luminiscències 2013/2023

Tu pensamiento construye tu realidad

Crear un espai de frescor, creativitat i qualitat/Create a space of freshness, creativity and quality/Crear un espacio de frescura, creatividad y calidad

Reflexió de la Setmana  24 d’abril  de 2021    

Crear un espai de frescor, creativitat i qualitat

La meditació, en forma de reflexió i examen, m’ajuda a crear i mantenir la meva motivació. Per a la novetat i la claredat de percepció dels ideals i dels objectius, hem de deixar d’estar tan aferrats als vells hàbits, a les velles maneres de pensar i de veure i, per tant, crear un espai per alguna cosa nova i inspiradora.
La motivació és una energia positiva interna, una combinació d’entusiasme i percepció clara que ens permet complir una comesa. Ens manté decidits i en marxa; altrament, és fàcil distreure’s pels problemes, novetats i ociositat; ens mou d’una realitat a una altra, d’on sóc a on voldria estar. La motivació es manté quan el sentit de finalitat, de la identitat i la contribució es compleix.
Per reactivar la nostra motivació, hem d’examinar, què vull?, què desitjo?, què valoro?, què necessito?, amb què gaudeixo?, què entenc?, i, sobretot, què estimo? Quan seiem a reflexionar en les respostes a aquestes preguntes, es tornen la base per activar nous enteniments i tasques, als quals he oblidat prestar l’atenció adequada i no he desenvolupat correctament.
Al llarg de la vida cal, de tant en tant, fer un pas enrere, tornar-se silenciós i redefinir, revaluar i experimentar, una i altra vegada, allò que sabem, o que creiem saber. És un exercici senzill que, si es realitza amb sinceritat, estimula la novetat en els nostres pensaments i en la nostra pauta esperonadora. Llavors, es genera frescor, creativitat i qualitat.
La motivació aconseguida depèn de tenir un objectiu clar, i la fe en el meu objectiu determina la qualitat de l’esforç i la disposició a acceptar reptes. Hi haurà una renovació aconseguida de la motivació quan m’adoni que sempre tinc l’oportunitat d’exercir la meva capacitat d’escollir.
El procés suposa créixer, desenvolupar-se i aprendre el cultiu de la consciència i els recursos propis i dels altres. Perquè el procés esdevingui eficientment, he de prioritzar, és a dir, emprar de la millor manera possible el meu temps, energia i recursos; els resultats són el respecte, l’harmonia, el benestar individual i col·lectiu, tenir un rumb en la vida i la sensació de profund compliment en el propi ser.

Extracte de el llibre:
Pensament oriental, per a la ment d’occident,
Visió del Raja Ioga,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Week Reflection april 24,  2021    

Create a space of freshness, creativity and quality

Meditation, in the form of reflection and examination, helps me create and maintain my motivation. For novelty and clarity of perception of ideals and goals, we have to stop being so clinging to old habits, old ways of thinking and seeing and, therefore, create a space for something new and inspiring.
Motivation is an internal positive energy, a combination of enthusiasm and clear perception that allows us to fulfill a task. It keeps us determined and going; otherwise, it is easy to get distracted by problems, news, and idleness; It moves us from one reality to another, from where I am to where I would like to be. Motivation is maintained when the sense of purpose, identity and contribution is fulfilled.
To reactivate our motivation, we have to examine what do I want? What do I desire? What do I value? What do I need? What do I enjoy? What do I understand? And, above all, what do I love? When we sit down to reflect on the answers to these questions, they become the basis for activating new understandings and tasks, which I have forgotten to pay proper attention to and have not developed properly.
Throughout life it is necessary, from time to time, to step back, become silent and redefine, reevaluate and experience, over and over again, what we know, or think we know. It is a simple exercise that, if done sincerely, stimulates novelty in our thoughts and in our motivational pattern. Then, freshness, creativity and quality are generated.
The motivation achieved depends on having a clear objective, and faith in my objective determines the quality of the effort and the willingness to accept challenges. There will be a successful renewal of motivation when I realize that I always have the opportunity to exercise my ability to choose.
The process involves growing, developing and learning the cultivation of awareness and own resources and those of others. For the process to take place efficiently, I have to prioritize, that is, to use my time, energy and resources in the best possible way; the results are respect, harmony, individual and collective well-being, having a direction in life and the feeling of deep fulfillment in one’s own being.

Excerpt from the book:
Eastern thought, for the western mind,
Vision of Raja Yoga,
Ed. Brahma Kumaris
Anthony Strano

Reflexión de la Semana  24 de abril 2021    

Copyright © 2016 Asociación Espiritual Mundial Brahma Kumaris
Diputación 329, bajos- 08009 Barcelona
T. 34 93 4877667 / 93 6764819 Web nacional:  www.brahmakumaris.es
Web internacional: www.brahmakumaris.org
Blog: brahmakumarisbarcelona.blogspot.com.es
Facebook: www.facebook.com/brahmakumarisbarcelona

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

A %d bloguers els agrada això: