luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Una invitació al canvi/An invitation to change/Una invitación al cambio

Reflexió de la Setmana  8 de febrer de  2021    

Una invitació al canvi

L’origen del nostre dolor personal i de la foscor que impregna les nostres relacions es troba en el nostre propi esperit. El dolor hi és perquè ens fem esclaus de la gent, les circumstàncies, els objectes i les idees, fins i tot de les nostres pròpies expectatives. Construïm les nostres pròpies presons, els barrots estan definits pels nostres apegos, falses creences i conceptes erronis.
Si volem viure en un món millor, més harmoniós, cosa que la majoria de nosaltres voldríem, tenim l’oportunitat de complir la nostra part en aquest procés. Això vol dir alliberar-nos dels nostres limitats suports i les nostres dependències de les coses efímeres de la vida, com les nostres posicions, possessions i prestigi.
Això vol dir canviar la nostra relació amb aquestes coses i treballar alegrement per una nova albada, en un procés de canvi que només pot iniciar-se dins de l’individu. És a nosaltres que correspon començar a reparar-lo.
És el nostre despertar espiritual el que pot transformar el món en tots els nivells: primer la nostra identitat, després el nostre estat de ser, després les nostres intencions, després les nostres actituds i després les nostres accions.
Al dirigir-nos novament cap a la Font de l’amor i de la llum, l’ésser torna al seu estat pur i amorós original. La conseqüència és una transformació del món intern, de consciència, que, al seu torn, es reflexa en la transformació del món extern que tots compartim. Quan canviem, el món canvia.
La transformació profunda és un procés que “va d’incògnit” dins de l’ésser. Mitjançant la meditació, despertem i restablim les nostres veritables, pacífiques identitats. A través de la pràctica del ioga (unió) absorbim la llum de la veritat i l’amor de la Font i adquirim poder espiritual.
Després, podem compartir-lo amb els altres a l’irradiar la nostra energia espiritual i reflectir, suau i senzillament, la llum de la Font cap al món; els efectes de la nostra pròpia transformació arriben als altres com una invitació a fer el mateix.

Extracte de el llibre:
A la llum de la meditació,
Una guia per meditar i aconseguir el desenvolupament,
Ed. Kier
Mike George

Week Reflection february 8,  2021    

An invitation to change

The source of our personal pain and the darkness that pervades our relationships is found in our own spirit. The pain is there because we make ourselves slaves to people, circumstances, objects, and ideas, even our own expectations. We build our own prisons, the bars of which are defined by our attachments, false beliefs, and misconceptions.
If we want to live in a better, more harmonious world, something most of us would like, we have the opportunity to play our part in that process. This means freeing ourselves from our limited supports and our dependencies on the fleeting things in life, like our positions, possessions, and prestige.
This means changing our relationship with these things and happily working for a new dawn, in a process of change that can only begin within the individual. It is up to us to start repairing it.
It is our spiritual awakening that can transform the world on all levels: first our identity, then our state of being, then our intentions, then our attitudes, and then our actions.
By heading back to the Source of love and light, the being returns to its original pure and loving state. The consequence is a transformation of the internal world, of consciousness, which, in turn, is reflected in the transformation of the external world that we all share. When we change, the world changes.
Deep transformation is a process that “goes incognito” within the being. Through meditation, we awaken and re-establish our true, peaceful identities. Through the practice of yoga (union) we absorb the light of truth and love from Source and we acquire spiritual power.
Then we can share it with others by radiating our spiritual energy and gently and simply reflecting the light of Source out into the world; the effects of our own transformation reach others as an invitation to do the same.

Excerpt from the book:
In the light of meditation,
A guide to meditate and achieve development,
Ed. Kier
Mike george

Reflexión de la Semana  8 de febrero 2021    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: