luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

L’anima, l’òxid i el foc/The soul, oxide and fire/El alma, el óxido y el fuego

L’anima, l’òxid i el foc

Si proveu de acostar un imant a un ferro ben rovellat, la peça no serà atreta.

PUNTS 15/12/20: * L’ànima gradualment s’ha cobert d’òxid, com una agulla. *

Què és l’òxid sinó impureses? Damunt del brillant metall, degut a una acumulació de pols i humitat, coses externes, ha provocat un canvi que ha degradat aquella meravellosa peça polida i brillant i ja no es capaç de que el magnetisme la pugui fer moure cap a ell.
Quants de nosaltres no hem dit alguna vegada.., Déu no existeix… En el fons allò és dit amb certa pena perquè de fet l’ànima o la part més íntima de cada un voldria un senyal per sentir el contrari; m’equivoco? També fins i tot, hi ha certa bel·ligerància, inexplicable, cap a qui mencioni el seu nom. Atrevint-me a posar-me en el rol d’un psicòleg (que no em toca).., podria intentar endevinar aquesta animadversió: és potser, perquè fa mal pensar en tota la cua de fets adversos i cruels que l’expansió d’algunes religions han deixat al seu pas? Pensem-hi! Doncs, Déu, una Ànima tan pura com Ell, mai no faria res així. Ell és l’Imant que atrau l’ànima; Ell és el portador del Magnetisme que ens eleva del llot; però.., si hi ha l’òxid, i, hi és! l’ànima, l’agulla, no es pot atreure, no El pot sentir.

PUNTS 15/12/20: * De la mateixa forma que s’ha acumulat, l’òxid s’anirà eliminant també. *

Només hi ha un mètode per l’ànima, no pas pel metall: s’ha de recordar al Pare/Mare de l’Ànima, dit Déu. Els pares es recorden per les seves qualitats, la seva manera de fer, per la seva bonesa o duresa.., però Ell té totes les qualitats que es puguin desitjar en un ésser i cap defecte.., sinó, no hi hauria aquest impacte Seu en la nostra memòria ancestral, quan sorgeixen els conflictes de la vida. Quin ateu no ha dit mai, Déu meu!, en un moment compromès?
Aquest mètode té un nom: “el foc del ioga”. Aquest foc del record va cremant les impureses acumulades de molts naixements anteriors i d’aquest actual, lenta i progressivament; això vol dir que quant més ho fem, més lliures d’impureses i més capaços de començar a sentir el Seu Magnetisme serem. La puresa se sent atreta per la puresa. La impuresa és allò que fa patir l’ànima, altrament dit, pecat; quants en deurem tenir acumulats més allà del subconscient? Tants, que s’ha enterbolit, fins i tot, la nostra capacitat per sentir a aquest Ésser que, en aquests temps, ens pot donar la voluntat per transformar-nos, per transformar la humanitat en pes.

The soul, oxide and fire

If you try to bring a magnet close to a well oxidized iron, the piece will not be attracted.

POINTS 12/15/20: * The soul has gradually become covered in rust, like a needle. *

What is rust but impurities? On top of the shiny metal, due to an accumulation of dust and humidity, external things, it has caused a change that has degraded that wonderful polished and shiny piece and it is no longer capable of being able to move towards the magnetism.
How many of us have not ever said.., God does not exist… Deep down this is said with a certain sadness because in fact the soul or the most intimate part of each one would like a signal to feel otherwise; I’m wrong? Also, there is a certain belligerence, inexplicable, towards whoever mentions his name. Daring to put myself in the role of a psychologist (which is not my turn).., I could try to guess this animosity: is it perhaps, because it hurts to think about the whole line of adverse and cruel events that the expansion of some religions have left to their He passed? Let’s reflect to it! Then, God, a Soul as pure as He, would never do anything like that. He is the magnet that attracts the soul; He is the carrier of Magnetism that lifts us out of the mud; but… if there is rust, and there is! the soul, the needle, cannot be attracted, it cannot feel Him.

POINTS 12/15/20: * In the same way that it has accumulated, the rust will also be eliminated. *

There is only one method for the soul, not for metal: it’s necessary to remember the Father/Mother of the Soul, called God. Parents are remembered for their qualities, their way of doing, for their goodness or toughness.., but He has all the qualities that can be desired in a being and no defect.., otherwise, there would not be this impact of He, in our memory ancestral, when the conflicts of life arise. What atheist has never said, OMG !, in a pinch?
This method has a name: “the fire of yoga”. This fire of remembrance is burning the accumulated impurities of many previous births and of this present one, slowly and progressively; This means that the more we do it, the more free of impurities and the more capable of beginning to feel His Magnetism we will be. Purity is attracted to purity. Impurity is what makes the soul suffer, in other words, the sin; How many should we have accumulated beyond the subconscious? So many that it has even blurred our ability to feel that Being who, in these times, can give us the will to transform ourselves, to transform humanity as a whole.

El alma, el óxido y el fuego

Si intentáis acercar un imán a un hierro bien oxidado, la pieza no será atraída.

PUNTOS 15/12/20: * El alma paulatinamente se ha cubierto de óxido, como una aguja. *

¿Qué es el óxido sino impurezas? Encima del brillante metal, debido a una acumulación de polvo y humedad, cosas externas, ha provocado un cambio que ha degradado aquella maravillosa pieza pulida y brillante y ya no es capaz de que el magnetismo pueda hacerla mover hacia él.
Cuántos de nosotros no hemos dicho alguna vez.., Dios no existe… En el fondo ello es dicho con cierta pena porque de hecho el alma o la parte más íntima de cada uno quisiera una señal para sentir lo contrario; ¿me equivoco? También incluso, hay cierta beligerancia, inexplicable, hacia quien mencione su nombre. Atreviéndome a ponerme en el rol de un psicólogo (que no me toca).., podría intentar adivinar esta animadversión: ¿es quizás, porque duele pensar en toda la cola de hechos adversos y crueles que la expansión de algunas religiones han dejado a su paso? ¡Reflexionemos! Pues, Dios, una Alma tan pura como El, nunca haría nada así. Él es el Imán que atrae al alma; Él es el portador del Magnetismo que nos eleva del lodo; per.., si hay óxido, y, ¡lo hay!, el alma, la aguja, no se puede atraer, no Le puede sentir.

PUNTOS 15/12/20: * De la misma forma que se ha acumulado, el óxido se irá eliminando también. *

Sólo hay un método para el alma, no para el metal: se debe recordar al Padre/Madre del Alma, llamado Dios. Los padres se recuerdan por sus cualidades, su manera de hacer, por su bondad o dureza.., pero Él tiene todas las cualidades que se puedan desear en un ser y ningún defecto.., sino, no habría este impacto Suyo en nuestra memoria ancestral, cuando surgen los conflictos de la vida. ¿Qué ateo nunca ha dicho, ¡Dios mío !, en un momento de apuro?
Este método tiene un nombre: “el fuego del yoga”. Este fuego del recuerdo va quemando las impurezas acumuladas de muchos nacimientos anteriores y de este actual, lenta y progresivamente; esto quiere decir que cuanto más lo hagamos, más libres de impurezas y más capaces que empezar a sentir Su Magnetismo seremos. La pureza se siente atraída por la pureza. La impureza es lo que hace sufrir al alma, dicho de otro modo, pecado; ¿cuántos deberemos tener acumulados más allá del subconsciente? Tantos, que se ha enturbiado, incluso, nuestra capacidad para sentir a ese Ser que, en estos tiempos, nos puede dar la voluntad para transformarnos, para transformar la humanidad en pleno.Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: