luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

El Creador del Paradís/The Creator of Paradise/El Creador del Paraíso

El Creador del Paradís

Hi ha una cosa molt comú en totes les religions, i és, estar atents en mantenir la dignitat humana.

PUNTS 22/12/20: * El Pare diu: Només vinc una vegada per a establir el paradís. *

No m’hagués imaginat mai la humilitat que demostra tenir Déu, el Pare de totes nosaltres les ànimes, les persones, quan explica de què es tracta la Seva creació, i això el fa tan encantador que em roba el cor; tan diferent de com l’han representat les diverses religions.., llunyà, distant, col·locat en les altures.., i res d’això és Ell. És tant senzill que ens ve a donar el Seu coneixement per fer-nos conscients de que si desitgem tenir un paradís a la terra, primer l’hem de crear en la nostra ment. Ell no crea res físic.., malgrat s’ha volgut fer creure així, i, d’aquí el Seu encant i humilitat. Com a ànimes som els Seus fills i ens ensenya, qui vulgui aprendre, no obliga ningú i respecta tothom perquè diu que cada ànima porta un paper del seu rol al seu interior, per tant no es pot obligar ningú. Ara bé, el paradís.., en aquests moments, no aguantaria ni un segon amb la mentalitat que tenim en general la humanitat en aquests moments actuals. Jo no explicaré ara en quatre ratlles tot el mètode que Ell ens dóna perquè succeeixi la transformació de la mentalitat cap a la mentalitat que cal per fer el paradís a la Terra; tot s’explica en el Seu ensenyament del Raja Ioga, i després s’ha d’anar posant en pràctica i mica en mica es va produint un canvi que va purificant el pensament, el tarannà i el cor de l’ànima.
Encara que sembli un treball grandiós i feixuc, pensem que cadascú treballa en ell mateix transformant-se, i només ho farà qui ho tingui al seu “ADN” espiritual. La resta.., ja no depèn ni de nosaltres ni de Déu; és a les mans dels elements, la natura i d’alguna altra cosa més.

The Creator of Paradise

There is something very common in all religions, and that is, be careful to maintain human dignity.

POINTS 12/22/20: * The Father says: I only come once to establish paradise. *

I would never have imagined the humility that God, the Father of all of us souls, the persons, shows when He explains what His creation is about, and this makes Him so charming that it steals my heart; so different from how the various religions have represented Him.., far-off, distant, placed in the heights.., and none of this is Him. He is so simple that He comes to give us His knowledge to make us aware that if we wish to have a paradise on earth, we must first create it in our mind. He does not create anything physical.., despite the fact that it has wanted to make himself believe that, and hence His charm and humility. As souls we are His children and He teaches us, whoever wants to learn, does not force anyone and respects everyone because He says that each soul carries a role of its role within, so that no one can be forced. Now, paradise.., at this time, would not hold for a second with the mentality that like humanity generally we has actually. I am not going to explain now in four lines the whole method that He gives us for the transformation from mentality to the mentality that is necessary to make paradise on Earth; everything is explained in His teaching of Raja Yoga, and then you have to put it into practice and little by little a change takes place that purifies the thought, the mood and the heart of the soul.
Although it seems like a great and heavy work, let us think that each one works on himself transforming himself, and only those who have it to his spiritual “DNA” will do it. The rest.., no longer depends on us or on God; it is in the hands of the elements, nature, and something else.

El Creador del Paraíso

Hay algo muy común en todas las religiones, y es, estar atentos en mantener la dignidad humana.

PUNTOS 22/12/20: * El Padre dice: Sólo vengo una vez para establecer el paraíso. *

No me hubiera imaginado nunca la humildad que demuestra tener Dios, el Padre de todas nosotras las almas, las personas, cuando explica de qué se trata Su creación, y esto lo hace tan encantador que me roba el corazón; tan diferente de como lo han representado las diversas religiones.., lejano, distante, colocado en las alturas.., y nada de esto es Él. Es tan sencillo que nos viene a dar a Su conocimiento para hacernos conscientes de que si deseamos tener un paraíso en la tierra, primero debemos crearlo en nuestra mente. Él no crea nada físico.., pese a que se haya querido hacerlo creer así, y, de ahí Su encanto y humildad. Como almas somos Sus hijos y nos enseña, quien quiera aprender, no obliga a nadie y respeta a todos porque dice que cada alma lleva un papel de su rol en su interior, por lo que no se puede obligar a nadie. Ahora bien, el paraíso.., en estos momentos, no aguantaría ni un segundo con la mentalidad que tenemos en general la humanidad en estos momentos actuales. Yo no voy a explicar ahora en cuatro líneas todo el método que Él nos da para que suceda la transformación de la mentalidad hacia la mentalidad que es necesaria para hacer el paraíso en la Tierra; todo se explica en Su enseñanza del Raja Yoga, y después hay que ir poniendolo en práctica y poco a poco se va produciendo un cambio que va purificando el pensamiento, el talante y el corazón del alma.
Aunque parezca un trabajo grandioso y pesado, pensemos que cada uno trabaja en sí mismo transformándose, y sólo lo hará quien lo tenga a su “ADN” espiritual. El resto.., ya no depende ni de nosotros ni de Dios; está en manos de los elementos, la naturaleza y de alguna otra cosa más.Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: