luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

La salut espiritual/Spiritual health/La salud espiritual

Reflexió de la Setmana  20 de desembre de  2020

LA SALUT ESPIRITUAL

Plató va dir una vegada que el coneixement veritable consisteix a recordar el que hem oblidat. La veritat, en realitat, vol dir no oblidar que l’ànima humana porta dins de si mateixa tot el coneixement i els recursos que necessita per portar una vida més feliç.

En la meditació Raja Ioga, la paraula “record” s’usa per descriure el que significa i fa realment la meditació. La meditació atribueix poder al jo donant pau a la ment, claredat a l’intel·lecte i canvi positiu a la personalitat, entenent què volen dir les paraules, reflexionant en les idees que hi ha darrere d’elles i, amb concentració, portant-les activament dins la nostra consciència.

Quan la consciència porta dins aquesta consciència lluminosa, llavors el següent pas és l’acció. De nosaltres emergeix nostre estat original de pau, de saber, d’amor, no només per a nosaltres mateixos sinó per a emprar i compartir-ho en la vida diària.

Comprendre i aplicar són les bases de la pròpia comprensió i el viure positiu. El que passa és que, de vegades, entenem i fins i tot apliquem els nostres valors, però a causa de les pressions i distraccions de la vida, ens oblidem d’aplicar-les de manera regular o sistemàtica. És per això pel que necessitem revisar i renovar la nostra comprensió i consciència a través de la pràctica de la meditació cada dia, especialment d’hora al matí.

Amb quina freqüència he de respirar? Amb quina freqüència he de menjar i beure? Per seguir vius, aquestes pràctiques s’han de fer de manera regular i sistemàtica. Aquest principi també s’aplica a el benestar espiritual. Jo no mantinc la meva salut espiritual llevat que, cada dia, connecti amb mi mateix i recordi qui sóc i què tinc dins de mi, recarregant el jo en les profunditats del silenci.

Extracte de el llibre:
Pensament oriental, per a la ment d’occident,
Visó del Raja Ioga,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflexión december , 2020

SPIRITUAL HEALTH

Plato once said that true knowledge consists in remembering what we have forgotten. The truth, in reality, means not forgetting that the human soul carries within itself all the knowledge and resources it needs to lead a happier life.

In Raja Yoga meditation, the word “memory” is used to describe what meditation really means and does. Meditation empowers the self by giving peace to the mind, clarity to the intellect and positive change to the personality, understanding what words mean, reflecting on the ideas behind them and, with concentration, actively bringing them into our consciousness.

When consciousness carries within that luminous consciousness, then the next step is action. From us emerges our original state of peace, of knowing, of love, not only for ourselves but to use and share it in daily life.

Understanding and applying are the foundations of one’s understanding and positive living. What happens is that sometimes we understand and even apply our values, but because of life’s pressures and distractions, we forget to apply them regularly or consistently. This is why we need to review and renew our understanding and awareness through the practice of meditation every day, especially early in the morning.

How often should I breathe? How often should I eat and drink? To stay alive, these practices must be done regularly and systematically. This principle also applies to spiritual well-being. I do not maintain my spiritual health unless, every day, I connect with myself and remember who I am and what I have inside me, recharging myself in the depths of silence.

Excerpt from the book:
Eastern thought, for the western mind,
Raja Yoga mink,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  20 de diciembre 2020

LA SALUD ESPIRITUAL

Platón dijo una vez que el conocimiento verdadero consiste en recordar lo que hemos olvidado. La verdad, en realidad, significa no olvidar que el alma humana lleva dentro de sí misma todo el conocimiento y los recursos que necesita para llevar una vida más feliz.

En la meditación Raja Yoga, la palabra “recuerdo” se usa para describir lo que significa y hace realmente la meditación. La meditación atribuye poder al yo dando paz a la mente, claridad al intelecto y cambio positivo a la personalidad, entendiendo qué significan las palabras, reflexionando en las ideas que hay detrás de ellas y, con concentración, llevándolas activamente dentro de nuestra conciencia.

Cuando la conciencia lleva dentro esa consciencia luminosa, entonces el siguiente paso es la acción. De nosotros emerge nuestro estado original de paz, de saber, de amor, no solo para nosotros mismos sino para emplearlo y compartirlo en la vida diaria.

Comprender y aplicar son las bases de la propia comprensión y el vivir positivo. Lo que sucede es que, a veces, entendemos e incluso aplicamos nuestros valores, pero a causa de las presiones y distracciones de la vida, nos olvidamos de aplicarlas de manera regular o sistemática. Es por eso por lo que necesitamos revisar y renovar nuestra comprensión y conciencia a través de la práctica de la meditación cada día, especialmente temprano por la mañana.

¿Con qué frecuencia debo respirar? ¿Con que frecuencia debo comer y beber? Para seguir vivos, estas prácticas deben hacerse de forma regular y sistemática. Este principio también se aplica al bienestar espiritual. Yo no mantengo mi salud espiritual a menos que, todos los días, conecte conmigo mismo y recuerde quién soy y qué tengo dentro de mí, recargando el yo en las profundidades del silencio.

Extracto del libro:
Pensamiento oriental, para la mente de occidente,
Visón del Raja Yoga,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony StranoDeixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: