luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Redirecccionar el criticisme/Redirecting criticism/Redirecccionar el criticismo

Redirecccionar el criticisme

Avui un amic expresava el seu descobriment personal. Ell és una persona que, com potser molts de nosaltres, està ancorat en la negativitat, és a dir, per molt que intenti veure les coses de la vida d’una forma més suau, més positiva, sempre acaba criticant, només enfocat a una part del que passa, incapaç de observar les escenes completes que succeeixen en un món dual com el que tenim.
I realment és així, la majoria tenim una incapacitat “visual”. Es diria que tenim una visió parcial.
Aleshores, aquest amic va descobrir que fent un esforç d’ampliar la visió, per exemple, de fixar-se en allò positiu que queda velat pel que més ressalta; que sempre és allò negatiu, alguna cosa de dins seu agafava oxígen; el resultat d’aquella experiència va ser que la persona que tenia al davant sonreia i que ell també sonreia.
M’explicava aquesta experiència com un descobriment extraordinari. Malgrat ho havia sentit a explicar a molts couchs, fins aquell instant que ho va viure en persona no va ser real per ell.
MORALITAT:
Qualsevol coneixement més o menys savi pot ser efectiu només quan es posa en pràctica, altrament quedarà relegat a la lleixa de la intel.lectualitat com una curiositat digna de ser admirada i no tindrà cap més util.litat.
ANTÍDOT:
Pot costar-nos més o menys, pot semblar-nos hipòcrita.., però, per trencar la dinàmica negativa s’ha de practicar tot el contrari. Encara que sentim que ens estira la visió negativa li hem de donar la volta. Un exemple: veig la ineptitut d’algú que tinc al meu davant i li diria quatre coses per descarregar la meva ira per la seva mancança.., que faig? M’imagino que te els seus motius per fer les coses d’aquella manera i busco quelcom positiu d’allò que està fent (segur que hi és) i li expreso la meva admiració. Fet això.., pot esdevenir un miracle! Que jo no el vegi com un desastre ni que ell em vegi a mi com un dèspota.., i, l’atmosfera prengui un to distès i que tots dos per dins ens sentim millor.

Redirecting criticism

Today a friend expressed his personal discovery. He is a person who, like perhaps many of us, is anchored in negativity, that is, no matter how much he tries to see things in life in a softer, more positive way, he always ends up criticizing, only focused on one part. of what happens, unable to observe the complete scenes that happen in a dual world like the one we have. And it really is so, most of us have a “visual” disability. It seems that we have a partial vision. Then, this friend discovered that by making an effort to broaden the vision, for example, to look at the positive that is veiled by what stands out the most, which is always the negative, something inside him took on oxygen; the result of that experience was that the person in front of him smiled and he smiled too. He explained this experience to me as an extraordinary discovery. Although he had heard it from many Couch, until that moment that he lived it in person, it was not real for him.

MORALLITY: Any more or less wise knowledge can be effective only when it is put into practice, otherwise it will be relegated to the ledge of the intelligentsia as a curiosity worthy of admiration and will have no more usefulness.

ANTIDOTE: It may cost us more or less, it may seem hypocritical … but to break the negative dynamic, the opposite must be practiced. Although we feel that it pulls us from the negative vision, we have to turn it around. An example: I see the ineptitude of someone in front of me and I would say four things to vent my anger for their lack … what do I do? I imagine that he has his reasons for doing things that way and I look for something positive about what he is doing (it sure there are) and I express my admiration. Done this .., it can turn into a miracle! That I do not see him as a disaster or that he not sees me as a despot …, and, the atmosphere takes a relaxed tone and that we both feel better inside.

Redirecccionar el criticismo

Hoy un amigo expresaba su descubrimiento personal. Él es una persona que, como tal vez muchos de nosotros, está anclado en la negatividad, es decir, por mucho que intente ver las cosas de la vida de una forma más suave, más positiva, siempre termina criticando, sólo enfocado a una parte de lo que pasa, incapaz de observar las escenas completas que suceden en un mundo dual como el que tenemos. Y realmente es así, la mayoría tenemos una incapacidad “visual”. Se diría que tenemos una visión parcial. Entonces, este amigo descubrió que haciendo un esfuerzo de ampliar la visión, por ejemplo, de fijarse en lo positivo que queda velado por lo que más resalta que siempre es lo negativo, algo de su interior cogía oxígeno; el resultado de esa experiencia fue que la persona que tenía delante sonreia y que él también sonreía. Me explicaba esta experiencia como un descubrimiento extrahordinari. Pese lo había oído contar a muchos Couch, hasta ese instante que lo vivió en persona no fue real por él.

MORALEJA: Cualquier conocimiento más o menos sabio puede ser efectivo sólo cuando se pone en práctica, de lo contrario quedará relegado a la repisa de la intelectualidad como una curiosidad digna de ser admirada y no tendrá más util.litat.

ANTÍDOTO: Puede costarnos más o menos, puede parecernos hipócrita .., pero para romper la dinámica negativa se debe practicar todo lo contrario. Aunque sentimos que nos tira de la visión negativa le tenemos que dar la vuelta. Un ejemplo: veo la ineptitut de alguien que tengo frente a mí y le diría cuatro cosas para descargar mi ira por su carencia .., que hago? Me imagino que tiene sus motivos para hacer las cosas de aquella manera y busco algo positivo de lo que está haciendo (seguro que es) y le expreso mi admiración. Hecho esto .., puede convertirse en un milagro! Que yo no lo vea como un desastre ni que él me vea a mí como un déspota .., y, la atmósfera tome un tono distendido y que ambos por dentro nos sentimos mejor.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: