luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Fomentar el valor per enfrontar els meus miratges/Foster the courage to face my mirages/Fomentar el valor para enfrentar mis espejismos

Reflexió de la Setmana  28 de març de 2021  

Fomentar el valor per enfrontar els meus miratges

Tot i que el poder d’una correcta presa de decisions sorgeix del discerniment, la determinació de posar-ho en pràctica sorgeix de la valentia, sense el valor ens convertim en víctimes de la por, de les excuses i dels dubtes. La valentia genera l’entusiasme necessari per perseverar i la capacitat de veure les coses de manera positiva; quan fem això, els problemes no es converteixen mai en obstacles.
Així, la valentia és la capacitat de perseguir objectius, sense importar quins siguin. El pare del valor és la fe; la fe en els nostres objectius i una comprensió profunda de perquè hem triat una determinada forma d’actuar. La determinació, la paciència, l’entusiasme i la bona companyia alimenten el valor.
Quan ja s’ha fixat l’objectiu, el fet d’assolir-ho esdevé una qüestió de respecte per un mateix. No ens podem limitar a rendir-nos o sucumbir a la negativitat, sense importar d’on o de qui provingui.
La paciència fa que l’ésser estigui en pau i li permet col·laborar, adaptar-se als esdeveniments inesperats i superar les barreres sense violència. Si no fos així, correríem el risc de centrar-nos massa a intentar aconseguir un objectiu amb excessiva intensitat.
L’entusiasme és una energia que augmenta la percepció fins al punt que qualsevol cosa és possible. Així és com ocorren els miracles.
La bona companyia també alimenta el valor. A tots ens agrada estar amb gent que comparteix i treballa pels mateixos ideals, es comprometen amb uns mateixos objectius i somnis i es recolzen mútuament contra pals a les rodes. Tal amistat confereix poder a l’altre i li recorda la seva tasca, les seves capacitats i el seu destí.
Diversos camins espirituals afirmen que Déu, com a guia i amic, és el veritable suport i companyia de l’ànima humana. L’amor diví que ve de l’amic benvolent subministra la llum permanent amb la qual brillen el valor i la determinació. Aquesta companyonia amb Déu i els amics humans d’idees afins, ajuda sens dubte a superar dracs com la por, el dubte, la preocupació, el remordiment, la culpa i l’ego.
L’ànima ha d’esdevenir un guerrer espiritual que faci desaparèixer els obstacles amb l’espasa de la saviesa: “com a guerrer, poso al ras a tots els meus enemics, que no són més que miratges”.

Extracte de el llibre:
La recerca del benestar,
Utilitza els teus 8 poders,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection march 28, 2021  

Foster the courage to face my mirages

Although the power of correct decision-making arises from discernment, the determination to put it into practice arises from courage, without courage we become victims of fear, excuses and doubts. Courage generates the enthusiasm necessary to persevere and the ability to see things positively; when we do that, problems never become obstacles.
Thus, courage is the ability to pursue goals, no matter what they are. The father of courage is faith; faith in our goals and a deep understanding of why we have chosen a certain way of acting. Determination, patience, enthusiasm, and good company fuel courage.
When the goal has been set, achieving it becomes a matter of self-respect. We can’t just give up or succumb to negativity, no matter where or who it comes from.
Patience keeps the being at peace and allows it to collaborate, adapt to unexpected events, and overcome barriers without violence. If this were not the case, we would run the risk of focusing too much on trying to achieve a goal with excessive intensity.
Enthusiasm is an energy that increases perception to such an extent that anything is possible. This is how miracles happen.
Good company also fuels courage. We all like to be with people who share and work for the same ideals, commit to the same goals and dreams and support each other through thick and thin. Such friendship empowers the other and reminds him of his task, his abilities, and his destiny.
Various spiritual paths affirm that God, as guide and friend, is the true support and companion of the human soul. The divine love that comes from the benevolent friend provides the abiding light with which courage and determination shine. This fellowship with God and like-minded human friends certainly helps to overcome dragons like fear, doubt, worry, remorse, guilt, and ego.
The soul must become a spiritual warrior who makes obstacles disappear with the sword of wisdom: “as a warrior, I expose all my enemies, who are nothing more than mirages.”

Excerpt from the book:
The search for well-being,
Use your 8 powers,
Ed. Brahma kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  28 de marzo 2021    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: