteniendo abasteciéndonos en almacén de Dios.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: