luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

A través de la Font/Through the Source/A través de la Fuente

Reflexió de la setmana

A través de la Fuente

A través de la Font

La vida oscil·la entre moments de gran confort i pau i altres de desgràcia emocional. A través dels desitjos, interessos i plans, et connectes amb una immensa varietat de fonts a les que intentes aferrar pel costat de la pau i el confort per a romandre lluny dels tumults.
Relacions, aficions, esports, ocupacions laborals i llocs favorits figuren entre les possibles fonts d’una vida més tranquil·la. Totes les coses i individus estan en moviment constant. Cap d’ells roman prou estable com per a proporcionar una pau constant. El món a què estàs connectat gira i tu has de moure’t amb ell.
En l’univers, amb tot, hi ha una cosa que es manté lliure de tots els moviments: una font estable i inesgotable que roman com el punt de referència de tot el que succeeix en el teatre del món físic. Aquest punt de referència també és la reserva de tota l’energia necessària per renovar el procés de l’univers. Aquest punt de referència es diu Al·là, Senyor, Shiva, …, o una paraula més comú: Déu.
Gran part de la història s’ha consumit en intents d’entendre i definir aquesta Energia Suprema, un Sol Metafísic que nodreix a l’ésser. Aquesta Font existeix en una dimensió més enllà de l’àmbit físic. No es pot arribar a ella mitjançant una aeronau. Mentrestant, en les ales dels seus propis pensaments, l’ésser pot transcendir els seus límits físics i en una fracció de segon col·locar-se davant d’Ell.
Quan l’ésser es visualitza davant d’aquest Sol, s’omple amb l’aliment d’adquisicions espirituals i es purifica a través de la força d’aquesta Font.

Extracte de el llibre:
La pau comença amb tu.
Exercicis de pau per a enfrontar les crisis
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Week Reflection

A través de la Fuente

Through the Source

Life oscillates between moments of great comfort and peace and others of emotional misery. Through desires, interests and plans, you connect with an immense variety of sources that you try to cling to on the side of peace and comfort to stay away from the crowds.
Relationships, hobbies, sports, occupations and favorite places are among the possible sources of a calmer life. All things and individuals are in constant motion. Neither of them remains stable enough to provide constant peace. The world you are connected to rotates and you have to move with it.
In the universe, however, there is something that remains free of all movements: a stable and inexhaustible source that remains as the reference point of everything that happens in the theater of the physical world. This reference point is also the reserve of all the energy necessary to renew the process of the universe. This reference point is called Allah, Jehovah, Shiva, …, or a more common word: God.
Much of history has been consumed in attempts to understand and define this Supreme Energy, a Metaphysical Sun that nurtures being. This Source exists in a dimension beyond the physical plane. It cannot be reached by aircraft. Meanwhile, on the wings of his own thoughts, the being can transcend his physical limits and in a fraction of a second place itself in front of him.
When the being is visualized in front of this Sun, it is filled with the nourishment of spiritual acquisitions and is purified through the force of this Source.

Excerpt from the book:
Peace begins with you.
Peace exercises to face crises
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Reflexión de la Semana

A través de la Fuente

A través de la Fuente

La vida oscila entre momentos de gran confort y paz y otros de desgracia emocional. A través de los deseos, intereses y planes, te conectas con una inmensa variedad de fuentes a las que intentas aferrarte por el lado de la paz y el confort para permanecer lejos de los tumultos.
Relaciones, aficiones, deportes, ocupaciones laborales y lugares favoritos figuran entre las posibles fuentes de una vida más tranquila. Todas las cosas e individuos están en movimiento constante. Ninguno de ellos permanece lo suficientemente estable como para proporcionar una paz constante. El mundo al que estás conectado gira y tú tienes que moverte con él.
En el universo, con todo, hay algo que se mantiene libre de todos los movimientos: una fuente estable e inagotable que permanece como el punto de referencia de todo lo que sucede en el teatro del mundo físico. Este punto de referencia también es la reserva de toda la energía necesaria para renovar el proceso del universo. Dicho punto de referencia se llama Alá, Jehová, Shiva, …, o una palabra más común: Dios.
Gran parte de la historia se ha consumido en intentos de entender y definir esta Energía Suprema, un Sol Metafísico que nutre al ser. Esta Fuente existe en una dimensión más allá del plano físico. No se puede llegar a ella mediante una aeronave. Entretanto, en las alas de sus propios pensamientos, el ser puede trascender sus límites físicos y en una fracción de segundo colocarse delante de Él.
Cuando el ser se visualiza delante de este Sol, se llena con el alimento de adquisiciones espirituales y se purifica a través de la fuerza de esta Fuente.

Extracto del libro:
La paz comienza contigo.
Ejercicios de paz para enfrentar las crisis
Ed. Brahma Kumaris
Ken O’Donnell

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: