luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Acaronar el Món/Caress the World/Acariciar el Mundo

Acaronar el Món

Sembla mentida que només amb una actitud de voler el millor pel món, un pensament nascut amb sinceritat del més profund del cor, sigui possible canviar la polaritat de la realitat.

El oso que se hizo viral por acariciar un perro acabó comiéndoselo | La  Verdad
  1. Quan us “serviu” a vosaltres mateixos, significa que esteu “servint” al món.
  2. El Pare diu: Hi ha una gran càrrega “d’errors” damunt del vostre cap. Desperteu-vos d’hora a la matinada i recordeu-Me.
  3. L’atmosfera és de “primera classe” entre les dues i les cinc de la matinada.

Servir a l’ésser és estar per la nostra essència, per l’ànima; Déu sap que hi han errors(pecats: allò que fa patir a l’ànima) que planen per damunt del nostre cap com una boira negra que no deixa sentir la veritable llibertat. I, ens dóna el mètode per anar-los desintegrant mica en mica, meditació rere meditació, enfocant-nos amb Ell, el Punt de Llum, la única Ànima que no pren cos físic; i ens diu que el millor moment per poder obtenir la màxima eficàcia és la matinada.., encara que sigui un esforç alçar-se quan els llençols estan tan ben acomodats en el niu de la nit.
Això és servir a l’ésser, cuidant-nos d’aquesta manera estem cuidant el món.., doncs les vibracions altruistes que generem tenint cura de l’ésser, abasten la immensitat del Món i als cinc elements del que tot està fet, i, així també l’estem alliberant mica en mica. És com acaronar el Planeta i l’Univers i tot el que està contingut en això.

Caress the World

It seems incredible that only with an attitude of wanting the best for the world, a thought born with sincerity from the depths of the heart, is it possible to change the polarity of reality.

Caress The World | Ray Monde
  1. When you “serve” yourself, it means that you are “serving” in the world.
  2. The Father says: There is a great load “of errors” over your head. Wake up early in the dawn and remember Me.
  3. The atmosphere is “first class” between two and five in the dawn.

Serving being is doing something for our essence, for the soul; God knows that there are errors(sins: what makes the soul suffer) that hover over our heads like a black fog that does not allow us to feel true freedom. And, it gives us the method to gradually disintegrate them, meditation after meditation, focusing on Him, the Point of Light, the only Soul that does not take a physical body; and he tells us that the best time to be able to obtain maximum efficiency is the early morning.., even if it is an effort to get up when the sheets are so well arranged in the nest of the night.
This is serving the being, taking care of ourselves in this way we are taking care of the world.., because the altruistic vibrations that we generate taking care of the being, encompass the immensity of the World and the five elements of which everything is made, and, thus, we are also gradually releasing it . It is like caressing the Planet and the Universe and everything that is contained in it.

Acariciar el Mundo

Parece mentira que sólo con una actitud de querer lo mejor para el mundo, un pensamiento nacido con sinceridad de lo más profundo del corazón, sea posible cambiar la polaridad de la realidad.

Dolça World - Cómo acariciar el mundo para transformarlo...
  1. Cuando os “servir” a vosotros mismos, significa que estáis “sirviendo” en el mundo.
  2. El Padre dice: Hay una gran carga “de errores” encima de vuestra cabeza. Despertaos temprano en la madrugada y recordadme.
  3. La atmósfera es de “primera clase” entre las dos y las cinco de la madrugada.

Servir al ser es hacer algo por nuestra esencia, por el alma; Dios sabe que hay errores(pecados: lo que hace sufrir al alma) que planean por encima de nuestra cabeza como una niebla negra que no deja sentir la verdadera libertad. Y, nos da el método para irlos desintegrando paulatinamente, meditación tras meditación, enfocándonos con Él, el Punto de Luz, la única Alma que no toma cuerpo físico; y nos dice que el mejor momento para poder obtener la máxima eficacia es la madrugada.., aunque sea un esfuerzo levantarse cuando las sábanas están tan bien acomodadas en el nido de la noche.
Esto es servir al ser, cuidándonos de esta manera estamos cuidando el mundo.., pues las vibraciones altruistas que generamos cuidando del ser, abarcan la inmensidad del Mundo y los cinco elementos del que todo está hecho, y, así también lo estamos liberando paulatinamente. Es como acariciar el Planeta y el Universo y todo lo que está contenido en ello.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: