luminiscències 2013/2022

Tu pensamiento construye tu realidad

La llet de lleona/Lioness milk/La leche de leona

La llet de lleona

Es diu que cal un recipient d’or per poder contenir-hi la llet de lleona, doncs és tan forta que espatlla qualsevol altre recipient i la llet es talla.

El mateix succeeix quan sorgeix parlar del tema de Déu o de l’espiritualitat; molts defugen aquestes converses argüint que son divagacions, que no hi ha res de cert i que les experiències dels qui asseguren que han trobat a aquest Ésser tan pur, tot son imaginacions o elucubracions properes a la demència. I és que, aquells intel·lectes que s’alteren quan es parla de Déu, etc., encara son plens d’altres creences que han anat envernissant els seus recipients, originalment d’or pur, d’altres pàtines que es malmeten en contacte amb el fluid que emana del coneixement de l’Ésser de Llum, de Déu.
A mida que s’intenta vèncer les resistències.., s’avança envers a poder escoltar el Seu nom sense retorçar-se per dins; és bo fer el pas d’obrir-se a la possibilitat de considerar que hi ha un bri de veritat en l’existència de Déu, doncs així aquestes pàtines que entelen l’or pur (l’ànima) que hi ha dessota, aniran fonent-se possibilitant que es torni a establir una entranyable connexió, mitjançant la pràctica de la meditació, amb aquest Ésser tan injuriat, i que ara, recordant-Lo sovint, el recipient podrà tornar a brillar i poder contenir el Seu coneixement sense que causi rebuig.
És que potser no ens mereixem una treva davant la batalla plantejada per la raó?

Lioness milk

It is said that a gold container is necessary to be able to contain the lioness’s milk, as it is so strong that it spoils any other container and the milk is cut off.

Leona_cachorros

The same happens when talking about the subject of God or spirituality arises; many avoid these conversations, arguing that they are rambling, that there is nothing true and that the experiences of those who claim to have found this Being so pure are all imaginations or speculations close to dementia. And it is that, those intellects that are altered when speaking of God, etc., are still full of other beliefs that have been varnishing their containers, originally of pure gold, of other patinas that are damaged in contact with the fluid that emanates from the knowledge of the Being of Light, of God
As you try to overcome the resistance.., you move towards being able to hear His name without twisting inside; it is good to take the step of opening up to the possibility of considering that there is a wisp of truth in the existence of God, because in this way these patina that tarnish the pure gold (the soul) that is underneath, will gradually melt, making it possible to establish a new an intimate connection, through the practice of meditation, with that Being so reviled, and that now, remembering Him often, the container will be able to shine again and be able to contain His knowledge without causing rejection.
Perharps don’t we deserve a truce in the face of the battle posed by reason?

La leche de leona

Se dice que es menester un recipiente de oro para poder contener la leche de leona, pues es tan fuerte que estropea cualquier otro recipiente y la leche se corta.

Lo mismo sucede cuando surge hablar del tema de Dios o de la espiritualidad; muchos rehuyen estas conversaciones arguyendo que son divagaciones, que no hay nada de cierto y que las experiencias de quienes aseguran que han encontrado a este Ser tan puro, todo son imaginaciones o elucubraciones próximas a la demencia. Y es que, aquellos intelectos que se alteran cuando se habla de Dios, etc., aun están llenos de otras creencias que han ido barnizando sus recipientes, originalmente de oro puro, de otras pátinas que se dañan en contacto con el fluido que emana del conocimiento del Ser de Luz, de Dios.
A medida que se intenta vencer las resistencias.., se avanza hacia poder escuchar Su nombre sin retorcerse por dentro; es bueno dar el paso de abrirse a la posibilidad de considerar que hay una brizna de verdad en la existencia de Dios, pues así estas pátinas que empañan el oro puro (el alma) que hay debajo, irán fundiéndose posibilitando que se vuelva a establecer una entrañable conexión, mediante la práctica de la meditación, con ese Ser tan denostado, y que ahora, recordándole amenudo, el recipiente podrá volver a brillar y poder contener Su conocimiento sin que cause rechazo.
¿Acaso no nos merecemos una tregua ante la batalla planteada por la razón?

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: